open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28
Get Citation

Czy powtarzane niedokrwienie mięśnia sercowego uzyskiwane za pomocą interwałowej stymulacji przedsionków pozwala uruchomić i badać zjawisko adaptacyjnej ochrony serca przed niedokrwieniem?

Fryderyk Prochaczek
Folia Cardiol 2004;11(8):571-580.

open access

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2004-07-28

Abstract

Wstęp: W niniejszym badaniu podjęto próbę sprawdzenia, w jakim stopniu powtarzany interwał przezprzełykowej stymulacji serca za pomocą częstości 130 impulsów/min może być bezpiecznym i skutecznym nieinwazyjnym narzędziem badania adaptacyjnej ochrony serca przed niedokrwieniem.
Materiał i metody: Badaniem objęto 18 pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (2–3 klasa wg CCS), u których 30-sekundowa stymulacja przedsionków z częstością 130/min (interwał stymulacyjny) powodowała obniżenie odcinka T o co najmniej 2 mm, w 2 lub więcej odprowadzeniach. Protokół badania obejmował powtarzane interwały z 60-sekundowymi okresami rytmu zatokowego, które umożliwiały ustąpienie elektrokardiograficznych cech niedokrwienia. Interwały stymulacyjne powtarzano aż do uzyskania 50-procentowego zmniejszenia maksymalnego obniżenia odcinka stwierdzanego w pierwszym interwale stymulacyjnym, co przyjęto jako dowód uruchomienia adaptacyjnej protekcji przed niedokrwieniem. Siłę i dynamikę adaptacyjnej ochrony przed niedokrwieniem testowano, powtarzając interwał stymulacyjny w 3., 8. i 36. min od jej uruchomienia. Na podstawie ciągłego zapisu 12-odprowadzeniowego EKG obliczano m.in. czas do wystąpienia istotnego i maksymalnego niedokrwienia, zaś po wyłączeniu stymulacji - czas do ustąpienia zmian niedokrwiennych w zapisie EKG.
Wyniki: U 15 spośród 18 badanych zwykle od 8 interwału 30-sekundowej stymulacji wystąpiło zmniejszenie elektrokardiograficznych cech niedokrwienia, odpowiadające przyjętym kryteriom uruchomienia adaptacyjnej protekcji przed niedokrwieniem. Testujące interwały stymulacyjne wykazały utrzymywanie się ochrony przez cały okres obserwacji, to jest do 36 min od jej uruchomienia.
Wniosek: U większości badanych interwałowa stymulacja przedsionków okazała się dostatecznie silnym i bezpiecznym bodźcem do uruchomienia i badania dynamiki wczesnej, adaptacyjnej ochrony serca przed niedokrwieniem. (Folia Cardiol. 2004; 11: 571–580)

Abstract

Wstęp: W niniejszym badaniu podjęto próbę sprawdzenia, w jakim stopniu powtarzany interwał przezprzełykowej stymulacji serca za pomocą częstości 130 impulsów/min może być bezpiecznym i skutecznym nieinwazyjnym narzędziem badania adaptacyjnej ochrony serca przed niedokrwieniem.
Materiał i metody: Badaniem objęto 18 pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (2–3 klasa wg CCS), u których 30-sekundowa stymulacja przedsionków z częstością 130/min (interwał stymulacyjny) powodowała obniżenie odcinka T o co najmniej 2 mm, w 2 lub więcej odprowadzeniach. Protokół badania obejmował powtarzane interwały z 60-sekundowymi okresami rytmu zatokowego, które umożliwiały ustąpienie elektrokardiograficznych cech niedokrwienia. Interwały stymulacyjne powtarzano aż do uzyskania 50-procentowego zmniejszenia maksymalnego obniżenia odcinka stwierdzanego w pierwszym interwale stymulacyjnym, co przyjęto jako dowód uruchomienia adaptacyjnej protekcji przed niedokrwieniem. Siłę i dynamikę adaptacyjnej ochrony przed niedokrwieniem testowano, powtarzając interwał stymulacyjny w 3., 8. i 36. min od jej uruchomienia. Na podstawie ciągłego zapisu 12-odprowadzeniowego EKG obliczano m.in. czas do wystąpienia istotnego i maksymalnego niedokrwienia, zaś po wyłączeniu stymulacji - czas do ustąpienia zmian niedokrwiennych w zapisie EKG.
Wyniki: U 15 spośród 18 badanych zwykle od 8 interwału 30-sekundowej stymulacji wystąpiło zmniejszenie elektrokardiograficznych cech niedokrwienia, odpowiadające przyjętym kryteriom uruchomienia adaptacyjnej protekcji przed niedokrwieniem. Testujące interwały stymulacyjne wykazały utrzymywanie się ochrony przez cały okres obserwacji, to jest do 36 min od jej uruchomienia.
Wniosek: U większości badanych interwałowa stymulacja przedsionków okazała się dostatecznie silnym i bezpiecznym bodźcem do uruchomienia i badania dynamiki wczesnej, adaptacyjnej ochrony serca przed niedokrwieniem. (Folia Cardiol. 2004; 11: 571–580)
Get Citation

Keywords

wieńcowy test stymulacyjny; adaptacyjna ochrona przed niedokrwieniem

About this article
Title

Czy powtarzane niedokrwienie mięśnia sercowego uzyskiwane za pomocą interwałowej stymulacji przedsionków pozwala uruchomić i badać zjawisko adaptacyjnej ochrony serca przed niedokrwieniem?

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 11, No 8 (2004): Folia Cardiologica

Pages

571-580

Published online

2004-07-28

Page views

539

Article views/downloads

887

Bibliographic record

Folia Cardiol 2004;11(8):571-580.

Keywords

wieńcowy test stymulacyjny
adaptacyjna ochrona przed niedokrwieniem

Authors

Fryderyk Prochaczek

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl