Vol 11, No 2 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-02-09

open access

Page views 595
Article views/downloads 1903
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ocena stężeń homocysteiny, lipoproteiny (a) i oksydowanych LDL u pacjentów przed badaniem koronarograficznym

Małgorzata Sadkowska, Jacek Kubica, Marek Radomski, Grażyna Dymek i Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Folia Cardiol 2004;11(2):111-119.

Abstract

Wstęp: Celem pracy była analiza stężeń homocysteiny, lipoproteiny (a) oraz oksydowanych LDL - wybranych czynników ryzyka miażdżycy - w zależności od stopnia nasilenia zmian w tętnicach wieńcowych, na podstawie badania koronarograficznego.
Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 142 mężczyzn (śr. wieku 55 lat), których na podstawie objawów choroby niedokrwiennej serca, klasyfikowanych według CCS, zakwalifikowano do badania koronarograficznego. Na jego podstawie wyodrębniono 4 grupy pacjentów: bez zmian w naczyniach wieńcowych oraz z chorobą 1-, 2- lub 3-naczyniową. Grupę kontrolną stanowiło 28 mężczyzn bez objawów choroby niedokrwiennej serca oraz grupa pacjentów, u których nie stwierdzono zmian w naczyniach wieńcowych. Koronarografię wykonano za pomocą aparatu Toshiba CAS 10, homocysteinę oznaczano, korzystając z zestawu firmy Abbott, lipoproteinę (a) oraz profil lipidowy - z zestawów firmy Roche, zaś oksydowane LDL - z zestawu firmy Mercordia.
Wyniki: Stężenia homocysteiny i lipoproteiny (a) były zdecydowanie wyższe u pacjentów z chorobą 1-, 2- lub 3-naczyniową [lipoproteina (a) 36,0–49,9 mg/dl, homocysteina 14,3–15,5 mmol/l] niż u osób bez zmian w naczyniach wieńcowych [lipoproteina (a) 19,3 mg/dl, homocysteina 12,1 mmol/l]. Istotny wzrost stężenia oksydowanych LDL zaobserwowano tylko u pacjentów z chorobą 3 naczyń (10,9 mU/l; grupa bez zmian - 8,8 mU/l). Stwierdzono także, że częstość występowania lipoproteiny (a) w stężeniach > 30 mg/dl jest większa u pacjentów z chorobą naczyń (37,2–58%) niż u osób bez zmian w naczyniach (17,2%). Wykazano również, iż częstość występowania homocysteiny w stężeniach > 15 μmol/l jest większa w grupie pacjentów z chorobą naczyń (25,5–41,7%) niż u osób bez zmian w naczyniach wieńcowych (17,2%).
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, iż rutynowe oznaczanie stężenia homocysteiny u pacjentów z objawami choroby niedokrwiennej serca oraz oznaczanie stężenia lipoproteiny (a) u osób z dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku chorób serca może być ważne diagnostycznie i klinicznie użyteczne. (Folia Cardiol. 2004; 11: 111–119)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file