Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-05-10

open access

Page views 768
Article views/downloads 1693
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Budowa wewnętrzna i lokalizacja blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej a typ remodelingu

Mirosław Jabłoński, Marek Radomski, Jacek Kubica, Marcin Rychter, Adam Sukiennik, Marek Koziński, Tomasz Białoszyński, Maria Bogdan, Grzegorz Grześk, Iwona Świątkiewicz i Zofia Grąbczewska
Folia Cardiol 2004;11(5):355-365.

Abstract

Wstęp: Celem pracy była ocena wpływu budowy wewnętrznej i lokalizacji blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej na kierunek przebudowy ściany tętnic wieńcowych przy użyciu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS).
Materiał i metody: U 64 pacjentów przed zabiegiem przezskórnej rewaskularyzacji serca oceniono remodeling w obrębie 89 segmentów tętnic wieńcowych za pomocą IVUS. Na podstawie wielkości różnicy pomiędzy polem powierzchni przekroju poprzecznego tętnicy w przekroju badanym i przekroju referencyjnym sklasyfikowano remodeling jako dodatni, ujemny lub nieobecny. Blaszki miażdżycowe pod względem budowy wewnętrznej podzielono na miękkie, mieszane i twarde oraz zwapniałe i bez zwapnień. Zwapnienia pod względem lokalizacji w blaszce miażdżycowej podzielono na powierzchowne i głębokie, natomiast tętnice wieńcowe na segmenty: proksymalny, środkowy i dystalny, zgodnie z klasyfikacją AHA/ACC.
Wyniki: W modelu wielokrotnej regresji logistycznej wykazano istnienie zależności: - między dodatnim remodelingiem a: obecnością miękkiej blaszki miażdżycowej (OR: 3,07; 95% CI: 1,22–7,73; p < 0,02), lokalizacją powierzchowną zwapnień (OR: 20; 95% CI: 1,9–210; p < 0,01) oraz lokalizacją blaszki miażdżycowej w dystalnym segmencie tętnicy wieńcowej (OR: 8,8; 95% CI: 1,1–82; p < 0,05); - między ujemnym remodelingiem a: obecnością miękkiej blaszki miażdżycowej (OR: 0,3; 95% CI: 0,1–0,84; p < 0,03), lokalizacją głęboką zwapnień (OR: 36,7; 95% CI: 2,8–479; p < 0,01) oraz lokalizacją blaszki miażdżycowej w proksymalnym segmencie tętnicy wieńcowej (OR: 5,37; 95% CI: 1,04–27,8; p < 0,05).
Wnioski: Kierunek przebudowy miażdżycowej tętnic wieńcowych zależy od budowy wewnętrznej i lokalizacji blaszki miażdżycowej w tętnicy wieńcowej. Występowanie dodatniego remodelingu obserwuje się częściej w miejscu rozwoju miękkich blaszek miażdżycowych, w blaszkach z powierzchownymi zwapnieniami i w dystalnych segmentach tętnic. Natomiast występowanie ujemnego remodelingu stwierdzono częściej w blaszkach z głębokimi zwapnieniami i w proksymalnych segmentach tętnic wieńcowych. (Folia Cardiol. 2004; 11: 355–365)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file