Vol 11, No 6 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-06-03

open access

Page views 654
Article views/downloads 1675
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Ciąża i poród u pacjentek z wrodzonymi wadami serca

Olga Trojnarska, Aldona Siwińska, Wiesław Markwitz, Andrzej Szyszka, Zofia Oko-Sarnowska i Romuald Ochotny
Folia Cardiol 2004;11(6):415-423.

Abstract

Wstęp: Kobiety z wadami wrodzonymi serca są obecnie największą grupą wśród kobiet w ciąży chorych na serce. Przeprowadzenie ciąży i porodu u takich pacjentek ciągle jest istotnym problemem klinicznym. Celem pracy była analiza przebiegu ciąży i sposobów porodu u pacjentek z wadami wrodzonymi serca oraz stanu klinicznego urodzonych dzieci.
Materiał i metody: Przeanalizowano dane 85 pacjentek, które w latach 1995–2003 przebyły 93 ciąże.
Wyniki: Największą grupę stanowiły pacjentki po korekcji chirurgicznej VSD i ASD, mniejszą natomiast chore po operacji ToF, VAC, z dwupłatkową zastawką aortalną, nieoperowanym VSD, ASDII, stenozą płucną, CAVC, CoAo, PDA, z samoistnym poszerzeniem pnia płucnego, zespołem Eisenmengera, TGA, zespołem Marfana, po korekcji DORV, po operacji Fontana i nieprawidłowego spływu żylnego.
Poród drogą naturalną nastąpił w przypadku 45% ciąż, cesarskie cięcie z powodu wady serca u matki w 44% ciąż, u pacjentki z zespołem Eisenmengera (NYHA III/IV) wystąpiła terminacja ciąży, a u chorej po operacji metodą Fontana - samoistne poronienie pierwszej ciąży. Problemy kardiologiczne obserwowano u 18 ciężarnych, najczęściej u chorych z VAC. W tej grupie wystąpił zgon pacjentki w 27. tygodniu ciąży podczas nagłej wymiany protezy aortalnej. U kolejnej kobiety z istotnym zwężeniem podaortalnym stwierdzono liczną ekstrasystolię komorową. U chorych z CoAo odnotowano nadciśnienie tętnicze, zaś obniżoną wydolność fizyczną u pacjentek z TGA, po DORV i po operacji Fontana. U pozostałych stwierdzono zaburzenia rytmu serca. Spośród urodzonych dzieci 10,7% odziedziczyło wrodzoną wadę serca.
Wnioski: U większości kobiet z wadami wrodzonymi serca ciąża i poród przebiegają bez istotnych powikłań. Grupę najwyższego ryzyka stanowią pacjentki z istotnym zwężeniem drogi odpływu lewej komory. Częstość występowania wad wrodzonych serca wynosi 10,7%. Przebieg ciąży i porodu u pacjentek z wadami wrodzonymi serca powinien być monitorowany przez doświadczonych kardiologów i położników. (Folia Cardiol. 2004; 11: 415–423)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file