Vol 11, No 3 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-03-15

open access

Page views 761
Article views/downloads 1416
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ stałej elektrostymulacji serca na parametry hemodynamiczne i jakość życia u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków

Michał Chudzik, Jerzy K. Wranicz, Marek Maciejewski, Marzenna Zielińska, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jan H. Goch i Włodzimierz Kargul
Folia Cardiol 2004;11(3):169-176.

Abstract

Wstęp: Jedną z najczęściej występujących arytmii nadkomorowych jest migotanie przedsionków (AF). Arytmia ta może doprowadzić do istotnych zaburzeń hemodynamicznych, a nawet tachykardiomiopatii. Klinicznym odpowiednikiem zaburzeń hemodynamicznych w przebiegu AF są dolegliwości, które pacjent zgłasza. Celem pracy była ocena wpływu stymulacji VVI 80/min na jakość życia pacjentów z utrwalonym AF oraz parametry hemodynamiczne układu krążenia w ocenie echokardiograficznej.
Materiał i metody: Badaniami objęto 55 pacjentów (28 mężczyzn i 27 kobiet) w wieku 52–86 lat (śr 72 ± 7,1 roku). Badanie echokardiograficzne wykonywano przy dwóch trybach stymulacji: VVI 40/min i VVI 80/min w celu oceny wpływu stabilizacji rytmu na parametry hemodynamiczne serca. Oceniano: objętość wyrzutową - SV (ml), pojemność minutową serca - CO (l/min) oraz wskaźnik sercowy - CI (l/min/m2). Nie określono frakcji wyrzutowej lewej komory. Jej zastosowanie może mieć większe znaczenie w monitorowaniu wpływu stałej stymulacji VVI 80/min na funkcję lewej komory, np. podczas 3-miesięcznej obserwacji. U każdego pacjenta oceniano jakość życia w czasie 7-dniowej obserwacji przy stymulacji VVI 40/min i VVI 80/min według własnego kwestionariusza pytań.
Wyniki: W czasie stymulacji VVI 80/min stwierdzono istotnie statystyczne wyższe wartości CO (l/min): VVI 40/min = 5,04 ± 1,87 vs. VVI 80/min = 5,8 ± 2,1 (p < 0,01) i CI (l/min/m2): VVI 40/min = 2,78 ± 1,23 vs. VVI 80/min = 3,22 ± 1,23 (p < 0,01). Objętość wyrzutowa była nieistotnie większa u pacjentów z własnym AF.
Wnioski: Stabilizacja rytmu serca u pacjentów z AF wpływa na poprawę parametrów hemodynamicznych (CO i CI) w badaniu echokardiograficznym. Stymulacja VVI 80/min istotnie redukuje większość dolegliwości związanych z szybką i niemiarową pracą serca u pacjentów z AF w obserwacji 7-dniowej. (Folia Cardiol. 2004; 11: 169–176)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file