open access

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-12-20
Get Citation

Wpływ przewlekłego leczenia statyną na podatność tętnic w samoistnym nadciśnieniu tętniczym

Małgorzata Kurpesa, Tomasz Rechciński, Ewa Trzos, Karina Wierzbowska i Maria Krzemińska-Pakuła
Folia Cardiol 2004;11(12):929-937.

open access

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-12-20

Abstract

Wstęp: Wyniki zakończonych niedawno dużych badań klinicznych wykazały zmniejszenie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym otrzymujących statyny. W przebiegu nadciśnienia tętniczego dochodzi do postępującego sztywnienia ścian dużych tętnic, które przyspiesza powstawanie powikłań sercowych i mózgowych. Korzystny wpływ statyn na podatność tętnic mógłby więc stanowić wytłumaczenie obserwowanej po zastosowaniu tych leków poprawy rokowania u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Celem pracy była ocena wpływu 6-miesięcznego leczenia simwastatyną na podatność tętnic w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
Materiał i metody: Badana grupa obejmowała 52 pacjentów (37 mężczyzn i 15 kobiet) z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i wartościami stężenia cholesterolu mieszczącymi się w górnej granicy normy. Pacjentów podzielono w sposób losowy na dwie grupy. Do leków obniżających ciśnienie tętnicze w grupie 1 dodano simwastatynę (20 mg/d.), zaś w grupie 2 - placebo. Prędkość fali tętna (PWV) mierzono za pomocą aparatu COMPLIOR na początku i na końcu (po 6 miesiącach leczenia) badania.
Wyniki: Obie grupy nie różniły się istotnie pod względem wartości ciśnienia tętniczego mierzonego na wstępie badania i po 6 miesiącach. U chorych leczonych simwastatyną wartości PWV obniżyły się po 6-miesięcznej terapii z 13,21 ± 1,83 m/s do 9,18 ± 0,59 m/s (p < 0,01). Natomiast w grupie otrzymującej placebo zanotowano nieistotną statystycznie tendencję do zmniejszenia PWV (12,98 ± 1,61 m/s na wstępie vs. 11,84 ± 1,19 m/s po 6 miesiącach). Wystąpiła niewielka, lecz istotna statystycznie dodatnia korelacja pomiędzy zmniejszeniem wartości PWV a obniżeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL w surowicy (r = 0,31; p < 0,05).
Wniosek: Sześciomiesięczna terapia simwastatyną spowodowała poprawę podatności dużych tętnic u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i granicznym stężeniem cholesterolu. (Folia Cardiol. 2004; 11: 929–937)

Abstract

Wstęp: Wyniki zakończonych niedawno dużych badań klinicznych wykazały zmniejszenie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym otrzymujących statyny. W przebiegu nadciśnienia tętniczego dochodzi do postępującego sztywnienia ścian dużych tętnic, które przyspiesza powstawanie powikłań sercowych i mózgowych. Korzystny wpływ statyn na podatność tętnic mógłby więc stanowić wytłumaczenie obserwowanej po zastosowaniu tych leków poprawy rokowania u chorych z nadciśnieniem tętniczym. Celem pracy była ocena wpływu 6-miesięcznego leczenia simwastatyną na podatność tętnic w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
Materiał i metody: Badana grupa obejmowała 52 pacjentów (37 mężczyzn i 15 kobiet) z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i wartościami stężenia cholesterolu mieszczącymi się w górnej granicy normy. Pacjentów podzielono w sposób losowy na dwie grupy. Do leków obniżających ciśnienie tętnicze w grupie 1 dodano simwastatynę (20 mg/d.), zaś w grupie 2 - placebo. Prędkość fali tętna (PWV) mierzono za pomocą aparatu COMPLIOR na początku i na końcu (po 6 miesiącach leczenia) badania.
Wyniki: Obie grupy nie różniły się istotnie pod względem wartości ciśnienia tętniczego mierzonego na wstępie badania i po 6 miesiącach. U chorych leczonych simwastatyną wartości PWV obniżyły się po 6-miesięcznej terapii z 13,21 ± 1,83 m/s do 9,18 ± 0,59 m/s (p < 0,01). Natomiast w grupie otrzymującej placebo zanotowano nieistotną statystycznie tendencję do zmniejszenia PWV (12,98 ± 1,61 m/s na wstępie vs. 11,84 ± 1,19 m/s po 6 miesiącach). Wystąpiła niewielka, lecz istotna statystycznie dodatnia korelacja pomiędzy zmniejszeniem wartości PWV a obniżeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL w surowicy (r = 0,31; p < 0,05).
Wniosek: Sześciomiesięczna terapia simwastatyną spowodowała poprawę podatności dużych tętnic u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i granicznym stężeniem cholesterolu. (Folia Cardiol. 2004; 11: 929–937)
Get Citation

Keywords

simwastatyna; nadciśnienie tętnicze; podatność tętnic

About this article
Title

Wpływ przewlekłego leczenia statyną na podatność tętnic w samoistnym nadciśnieniu tętniczym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica

Pages

929-937

Published online

2004-12-20

Page views

673

Article views/downloads

1183

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(12):929-937.

Keywords

simwastatyna
nadciśnienie tętnicze
podatność tętnic

Authors

Małgorzata Kurpesa
Tomasz Rechciński
Ewa Trzos
Karina Wierzbowska i Maria Krzemińska-Pakuła

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl