open access

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-12-20
Get Citation

Wskaźnik objętości blaszki — nowy parametr do oceny progresji/regresji miażdżycy w naczyniach wieńcowych

Aneta I. Gziut, Robert J. Gil, Tomasz Pawłowski, Adam Witkowski, Jacek Kubica i Francesco Prati
Folia Cardiol 2004;11(12):913-920.

open access

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-12-20

Abstract

Wstęp: Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca (IHD) jest miażdżyca. Aktualnie najlepszą metodą identyfikacji i oceny blaszki miażdżycowej jest ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (ICUS). Celem pracy było znalezienie (korzystając z badania ICUS) parametru najlepiej obrazującego dystrybucję blaszki miażdżycowej w badanym segmencie naczyniowym.
Materiał i metody: Analizowano zapisy ICUS wykonane u 72 pacjentów (śr. wieku 62,24 ± ± 7,82 roku), w tym u 48 w obrębie pnia głównego (LMS) oraz proksymalnych segmentach lewej tętnicy zstępującej (LAD) i lewej okalającej (LCX), a u 24 pacjentów w prawej tętnicy wieńcowej (RCA). W ocenie angiograficznej w LAD, LCX i RCA nie stwierdzono istotnych zmian miażdżycowych (%DS < 40%), dlatego nie wyodrębniano w nich podgrup. Natomiast w LMS analizę wykonano według oceny angiograficznej (pGr1 — prawidłowe naczynie, pGr2 — zwężenie pośrednie, tj. %DS 30–50%). Ocenie poddano parametr — wskaźnik objętości blaszki (PVI), wyliczony ze wzoru: (PV/długość naczynia)/VD w miejscu referencyjnym. Badaną populację analizowano także według oceny ultrasonograficznej (pGrA PB < 35% i pGrB PB > 35%, gdzie PB = PA/VA x 100%). Ponadto, PVI oceniano w LAD, LCX i RCA w zależności od wielkości PB (35% > PB < 35%). Opierając się na wartościach PVI w poszczególnych podgrupach badanych naczyń, wyznaczono wartości graniczne między poszczególnymi etapami miażdżycy.
Wyniki: W badanej populacji stwierdzono najwyższą wartość PVI w LAD (1,69 ± 0,62), a najniższą w LCX (1,27 ± 0,49) i kolejno w LMS (1,59 ± 0,66) i w RCA (1,49 ± 0,58). Istotnie wyższe wartości PVI stwierdzono w LMS pacjentów z bardziej zaawansowaną miażdżycą w ocenie angiograficznej (pGr1 1,37 ± 0,24 vs. pGr2 1,79 ± 0,48; p < 0,0001). Wyznaczony w LMS zakres graniczny pomiędzy pGr1 a pGr2 wynosił 1,37–1,58 i zawierał 25% wszystkich pomiarów. Natomiast analogicznie wyznaczony zakres pomiędzy pGrA a pGrB wynosił 1,44–1,48 i zawierał 8,4% badanych pomiarów. Zakres graniczny między pGrA a pGrB wynosił 1,16–1,17 w LAD i 1,12–1,17 w LCX oraz 1,21–1,36 w RCA.
Wnioski: PVI jest interesującym parametrem, obrazującym dystrybucję blaszki miażdżycowej analizowanego segmentu naczyniowego. Możliwość ustalenia dla PVI wartości granicznych, różnicujących poszczególne stopnie zaawansowania procesu miażdżycowego umożliwia wykorzystanie go do monitorowania progresji/regresji miażdżycy, w tym do obiektywnej oceny efektywności farmakoterapii. (Folia Cardiol. 2004; 11: 913–920)

Abstract

Wstęp: Najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej serca (IHD) jest miażdżyca. Aktualnie najlepszą metodą identyfikacji i oceny blaszki miażdżycowej jest ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (ICUS). Celem pracy było znalezienie (korzystając z badania ICUS) parametru najlepiej obrazującego dystrybucję blaszki miażdżycowej w badanym segmencie naczyniowym.
Materiał i metody: Analizowano zapisy ICUS wykonane u 72 pacjentów (śr. wieku 62,24 ± ± 7,82 roku), w tym u 48 w obrębie pnia głównego (LMS) oraz proksymalnych segmentach lewej tętnicy zstępującej (LAD) i lewej okalającej (LCX), a u 24 pacjentów w prawej tętnicy wieńcowej (RCA). W ocenie angiograficznej w LAD, LCX i RCA nie stwierdzono istotnych zmian miażdżycowych (%DS < 40%), dlatego nie wyodrębniano w nich podgrup. Natomiast w LMS analizę wykonano według oceny angiograficznej (pGr1 — prawidłowe naczynie, pGr2 — zwężenie pośrednie, tj. %DS 30–50%). Ocenie poddano parametr — wskaźnik objętości blaszki (PVI), wyliczony ze wzoru: (PV/długość naczynia)/VD w miejscu referencyjnym. Badaną populację analizowano także według oceny ultrasonograficznej (pGrA PB < 35% i pGrB PB > 35%, gdzie PB = PA/VA x 100%). Ponadto, PVI oceniano w LAD, LCX i RCA w zależności od wielkości PB (35% > PB < 35%). Opierając się na wartościach PVI w poszczególnych podgrupach badanych naczyń, wyznaczono wartości graniczne między poszczególnymi etapami miażdżycy.
Wyniki: W badanej populacji stwierdzono najwyższą wartość PVI w LAD (1,69 ± 0,62), a najniższą w LCX (1,27 ± 0,49) i kolejno w LMS (1,59 ± 0,66) i w RCA (1,49 ± 0,58). Istotnie wyższe wartości PVI stwierdzono w LMS pacjentów z bardziej zaawansowaną miażdżycą w ocenie angiograficznej (pGr1 1,37 ± 0,24 vs. pGr2 1,79 ± 0,48; p < 0,0001). Wyznaczony w LMS zakres graniczny pomiędzy pGr1 a pGr2 wynosił 1,37–1,58 i zawierał 25% wszystkich pomiarów. Natomiast analogicznie wyznaczony zakres pomiędzy pGrA a pGrB wynosił 1,44–1,48 i zawierał 8,4% badanych pomiarów. Zakres graniczny między pGrA a pGrB wynosił 1,16–1,17 w LAD i 1,12–1,17 w LCX oraz 1,21–1,36 w RCA.
Wnioski: PVI jest interesującym parametrem, obrazującym dystrybucję blaszki miażdżycowej analizowanego segmentu naczyniowego. Możliwość ustalenia dla PVI wartości granicznych, różnicujących poszczególne stopnie zaawansowania procesu miażdżycowego umożliwia wykorzystanie go do monitorowania progresji/regresji miażdżycy, w tym do obiektywnej oceny efektywności farmakoterapii. (Folia Cardiol. 2004; 11: 913–920)
Get Citation

Keywords

wskaźnik objętości blaszki; ultrasonografie wewnątrzwieńcowa; choroba niedokrwienna serca

About this article
Title

Wskaźnik objętości blaszki — nowy parametr do oceny progresji/regresji miażdżycy w naczyniach wieńcowych

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica

Pages

913-920

Published online

2004-12-20

Page views

534

Article views/downloads

1269

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(12):913-920.

Keywords

wskaźnik objętości blaszki
ultrasonografie wewnątrzwieńcowa
choroba niedokrwienna serca

Authors

Aneta I. Gziut
Robert J. Gil
Tomasz Pawłowski
Adam Witkowski
Jacek Kubica i Francesco Prati

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl