Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-12-20

open access

Page views 769
Article views/downloads 1277
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ przewlekłego leczenia statyną na podatność tętnic w samoistnym nadciśnieniu tętniczym

Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Ewa Trzos, Karina Wierzbowska i Maria Krzemińska-Pakuła
Folia Cardiol 2004;11(12):929-937.

Abstract

Wstęp: Wyniki zakończonych niedawno dużych badań klinicznych wykazały zmniejszenie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym otrzymujących statyny. W przebiegu nadciśnienia tętniczego dochodzi do postępującego sztywnienia ścian dużych tętnic, które przyspiesza powstawanie powikłań sercowych i mózgowych. Korzystny wpływ statyn na podatność tętnic mógłby więc stanowić wytłumaczenie obserwowanej po zastosowaniu tych leków poprawy rokowania u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Celem pracy była ocena wpływu 6-miesięcznego leczenia simwastatyną na podatność tętnic w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
Materiał i metody: Badana grupa obejmowała 52 pacjentów (37 mężczyzn i 15 kobiet) z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i wartościami stężenia cholesterolu mieszczącymi się w górnej granicy normy. Pacjentów podzielono w sposób losowy na dwie grupy. Do leków obniżających ciśnienie tętnicze w grupie 1 dodano simwastatynę (20 mg/d.), zaś w grupie 2 - placebo. Prędkość fali tętna (PWV) mierzono za pomocą aparatu COMPLIOR na początku i na końcu (po 6 miesiącach leczenia) badania.
Wyniki: Obie grupy nie różniły się istotnie pod względem wartości ciśnienia tętniczego mierzonego na wstępie badania i po 6 miesiącach. U chorych leczonych simwastatyną wartości PWV obniżyły się po 6-miesięcznej terapii z 13,21 ± 1,83 m/s do 9,18 ± 0,59 m/s (p < 0,01). Natomiast w grupie otrzymującej placebo zanotowano nieistotną statystycznie tendencję do zmniejszenia PWV (12,98 ± 1,61 m/s na wstępie vs. 11,84 ± 1,19 m/s po 6 miesiącach). Wystąpiła niewielka, lecz istotna statystycznie dodatnia korelacja pomiędzy zmniejszeniem wartości PWV a obniżeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL w surowicy (r = 0,31; p < 0,05).
Wniosek: Sześciomiesięczna terapia simwastatyną spowodowała poprawę podatności dużych tętnic u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i granicznym stężeniem cholesterolu. (Folia Cardiol. 2004; 11: 929–937)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file