Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica
Prace kazuistyczne
Published online: 2005-10-07

open access

Page views 2594
Article views/downloads 2259
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Migotanie przedsionków u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem

Marian Futyma, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Konrad Dudek i Aneta Dec
Folia Cardiol 2005;12(10):706-712.

Abstract

Wstęp: Wśród pacjentów poddawanych zabiegowi implantacji kardiowertera-defibrylatora (ICD) z powodu groźnych arytmii komorowych są także osoby z utrwalonym migotaniem przedsionków (AF). U tych chorych istnieje możliwość nieoczekiwanego powrotu rytmu zatokowego w związku z interwencją ICD. W pracy zawarto opis 3 kolejnych przypadków pacjentów, u których obserwowano to zjawisko. Celem opracowania była ocena częstości tego zjawiska oraz próba określenia czynników sprzyjających powrotowi rymu zatokowego w tej specyficznej grupie.
Materiał i metody: W grupie pierwszych 30 pacjentów poddanych implantacji ICD w rzeszowskim ośrodku u 3 chorych (3 mężczyzn w wieku 68-78 lat) przed zabiegiem rozpoznano utrwalone AF. Byli to pacjenci z wieloletnim AF, ciężkim uszkodzeniem serca oraz zaawansowaną niewydolnością serca.
Wyniki: U wszystkich 3 chorych stwierdzono powrót rytmu zatokowego w różnych sytuacjach: w trakcie zabiegu implantacji ICD, jako efekt interwencji kardiowertera-defibrylatora w czasie hospitalizacji bądź w domu.
Wnioski: Migotanie przedsionków stwierdzono u 3 pacjentów (10%) z 30-osobowej grupy badanej i u wszystkich obserwowano powrót rytmu zatokowego, który może się wiązać z konfiguracją cewek elektrody defibrylującej oraz leczeniem amiodaronem. Implantacja ICD powinna być dodatkowym argumentem wskazującym na celowość antykoagulacji w tej grupie. Omawiane zagadnienie wymaga przeprowadzenia większych badań.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file