Vol 11, No 5 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-05-10

open access

Page views 562
Article views/downloads 791
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Pierwotna angioplastyka wieńcowa w ostrym zawale serca u chorych na cukrzycę

Wacław Kochman, Konrad Nowak, Sławomir Dobrzycki, Paweł Kralisz, Przemysław Prokopczuk, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Kamil Gugała, Maciej Niewada, Bogumił Kamiński, Paweł Siwołowski, Jerzy Żuk, Bogdan Poniatowski, Janusz Korecki i Włodzimierz J. Musiał
Folia Cardiol 2004;11(5):341-346.

Abstract

Wstęp: Pierwotna interwencja wieńcowa (PCI, percutaneous coronary intervention) jest jedną z metod leczenia reperfuzyjnego w ostrym zawale serca. Celem niniejszego badania jest analiza porównawcza wyników leczenia ostrego zawału serca za pomocą pierwotnej PCI u chorych na cukrzycę.
Materiał i metody: Analizą objęto 485 kolejnych pacjentów (w wieku 26,5–80,1 roku, śr. 58,5 roku) z ostrym zawałem serca do 12 godzin od początku wystąpienia dolegliwości leczonych za pomocą pierwotnej PCI. Grupę badaną (I) stanowiło 79 chorych na cukrzycę, grupę kontrolną (II) -406 osób bez cukrzycy. W obu grupach oceniano skuteczność zabiegu oraz częstość występowania epizodów sercowo-naczyniowych w obserwacji 30-dniowej.
Wyniki: Śmiertelność 30-dniowa była istotnie większa u chorych na cukrzycę i wynosiła 8,8% vs. 4,2% (p < 0,05). Chorzy na cukrzycę byli starsi (62 vs. 57 lat, p < 0,001), istotnie częściej w tej grupie występowało nadciśnienie tętnicze (63,3% vs. 37,9%, p < 0,001). W grupie II znamiennie więcej było mężczyzn (78,1% vs. 59,4%, p < 0,01). Ostry zawał ściany przedniej występował w obu grupach z podobną częstością (51,9% vs. 42,4%, p = NS). Skuteczność zabiegu w grupie I i II była podobna (93,7% vs. 97,3%, p = NS). Stenty oraz blokery glikoproteiny IIb/IIIa zastosowano u podobnego odsetka chorych w obu grupach (51,8% vs. 52%, p = NS; 54,4% vs. 44,1%, p = NS). W obserwacji 30-dniowej nie zanotowano istotnych różnic w częstości występowania ponownego zawału serca (1,3% vs. 1,4%, p = NS) oraz konieczności powtórnego wykonania PCI (1,2% vs. 2,7%).
Wnioski: Większą śmiertelnością 30-dniową obarczone było inwazyjne leczenie zawału serca u chorych na cukrzycę niż u pacjentów bez cukrzycy. (Folia Cardiol. 2004; 11: 341–346)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file