Vol 11, No 9 (2004): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2004-10-13

open access

Page views 923
Article views/downloads 1811
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Znaczenie pomiaru prędkości ruchu pierścienia mitralnego za pomocą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej w monitorowaniu czynności serca po zabiegach kardiochirurgicznych

Robert Skalik, Anna Goździk, Wojciech Kustrzycki, Marta Obremska, Marek Pelczar, Waldemar Goździk, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Ireneusz Całkosiński i Rafał Poręba
Folia Cardiol 2004;11(9):669-675.

Abstract

Wstęp: Celem pracy było porównanie wartości nieinwazyjnej oceny ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej za pomocą fali pulsacyjnej tkankowej echokardiografii dopplerowskiej z inwazyjnymi pomiarami warunków napełniania lewej komory oraz wybranymi innymi parametrami hemodynamicznymi czynności serca (pojemność minutowa, wskaźnik sercowy, objętość wyrzutowa, obwodowy i płucny opór naczyniowy, skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie w tętnicy płucnej) jeden dzień po zabiegu kardiochirurgicznym.
Materiał i metody: Badaniem objęto 30 chorych (20 mężczyzn, 10 kobiet) w wieku 60,5 ± 7,2 roku zakwalifikowanych do zabiegu kardiochirurgicznego (29 chorych - CABG, 1 chory - CABG i aneuryzmektomia lewej komory). U wszystkich badanych wykonano echokardiograficzną ocenę prędkości fali E, E’, wskaźnika E/E’ oraz ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej (PCWP), a następnie porównano uzyskane wartości z inwazyjnymi pomiarami warunków napełniania lewej komory oraz wybranymi parametrami hemodynamicznymi czynności serca.
Wyniki: Prędkość fali E, E’, wartość wskaźnika E/E’ oraz PCWP w badaniu echokardiograficznym istotnie korelowały z inwazyjnymi pomiarami ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej oraz z objętością wyrzutową lewej komory.
Wnioski: Uzyskane wyniki badań potwierdziły istotność oceny parametrów hemodynamicznych lewej komory za pomocą fali pulsacyjnej tkankowej echokardiografii dopplerowskiej w celu monitorowania czynności serca wkrótce po zabiegu kardiochirurgicznym. (Folia Cardiol. 2004; 11: 669-675)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file