open access

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-05-10
Get Citation

Wpływ tirofibanu na 6-miesięczne wyniki leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST, poddanych strategii inwazyjnej

Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Krzysztof Wilczek, Bartosz Hudzik, Mariusz Gąsior, Zbigniew Kalarus i Lech Poloński
DOI: 10.5603/cj.22067
·
Folia Cardiol 2004;11(5):347-353.

open access

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-05-10

Abstract

Wstęp: Inhibitory receptorów płytkowych GP IIb/IIIa stosuje się w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, w których patogenezie kluczową rolę odgrywa zakrzep w obrębie tętnicy wieńcowej. Celem pracy jest określenie częstości występowania niekorzystnych zdarzeń sercowych (zawał, zgon, ponowna rewaskularyzacja, hospitalizacja z powodu nawrotu dławicy) w okresie 6-miesięcznej obserwacji u 886 chorych poddanych strategii inwazyjnej i leczonych tirofibanem (154 osoby) w porównaniu z chorymi, u których nie stosowano tego leku (732 osoby).
Materiał i metody: Do analizy włączono chorych spełniających jednocześnie dwa kryteria: występowanie bólów wieńcowych w spoczynku w ciągu ostatnich 24 godzin oraz przynajmniej jedno z poniższych: a) obniżenie odcinka ST (≥ 0,05 mV) w co najmniej 2 odprowadzeniach, b) przemijające (< 20 min) uniesienia odcinka ST (≥ 0,05 mV) lub odwrócenie załamków T (≥ 0,1 mV) w co najmniej 2 odprowadzeniach, c) pojawienie się wskaźników uszkodzenia mięśnia sercowego.
Wyniki: U chorych leczonych tirofibanem liczba punktów w skali TIMI była istotnie większa (5,24 ± 1,12 vs. 4,88 ± 1,69; p = 0,008), ponadto częściej obserwowano u nich cukrzycę (31,13% vs. 17,21%; p = 0,00007) i trójnaczyniową chorobę wieńcową (50,63% vs. 33,77%; p = 0,00006). Porównywalny odsetek chorych w obu grupach poddano przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) lub pomostowaniu aortalno-wieńcowemu (CABG) (odpowiednio 69,62% i 20,25% vs. 73,88% i 19,25%), natomiast do grupy leczonej tirofibanem istotnie częściej należeli chorzy, których nie zakwalifikowano do leczenia inwazyjnego (12,66% vs. 7,92%; p = 0,05). Grupa leczona tirofibanem i grupa, w której nie stosowano tego leku, nie różniły się istotnie częstością występowania zgonów, zawałów niezakończonych zgonem i hospitalizacji (odpowiednio 6,96%, 0% i 17,72% vs. 4,22%, 1,58% i 16,89%, NS), natomiast wśród chorych leczonych tirofibanem istotnie rzadziej konieczne było przeprowadzenie powtórnej PCI w okresie 6-miesięcznej obserwacji (1,27% vs. 5,8%, p = 0,01).
Wnioski: Leczenie tirofibanem u chorych, u których zastosowano wczesną strategię inwazyjną powoduje w obserwacji odległej zmniejszenie ryzyka wśród osób z grupy wysokiego ryzyka według TIMI do poziomu ryzyka umiarkowanego. W przypadku pacjentów leczonych tirofibanem w obserwacji 6-miesięcznej istotnie rzadziej zachodzi konieczność wykonania powtórnej PCI. (Folia Cardiol. 2004; 11: 347–353)

Abstract

Wstęp: Inhibitory receptorów płytkowych GP IIb/IIIa stosuje się w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, w których patogenezie kluczową rolę odgrywa zakrzep w obrębie tętnicy wieńcowej. Celem pracy jest określenie częstości występowania niekorzystnych zdarzeń sercowych (zawał, zgon, ponowna rewaskularyzacja, hospitalizacja z powodu nawrotu dławicy) w okresie 6-miesięcznej obserwacji u 886 chorych poddanych strategii inwazyjnej i leczonych tirofibanem (154 osoby) w porównaniu z chorymi, u których nie stosowano tego leku (732 osoby).
Materiał i metody: Do analizy włączono chorych spełniających jednocześnie dwa kryteria: występowanie bólów wieńcowych w spoczynku w ciągu ostatnich 24 godzin oraz przynajmniej jedno z poniższych: a) obniżenie odcinka ST (≥ 0,05 mV) w co najmniej 2 odprowadzeniach, b) przemijające (< 20 min) uniesienia odcinka ST (≥ 0,05 mV) lub odwrócenie załamków T (≥ 0,1 mV) w co najmniej 2 odprowadzeniach, c) pojawienie się wskaźników uszkodzenia mięśnia sercowego.
Wyniki: U chorych leczonych tirofibanem liczba punktów w skali TIMI była istotnie większa (5,24 ± 1,12 vs. 4,88 ± 1,69; p = 0,008), ponadto częściej obserwowano u nich cukrzycę (31,13% vs. 17,21%; p = 0,00007) i trójnaczyniową chorobę wieńcową (50,63% vs. 33,77%; p = 0,00006). Porównywalny odsetek chorych w obu grupach poddano przezskórnej interwencji wieńcowej (PCI) lub pomostowaniu aortalno-wieńcowemu (CABG) (odpowiednio 69,62% i 20,25% vs. 73,88% i 19,25%), natomiast do grupy leczonej tirofibanem istotnie częściej należeli chorzy, których nie zakwalifikowano do leczenia inwazyjnego (12,66% vs. 7,92%; p = 0,05). Grupa leczona tirofibanem i grupa, w której nie stosowano tego leku, nie różniły się istotnie częstością występowania zgonów, zawałów niezakończonych zgonem i hospitalizacji (odpowiednio 6,96%, 0% i 17,72% vs. 4,22%, 1,58% i 16,89%, NS), natomiast wśród chorych leczonych tirofibanem istotnie rzadziej konieczne było przeprowadzenie powtórnej PCI w okresie 6-miesięcznej obserwacji (1,27% vs. 5,8%, p = 0,01).
Wnioski: Leczenie tirofibanem u chorych, u których zastosowano wczesną strategię inwazyjną powoduje w obserwacji odległej zmniejszenie ryzyka wśród osób z grupy wysokiego ryzyka według TIMI do poziomu ryzyka umiarkowanego. W przypadku pacjentów leczonych tirofibanem w obserwacji 6-miesięcznej istotnie rzadziej zachodzi konieczność wykonania powtórnej PCI. (Folia Cardiol. 2004; 11: 347–353)
Get Citation

Keywords

ostre zespoły wieńcowe; tirofiban; wczesna strategia inwazyjna

About this article
Title

Wpływ tirofibanu na 6-miesięczne wyniki leczenia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST, poddanych strategii inwazyjnej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica

Pages

347-353

Published online

2004-05-10

Page views

411

Article views/downloads

840

DOI

10.5603/cj.22067

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(5):347-353.

Keywords

ostre zespoły wieńcowe
tirofiban
wczesna strategia inwazyjna

Authors

Bożena Szyguła-Jurkiewicz
Krzysztof Wilczek
Bartosz Hudzik
Mariusz Gąsior
Zbigniew Kalarus i Lech Poloński

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl