Vol 12, No 1 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2005-01-12

open access

Page views 821
Article views/downloads 1059
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Prospektywna ocena jakości życia pacjentów z migotaniem przedsionków, leczonych inwazyjnie lub farmakologicznie

Agnieszka Jankowska, Mariusz Pytkowski, Aleksander Maciąg, Alicja Kraska, Ilona Kowalik, Dariusz Łuczak i Hanna Szwed
Folia Cardiol 2005;12(1):65-69.

Abstract

Wstęp: Celem pracy była analiza parametrów jakości życia w 2-letniej obserwacji odległej u chorych z napadowym migotaniem przedsionków (PAF) leczonych ablacją prądem o częstotliwości radiowej (RFA) oraz farmakologicznie.
Materiał i metody: Badaniem objęto 43 pacjentów z PAF, kwalifikowanych do leczenia za pomocą RFA (20 osób w wieku 61,7 ± 8,4 roku) lub farmakoterapią (23 pacjentów w wieku 60,6 ± 10,1 roku). Zmianę parametrów jakości życia (QoL) oceniano przed włączeniem do programu oraz po 3, 12 i 24 miesiącach, korzystając z kwestionariusza Brignole. Oceniano: uczucie kołatania serca, duszność spoczynkową i wysiłkową, ograniczenie wykonywania wysiłków, uczucie osłabienia i niepokoju oraz aktywność życiową. Przed włączeniem do badania obie grupy nie różniły się pod względem wieku, udziału mężczyzn i kobiet, czynności lewej komory serca.
Wyniki: W grupie chorych leczonych za pomocą RFA odnotowano szybką (po 3 miesiącach) poprawę wszystkich parametrów jakości życia, która utrzymała się podczas 2-letniej obserwacji. W grupie pacjentów poddanych farmakoterapii parametry uczucia kołatania serca, duszności wysiłkowej oraz uczucia osłabienia krótkotrwale się poprawiły, jednak w dalszej obserwacji nastąpił powrót do wartości wyjściowych. W analizie całościowej nie wykazano poprawy jakości życia u pacjentów leczonych farmakologicznie.
Wnioski: Większą korzyść w zakresie poprawy jakości życia odnoszą chorzy leczeni inwazyjnie. (Folia Cardiol. 2005; 12: 65–69)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file