Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2004-06-03

open access

Page views 866
Article views/downloads 1273
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zastosowanie podskórnej elektrody defibrylującej w celu obniżenia progu defibrylacji migotania komór u pacjentów z ICD

Maciej Kempa, Andrzej Lubiński, Rajmund Wilczek, Tomasz Królak, Anna Pazdyga, Agnieszka Zienciuk i Grażyna Świątecka
Folia Cardiol 2004;11(6):463-470.

Abstract

Pomimo coraz doskonalszych systemów elektrod stosowanych w implantowanych kardiowerterach- defibrylatorach (ICD) oraz wprowadzenia aktywnej obudowy ICD (active can), jak też stosowania dwufazowego impulsu defibrylującego istnieje grupa pacjentów, u których impuls defibrylujący o maksymalnej energii dla danego modelu ICD nie przerywa migotania komór bądź próg defibrylacji (DFT) jest na tyle wysoki, że zakładany margines bezpieczeństwa pomiędzy DFT a maksymalną możliwą energią impulsu jest zbyt wąski. Rozwiązaniem w takiej sytuacji może być implantacja dodatkowej elektrody podskórnej pozwalającej na obniżenie DFT.
Celem pracy było przedstawienie dwóch przypadków pacjentów, którym z powodu wysokiego progu defibrylacji migotania komór implantowano dodatkową elektrodę podskórną CPI Endotak SQ Array. Postępowanie takie pozwoliło na obniżenie progu defibrylacji i na uniknięcie potrzeby wymiany defibrylatora na model o większej energii impulsu, co byłoby rozwiązaniem zdecydowanie droższym.
Przedstawiona praca wskazuje, że zastosowanie podskórnej elektrody w celu obniżenia progu defibrylacji jest zabiegiem bezpiecznym i skutecznym. (Folia Cardiol. 2004; 11: 463–470)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file