open access

Vol 11, No 11 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-11-22
Get Citation

Odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych u mężczyzn do 45 roku życia

Sławomir Jander, Maciej Banach, Andrzej Walczak, Ryszard Jaszewski i Janusz Zasłonka
Folia Cardiol 2004;11(11):825-829.

open access

Vol 11, No 11 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-11-22

Abstract

Wstęp: Mężczyźni młodzi i w średnim wieku są w Polsce populacją szczególnie zagrożoną przedwczesną chorobą niedokrwienną serca. Celem pracy była ocena wpływu pomostowania tętnic wieńcowych na przeżycie i jakość życia u młodych mężczyzn.
Materiał i metody: Badaniem objęto 60 kolejnych chorych w wieku średnio 41 lat, poddanych w 1993 roku zabiegowi rewaskularyzacji serca (CABG) w Klinice Kardiochirurgii UM w Łodzi. Okres obserwacji wynosił 10 lat. W tym czasie przeprowadzono 4 badania kontrolne: po 2, 5, 8 i 10 latach po operacji, a ich wyniki porównano z rezultatami badań przedoperacyjnych i z analogicznymi doniesieniami z piśmiennictwa.
Wyniki: Śmiertelność wewnątrzszpitalna wynosiła 3,3%. Przeżycie po 2, 5, 8 i 10 latach po CABG była równa odpowiednio: 92%, 87%, 75% i 69%. Analogicznie, przeżycie bez występowania objawów dławicy wynosiło: 75%, 44%, 37% i 33%, a przeżycie bez epizodów wieńcowych: 88%, 81%, 48% i 36%. Średnia klasa według CCS wynosiła przed operacją 3,1 ± 0,9; 2 lata po operacji 1,3 ± 0,6; 5 lat po CABG 2,0 ± 1,1; 8 lat po zabiegu 1,8 ± 1,3; 10 lat po CABG 1,7 ± 0,75. W próbach wysiłkowych wykonanych 2 lata po CABG zaobserwowano istotnie większą tolerancję wysiłku w porównaniu z okresem przedoperacyjnym, w zakresie zarówno czasu trwania wysiłku, jak i obciążenia (53 ± 10% vs. 55 ± 12%, NS). Przed operacją aktywnych zawodowo było 67%, a 2, 5, 8 i 10 lat po operacji, odpowiednio, 49%, 58%, 51% i 36%.
Wnioski: Odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych w grupie mężczyzn do 45 rż. w zakresie przeżycia są dobre. Jednak im dłuższy okres obserwacji, tym mniej korzystny stwierdza się wpływ operacji CABG na stan kliniczny chorych. Z kolei, nasilenie nawracających dolegliwości jest zazwyczaj mniejsze niż bezpośrednio przed zabiegiem. (Folia Cardiol. 2004; 11: 825-829)

Abstract

Wstęp: Mężczyźni młodzi i w średnim wieku są w Polsce populacją szczególnie zagrożoną przedwczesną chorobą niedokrwienną serca. Celem pracy była ocena wpływu pomostowania tętnic wieńcowych na przeżycie i jakość życia u młodych mężczyzn.
Materiał i metody: Badaniem objęto 60 kolejnych chorych w wieku średnio 41 lat, poddanych w 1993 roku zabiegowi rewaskularyzacji serca (CABG) w Klinice Kardiochirurgii UM w Łodzi. Okres obserwacji wynosił 10 lat. W tym czasie przeprowadzono 4 badania kontrolne: po 2, 5, 8 i 10 latach po operacji, a ich wyniki porównano z rezultatami badań przedoperacyjnych i z analogicznymi doniesieniami z piśmiennictwa.
Wyniki: Śmiertelność wewnątrzszpitalna wynosiła 3,3%. Przeżycie po 2, 5, 8 i 10 latach po CABG była równa odpowiednio: 92%, 87%, 75% i 69%. Analogicznie, przeżycie bez występowania objawów dławicy wynosiło: 75%, 44%, 37% i 33%, a przeżycie bez epizodów wieńcowych: 88%, 81%, 48% i 36%. Średnia klasa według CCS wynosiła przed operacją 3,1 ± 0,9; 2 lata po operacji 1,3 ± 0,6; 5 lat po CABG 2,0 ± 1,1; 8 lat po zabiegu 1,8 ± 1,3; 10 lat po CABG 1,7 ± 0,75. W próbach wysiłkowych wykonanych 2 lata po CABG zaobserwowano istotnie większą tolerancję wysiłku w porównaniu z okresem przedoperacyjnym, w zakresie zarówno czasu trwania wysiłku, jak i obciążenia (53 ± 10% vs. 55 ± 12%, NS). Przed operacją aktywnych zawodowo było 67%, a 2, 5, 8 i 10 lat po operacji, odpowiednio, 49%, 58%, 51% i 36%.
Wnioski: Odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych w grupie mężczyzn do 45 rż. w zakresie przeżycia są dobre. Jednak im dłuższy okres obserwacji, tym mniej korzystny stwierdza się wpływ operacji CABG na stan kliniczny chorych. Z kolei, nasilenie nawracających dolegliwości jest zazwyczaj mniejsze niż bezpośrednio przed zabiegiem. (Folia Cardiol. 2004; 11: 825-829)
Get Citation

Keywords

pomostowanie tętnic wieńcowych; choroba niedokrwienna serca; młodzi chorzy

About this article
Title

Odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych u mężczyzn do 45 roku życia

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 11 (2004): Folia Cardiologica

Pages

825-829

Published online

2004-11-22

Page views

499

Article views/downloads

1303

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(11):825-829.

Keywords

pomostowanie tętnic wieńcowych
choroba niedokrwienna serca
młodzi chorzy

Authors

Sławomir Jander
Maciej Banach
Andrzej Walczak
Ryszard Jaszewski i Janusz Zasłonka

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl