open access

Vol 12, No 1 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-01-12
Get Citation

Codzienna praktyka kliniczna w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST w szpitalach rejonowych - rejestr w Małopolsce

Zbigniew Siudak, Dariusz Dudek, Marcin Kuta, Waldemar Mielecki, Tomasz Rakowski, Artur Dziewierz i Jacek S. Dubiel
Folia Cardiol 2005;12(1):21-31.

open access

Vol 12, No 1 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-01-12

Abstract

Wstęp: Ostre zespoły wieńcowe bez uniesień odcinka ST (NSTE ACS) rozpoznaje się u ponad połowy pacjentów przyjmowanych do szpitali z powodu ostrego zespołu wieńcowego (ACS). Ze względu na całodobową dostępność pracowni hemodynamicznych w Małopolsce każdy pacjent z NSTE ACS wysokiego ryzyka przyjęty do szpitala rejonowego może zostać przetransportowany do ośrodka kardiologii interwencyjnej. Celem badania była ocena częstości kierowania pacjentów z rozpoznaniem NSTE ACS na badanie diagnostyczne tętnic wieńcowych do ośrodków kardiologii interwencyjnej oraz charakterystyka demograficzna i zastosowana farmakoterapia w tej grupie.
Materiał i metody: Korzystając z ankiet, zebrano dane dotyczące 2382 kolejnych pacjentów z rozpoznaniem ACS, przyjętych do szpitali rejonowych w Małopolsce w okresie od kwietnia 2002 do lutego 2003 r. U 1396 chorych potwierdzono ostatecznie przy wypisie rozpoznanie ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST.
Wyniki: U 42% (n = 582) chorych z końcowym rozpoznaniem NSTE ACS stwierdzono podwyższone stężenie markerów martwicy mięśnia sercowego, takich jak troponina T/I lub CK-MB (CM+), natomiast u 58% (n = 814) pacjentów nie odnotowano podwyższonego stężenia markerów (CM-). W grupie CM+ zaobserwowano większą śmiertelność wewnątrzszpitalną niż w grupie CM- (3,3% vs. 0,4%; p = 0,0002). Tylko 17,7% pacjentów z całej grupy CM+ skierowano w trakcie hospitalizacji do ośrodka kardiologii interwencyjnej w celu wykonania koronarografii i ewentualnego leczenia inwazyjnego. Wraz ze wzrostem ryzyka określanego w skali TIMI Risk Score zwiększał się odsetek osób kierowanych do pracowni hemodynamiki (TIMI Risk Score 0-2 pkt: 14%; 3-4 pkt: 15%; 5-7 pkt: 22%; p = 0,02 dla 3-4 vs. 5-7 oraz p = 0,01 dla 0–2 vs. 5–7). Jednocześnie obserwowano wzrost śmiertelności wewnątrzszpitalnej w grupie pacjentów nieskierowanych na leczenie inwazyjne 0,8% vs. 1,9% vs. 3,5% (p = 0,02 dla 0-2 vs. 5-7) odpowiednio dla grup z ryzykiem wynoszącym w skali TIMI Risk Score 0-2 vs. 3-4 vs. 5-7. Pacjenci kierowani na leczenie inwazyjne znamiennie częściej otrzymywali tienopirydyny (68,3% vs. 44,5%; p < 0,0001), blokery receptora IIb/IIIa (1,5% vs. 0,3%; p = 0,04), heparyny (92,7% vs. 85%; p = 0,003) oraz ß-blokery (88,3% vs. 78,8%; p = 0,002).
Wnioski: Pomimo 24-godzinnego dostępu do pracowni hemodynamiki tylko niewielki odsetek pacjentów z NSTE ACS jest kierowanych ze szpitali rejonowych. U pacjentów z grup wysokiego ryzyka według klasyfikacji TIMI (TIMI Risk Score 5–7 pkt, w tym z podwyższonymi stężeniami markerów martwicy mięśnia sercowego), niekierowanych na leczenie inwazyjne, pomimo stosowanej terapii farmakologicznej rokowanie nadal jest złe. (Folia Cardiol. 2005; 12: 21–31)

Abstract

Wstęp: Ostre zespoły wieńcowe bez uniesień odcinka ST (NSTE ACS) rozpoznaje się u ponad połowy pacjentów przyjmowanych do szpitali z powodu ostrego zespołu wieńcowego (ACS). Ze względu na całodobową dostępność pracowni hemodynamicznych w Małopolsce każdy pacjent z NSTE ACS wysokiego ryzyka przyjęty do szpitala rejonowego może zostać przetransportowany do ośrodka kardiologii interwencyjnej. Celem badania była ocena częstości kierowania pacjentów z rozpoznaniem NSTE ACS na badanie diagnostyczne tętnic wieńcowych do ośrodków kardiologii interwencyjnej oraz charakterystyka demograficzna i zastosowana farmakoterapia w tej grupie.
Materiał i metody: Korzystając z ankiet, zebrano dane dotyczące 2382 kolejnych pacjentów z rozpoznaniem ACS, przyjętych do szpitali rejonowych w Małopolsce w okresie od kwietnia 2002 do lutego 2003 r. U 1396 chorych potwierdzono ostatecznie przy wypisie rozpoznanie ostrego zespołu wieńcowego bez uniesienia odcinka ST.
Wyniki: U 42% (n = 582) chorych z końcowym rozpoznaniem NSTE ACS stwierdzono podwyższone stężenie markerów martwicy mięśnia sercowego, takich jak troponina T/I lub CK-MB (CM+), natomiast u 58% (n = 814) pacjentów nie odnotowano podwyższonego stężenia markerów (CM-). W grupie CM+ zaobserwowano większą śmiertelność wewnątrzszpitalną niż w grupie CM- (3,3% vs. 0,4%; p = 0,0002). Tylko 17,7% pacjentów z całej grupy CM+ skierowano w trakcie hospitalizacji do ośrodka kardiologii interwencyjnej w celu wykonania koronarografii i ewentualnego leczenia inwazyjnego. Wraz ze wzrostem ryzyka określanego w skali TIMI Risk Score zwiększał się odsetek osób kierowanych do pracowni hemodynamiki (TIMI Risk Score 0-2 pkt: 14%; 3-4 pkt: 15%; 5-7 pkt: 22%; p = 0,02 dla 3-4 vs. 5-7 oraz p = 0,01 dla 0–2 vs. 5–7). Jednocześnie obserwowano wzrost śmiertelności wewnątrzszpitalnej w grupie pacjentów nieskierowanych na leczenie inwazyjne 0,8% vs. 1,9% vs. 3,5% (p = 0,02 dla 0-2 vs. 5-7) odpowiednio dla grup z ryzykiem wynoszącym w skali TIMI Risk Score 0-2 vs. 3-4 vs. 5-7. Pacjenci kierowani na leczenie inwazyjne znamiennie częściej otrzymywali tienopirydyny (68,3% vs. 44,5%; p < 0,0001), blokery receptora IIb/IIIa (1,5% vs. 0,3%; p = 0,04), heparyny (92,7% vs. 85%; p = 0,003) oraz ß-blokery (88,3% vs. 78,8%; p = 0,002).
Wnioski: Pomimo 24-godzinnego dostępu do pracowni hemodynamiki tylko niewielki odsetek pacjentów z NSTE ACS jest kierowanych ze szpitali rejonowych. U pacjentów z grup wysokiego ryzyka według klasyfikacji TIMI (TIMI Risk Score 5–7 pkt, w tym z podwyższonymi stężeniami markerów martwicy mięśnia sercowego), niekierowanych na leczenie inwazyjne, pomimo stosowanej terapii farmakologicznej rokowanie nadal jest złe. (Folia Cardiol. 2005; 12: 21–31)
Get Citation

Keywords

ostry zespół wieńcowy; ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST; przezskórna interwencja wieńcowa; TIMI Risk Score

About this article
Title

Codzienna praktyka kliniczna w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST w szpitalach rejonowych - rejestr w Małopolsce

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 1 (2005): Folia Cardiologica

Pages

21-31

Published online

2005-01-12

Page views

943

Article views/downloads

1213

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(1):21-31.

Keywords

ostry zespół wieńcowy
ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST
przezskórna interwencja wieńcowa
TIMI Risk Score

Authors

Zbigniew Siudak
Dariusz Dudek
Marcin Kuta
Waldemar Mielecki
Tomasz Rakowski
Artur Dziewierz i Jacek S. Dubiel

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl