Vol 11, No 10 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-10-26

open access

Page views 594
Article views/downloads 1482
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Selektyny E i P w osoczu krwi osób z chorobą niedokrwienną serca, operowanych w krążeniu pozaustrojowym

Danuta Rość, Wojciech Ogorzeja, Maria Kotschy, Maurycy Missima i Piotr Jurkowski
Folia Cardiol 2004;11(10):733-740.

Abstract

Wstęp: Udział zaburzeń śródbłonka naczyniowego w patogenezie zespołu poperfuzyjnego jest kontrowersyjny. Celem badań była ocena w osoczu krwi chorych operowanych w warunkach krążenia pozaustrojowego wybranych białek adhezyjnych - selektyn E i P, będących wyrazem aktywacji komórek śródbłonka naczyniowego.
Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 32 osób (23 mężczyzn, 9 kobiet) z chorobą niedokrwienną serca, u których w warunkach krążenia pozaustrojowego wykonano zabieg pomostowania aortalno-wieńcowego. Kilkakrotnie w okresie okołooperacyjnym pobierano chorym krew, w której oznaczano stężenie selektyn E i P oraz fibrynogenu, a także liczbę płytek krwi. Grupę kontrolną stanowiło 29 zdrowych ochotników odpowiednio dobranych pod względem płci i wieku.
Wyniki: We krwi osób z chorobą niedokrwienną serca przed zabiegiem stwierdzono wyższe stężenie selektyny E, selektyny P i fibrynogenu oraz obniżoną liczbę płytek krwi. Stężenia selektyn E i P wahały się w okresie okołooperacyjnym, jednak zawsze były istotnie wyższe od zaobserwowanych w grupie kontrolnej. W czasie operacji u chorych liczba płytek krwi była obniżona.
Wnioski: We krwi osób z chorobą niedokrwienną serca operowanych w warunkach krążenia pozaustrojowego stwierdzono dowody pobudzenia śródbłonka naczyniowego oraz udziału mechanizmów zapalnych. Obniżenie liczby płytek w czasie zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego może być powodem ewentualnego wystąpienia krwawień śródoperacyjnych i pooperacyjnych. (Folia Cardiol. 2004; 11: 732-739)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file