Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-12-20

open access

Page views 1075
Article views/downloads 1638
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Przygotowanie merytoryczne pacjentów kierowanych na zabieg koronarografii

Dominik Osman, Elżbieta Deptuła, Robert Olszewski, Maciej Zarębiński i Jerzy Adamus
Folia Cardiol 2004;11(12):921-927.

Abstract

Wstęp: Koronarografia jest kluczowym badaniem w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca. Poprawa komfortu badania i skrócenie czasu hospitalizacji sprzyja jej większej dostępności oraz obniża koszty. Celem pracy było zbadanie przygotowania merytorycznego pacjentów do zabiegu koronarografii.
Materiał i metody: Badaniem objęto 114 kolejnych pacjentów (30 kobiet i 84 mężczyzn w wieku 30–77 lat) skierowanych po raz pierwszy na badanie koronarograficzne. Ankietę przeprowadzono anonimowo, przed zabiegiem - w dniu przyjęcia do szpitala (ośrodek o referencyjności IIIB). Ankieta zawierała pytania dotyczące: celu, istoty, powikłań zabiegu oraz informacji uzyskanych od lekarza kierującego.
Wyniki: 67% pacjentów istotę koronarografii tłumaczyli kardiolodzy, 6% - lekarze rodzinni, a 13% pacjentów w ogóle nie uzyskało odpowiednich informacji. Tylko 49% ankietowanych znało cel badania. Ankietowani pochodzący z miasta częściej oceniali swój stan wiedzy jako co najmniej wystarczający niż mieszkańcy wsi (odpowiednio 41% vs. 14%, p < 0,008) i częściej wiedzieli, której struktury serca dotyczy koronarografia (67% vs. 14%, p < 0,0001) i jakie powikłania powoduje zabieg (33% vs. 7%, p < 0,005). Ankietowani z wykształceniem podstawowym częściej twierdzili, że ich wiedza jest niewielka w porównaniu z badanymi z wykształceniem wyższym (83% vs. 47%, p < 0,0001), natomiast częściej nie znali celu badania w porównaniu z osobami z wykształceniem średnim (78% vs. 33%, p < 0,0002) i badanymi z wykształceniem wyższym (78% vs. 40%, p < 0,001). O powikłaniach nie wiedziało 100% z nich, 64% badanych z wykształceniem średnim i 53% osób z wykształceniem wyższym (p < 0,0001), a o strukturach serca, których dotyczy zabieg (istota zabiegu) nie wiedziało odpowiednio: 72% vs. 37% (p < 0,001) vs. 27% (p < 0,0002).
Wnioski: Subiektywnie i obiektywnie poziom wiedzy merytorycznej pacjentów na temat koronarografii jest niski. Zależy on od poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania chorego. Dużemu odsetkowi pacjentów kierowanych na koronarografię lekarze nie tłumaczą istoty zabiegu, a jeżeli już wyjaśniają, robią to nieefektywnie. Wydaje się, że wiek ankietowanych nie wpływa istotnie na poziom wiedzy pacjentów. (Folia Cardiol. 2004; 11: 921-927)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file