Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2004-07-28

open access

Page views 500
Article views/downloads 1936
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zespół podkradania wieńcowo-podobojczykowego u chorego po chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego z użyciem tętnicy piersiowej wewnętrznej

Tomasz Zapolski, Tomasz Jargiełło, Andrzej Wysokiński, Jarosław Wójcik, Jakub Drozd, Andrzej Madejczyk i Anna Drelich-Zbroja
Folia Cardiol 2004;11(8):611-617.

Abstract

Zwężenie lub niedrożność początkowego odcinka lewej tętnicy podobojczykowej powoduje niedokrwienie lewej ręki, a u części chorych również objawy zespołu kręgowo-podstawnego. U pacjentów po wykonanym wcześniej pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG) przy użyciu tętnicy piersiowej wewnętrznej dodatkowo występują objawy dławicy piersiowej. W przedstawianej pracy omówiono taki przypadek.
Koronarografia kontrolna wykonana u chorego po CABG z nawrotem objawów dławicy piersiowej wykazała wsteczny przepływ krwi w pomoście wieńcowym w kierunku lewej tętnicy podobojczykowej, spowodowany zwężeniem początkowego odcinka tej tętnicy. Diagnostykę uzupełniono o konsultację neurologa i badanie ultrasonograficzne metodą duplex Doppler, które wykazały objawy zespołu kręgowo-podstawnego i odwrócenie kierunku przepływu krwi w lewej tętnicy kręgowej. Wykonano skuteczną angioplastykę balonową (PTA) zwężonego odcinka lewej tętnicy podobojczykowej. Dobry wynik leczenia pozwolił na przywrócenie prawidłowego przepływu krwi w obszarze zaopatrywanym przez lewą tętnicę podobojczykową, kręgową oraz pomost wieńcowy.
Wieńcowo-podobojczykowy zespół podkradania jest jednym z potencjalnych mechanizmów niedokrwienia serca u chorych po CABG. Pomimo rzadkiego występowania tego zespołu celowa jest ocena łożyska naczyniowego tętnicy podobojczykowej z jej głównymi gałęziami u chorych kwalifikowanych do zabiegu CABG z zastosowaniem tętnicy piersiowej wewnętrznej. Angioplastyka balonowa jest skuteczną metodą wewnątrznaczyniowego leczenia zwężeń początkowych odcinków tętnic łuku aorty. (Folia Cardiol. 2004; 11: 611–617)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file