Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-02-09

open access

Page views 526
Article views/downloads 1471
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Poprawa czynności skurczowej lewej komory po ablacji prądem o wysokiej częstotliwości u chorych po zapaleniu mięśnia sercowego z uporczywym ektopowym częstoskurczem przedsionkowym

Radosław Lenarczyk, Oskar Kowalski, Patrycja Pruszkowska, Janusz Prokopczuk, Teresa Zielińska, Jadwiga Obrębska, Zbigniew Kalarus i Lech Poloński
Folia Cardiol 2004;11(2):131-141.

Abstract

Wstęp: Kardiomiopatia tachyarytmiczna (TIC) jest potencjalnie odwracalnym uszkodzeniem serca, którego przyczyną jest uporczywa tachyarytmia. Celem pracy jest ocena przebiegu i skuteczności zabiegów ablacji prądem o wysokiej częstotliwości (RFCA) w leczeniu chorych z uporczywym ektopowym częstoskurczem przedsionkowym (EAT) i upośledzoną czynnością lewej komory, po przebytym zapaleniu mięśnia sercowego oraz ocena wpływu skutecznej ablacji na przebieg kardiomiopatii w obserwacji odległej.
Materiał i metody: Ocenie poddano zabiegi ablacji oraz ich wpływ na dalszy przebieg TIC u 3 kolejnych pacjentów (1 kobieta, wiek śr. 35,0 ± 26 lat) z ustawicznymi EAT przyjętych w celu wykonania inwazyjnego badania elektrofizjologicznego (EPS) wszystkich RFCA w 3-miesięcznej obserwacji. U wszystkich chorych rozpoznano zapalenie mięśnia sercowego potwierdzone za pomocą biopsji endomiokardialnej. U pacjentów stwierdzono cechy zastoinowej niewydolności serca (NYHA śr. 2,3 ± 0,6) z frakcją wyrzutową lewej komory, jej wymiarami końcowoskurczowym i końcoworozkurczowym odpowiednio 34,3% ± 2,1; 39,7 ± 0,6 i 60,0 ± 1,7 mm. Chorych, po wykonaniu EPS, poddano zabiegowi ablacji EAT z użyciem systemu CARTO.
Wyniki: Zabiegi RFCA były skuteczne u wszystkich chorych, nie zanotowano żadnych powikłań. U 1 pacjenta z podejrzeniem nawrotu wykonano ponowny zabieg RFCA, usuwając ognisko ektopii o innej niż pierwotnie lokalizacji. Trzy miesiące po zabiegu wszystkich chorych ponownie zakwalifikowano do I klasy według NYHA, u 2 osób uzyskano normalizację frakcji wyrzutowej lewej komory, u 1 - znaczną poprawę z istotną redukcją wymiarów komory (p < 0,05).
Wnioski: Zabieg RFCA jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia EAT u chorych z dysfunkcją lewej komory po przebytym zapaleniu mięśnia sercowego. Skuteczna ablacja przyczynia się do istotnej regresji obrazu kardiomiopatii. (Folia Cardiol. 2004; 11: 131–141)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file