Vol 11, No 10 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-10-26

open access

Page views 785
Article views/downloads 1245
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ treningu fizycznego na wydolność czynnościową, profil lipidowy oraz częstość powrotu do pracy zawodowej kobiet po przebytym zawale serca

Iwona Korzeniowska-Kubacka i Ryszard Piotrowicz
Folia Cardiol 2004;11(10):719-725.

Abstract

Wstęp: Kobiety z chorobą niedokrwienną serca stanowią znaczącą mniejszość wśród chorych poddanych rehabilitacji, pomimo że wyniki rehabilitacji u kobiet są tak samo korzystne jak u mężczyzn. Brak możliwości prowadzenia systematycznych badań nad efektywnością rehabilitacji kardiologicznej u kobiet skutkuje nielicznym piśmiennictwem na ten temat. Celem pracy była ocena wpływu treningu interwałowego na wydolność fizyczną, gospodarkę lipidową i częstość powrotu do pracy zawodowej kobiet z chorobą niedokrwienną serca, objętych programem rehabilitacji ambulatoryjnej.
Materiał i metody: Do badań włączono 50 kobiet w wieku 55 ± 8 lat, które 6 tygodni wcześniej przebyły zawał serca i/lub operacyjne leczenie choroby wieńcowej. Grupę A stanowiło 30 pacjentek objętych programem rehabilitacji przez 6 tygodni, grupę B - 20 kobiet, których nie poddano rehabilitacji. Program rehabilitacji uwzględniał 16 treningów interwałowych prowadzonych 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni. U wszystkich pacjentek wykonano submaksymalną próbę wysiłkową na cykloergometrze oraz lipidogram przed badaniem i po nim. Oceniano następujące parametry: czas trwania próby wysiłkowej [s], obciążenie [W], wartość ciśnienia i tętna w spoczynku i w czasie wysiłku, stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL oraz triglicerydów, wybrane parametry z treningu interwałowego, czyli obciążenie minimalne i maksymalne z I i XVI treningu, a także częstość powrotów do pracy zarobkowej.
Wyniki: Po cyklu treningów u pacjentek z grupy A istotnie poprawiła się wydolność fizyczna - nastąpiło wydłużenie czasu próby z 455 ± 188 s do 496 ± 196 s (p = 0,01) i zwiększenie uzyskanego obciążenia z 114 ± 31 W do 141 ± 41 W (p < 0,001). Wartości tętna równe 74 ± 12/min vs. 76 ± 12/min i ciśnienia 114/74 mm Hg vs. 114/74 mm Hg w spoczynku oraz ciśnienia 166/86 mm Hg vs. 169/87 mm Hg w czasie wysiłku nie różniły się istotnie. Natomiast tętno wysiłkowe znamiennie wzrosło ze 122 ± 17/min do 128 ± 17/min (p = 0,006). Minimalne obciążenie w czasie I treningu wynosiło 28 ± 5 W i wzrosło do 52 ± 8 W podczas XVI treningu, osiągając przyrost równy 88% (p < 0,001). Obciążenie maksymalne wzrosło z 44 ± 11 W do 68 ± 15 W (p < 0,001), osiągając przyrost wynoszący 67%. U kobiet z grupy B w badaniu końcowym stwierdzono zmniejszenie obciążenia uzyskanego w próbie wysiłkowej ze 116 ± 50 W do 105 ± 50 W oraz skrócenie czasu próby z 429 ± 222 s do 417 ± 214 s, ale różnice nie były istotne statystycznie. Lipidogram przed i po cyklu treningów nie zmienił się istotnie i przedstawiał się następująco: grupa A - cholesterol całkowity: 189 ± 27 mg/dl vs. 188 ± 25 mg/dl, cholesterol frakcji HDL: 49 ± 11 mg/dl vs. 47 ± 8 mg/dl, cholesterol frakcji LDL: 115 ± 25 mg/dl vs. 120 ± 30 mg/dl, triglicerydy: 133 ± 38 mg/dl vs. 127 ± 41 mg/dl; grupa B - cholesterol całkowity: 209 ± 40 mg/dl vs. 193 ± 45 mg/dl, cholesterol frakcji HDL: 55 ± 161 mg/dl vs. 54 ± 15 mg/dl, cholesterol frakcji LDL: 128 ± 42 mg/dl vs. 111 ± 40 mg/dl, triglicerydy: 146 ± 73 mg/dl vs. 142 ± 90 mg/dl. Po zakończeniu okresu otrzymywania zasiłku chorobowego do pracy zawodowej wróciło 18 (60%) badanych kobiet z grupy A i 10 (50%) z grupy B (p = NS).
Wnioski: Pod wpływem treningu interwałowego nastąpił istotny wzrost wydolności fizycznej badanych kobiet. Profil lipidowy nie zmienił się po 6-tygodniowym cyklu treningów interwałowych. Krótkotrwały program rehabilitacji miał niewielki wpływ na decyzję dotyczącą powrotu do pracy zawodowej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 719-725)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file