Vol 11, No 12 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-12-20

open access

Page views 531
Article views/downloads 946
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Redukcja stopnia naprężenia ściany naczynia po zabiegu aterektomii kierunkowej z następczą implantacją stentu. Ultrasonograficzna ocena mechanizmów powiększenia światła naczynia

Tomasz Pawłowski, Robert J. Gil, Antonella Labellarte i Francesco Prati
Folia Cardiol 2004;11(12):903-912.

Abstract

Wstęp: Z wielu prospektywnych, nierandomizowanych badań wynika, że aterektomia kierunkowa przed zabiegiem implantacji stentu (DCA + stent) zmniejsza ryzyko restenozy w stencie. Celem tej pracy jest ocena mechanizmów powiększenia światła naczynia po zabiegu implantacji stentu, poprzedzonym aterektomią kierunkową w ocenie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS), a także porównanie tej metody z implantacją stentu poprzedzoną predylatacją (BA + stent) i ocena, czy naprężenie ściany naczynia wpływa na proces restenozy.
Materiał i metody: U 20 pacjentów leczonych DCA + stent (Grupa 1) oraz 30 po zabiegu BA + stent wykonano seryjne badanie IVUS. Oceniano całkowite pole naczynia (EEM), pole światła oraz pole blaszki miażdżycowej przed zabiegiem i po nim, zarówno w obrębie implantowanego stentu, jak i w obu segmentach referencyjnych. Wskaźnik naprężenia ściany naczynia obliczono jako różnicę między całkowitym polem naczynia po zabiegu w stosunku do wartości przed zabiegiem. Osiowe przesunięcie blaszki (APS) obliczono jako zmianę objętości blaszki w obu segmentach referencyjnych. W okresie obserwacji (6 miesięcy) odległej u wszystkich pacjentów wykonano kontrolne koronarografie.
Wyniki: Przyrost całkowitego pola naczynia był istotnie mniejszy w Grupie 1 niż w Grupie 2 (3,05 ± 0,8 mm2 vs. 4,28 ± 1,98 mm2, p < 0,001). Wartość wskaźnika naprężenia ściany naczynia byłą istotnie mniejsza w Grupie 1 niż w Grupie 2 (0.28 ± 0.12 vs. 0.61 ± 0.29, p < 0,001). Wartość APS była istotnie mniejsza w Grupie 1 w porównaniu z Grupą 2. U 10% pacjentów z Grupy 1 oraz 23,3% z Grupy 2 stwierdzono cechy restenozy w stencie (p = NS pomiędzy grupami).
Wnioski: Badanie IVUS pokazało, że usunięcie blaszki miażdżycowej za pomocą aterektomii kierunkowej przed implantacją stentu pozwala na zmniejszenie naprężenia ściany naczynia i redukuje przesunięcie osiowe blaszki w kierunku segmentów referencyjnych. Mechanizm ten wydaje się istotny w spowolnianiu indukcji procesu restenozy w stencie. (Folia Cardiol. 2004; 11: 903-912)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file