open access

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-10-07
Get Citation

Zależność między poablacyjnymi zmianami wskaźników uszkodzenia miokardium i parametrami ablacji RF

Jacek Bednarek, Igor Tomala, Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Barbara Małecka i Agnieszka Czunko
Folia Cardiol 2005;12(10):692-698.

open access

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-10-07

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy była ocena dynamiki poablacyjnych zmian wartości wskaźników uszkodzenia mięśnia sercowego [kinazy kreatynowej (CK) i jej izoenzymu MB (CK-MB), aminotransferazy asparginowej (GOT), aminotransferazy alaninowej (GPT), troponiny I oraz mioglobiny] i ich korelacji z wartością użytej energii prądu o częstotliwości fal radiowych (RF).
Materiał i metody: Badaniem objęto 108 pacjentów (62 kobiet, 46 mężczyzn) w wieku 16–78 lat (śr. 50,2 roku), u których skutecznie wykonano ablację RF (WPW A - 20, WPW B - 13, AVNRT - 33, AF - 24, AFl - 8, VT z RVOT - 8, inne - 2). Pomiaru osoczowego stężenia wymienionych wskaźników dokonano przed zabiegiem i 20 godzin po jego zakończeniu.
Wyniki: Uśrednione wartości parametrów ablacyjnych wynosiły: liczba aplikacji - 10,3, całkowita użyta energia RF - 23 139 J. Uwagę zwraca spodziewana najmniejsza liczba aplikacji oraz użytej energii RF w grupie, w której wykonano ablacje łącza przedsionkowokomorowego. Najwięcej aplikacji wymagały ablacje prawostronnego pęczka Kenta, a nieco mniej ektopii prawokomorowej. Największą ilość aplikowanej energii RF notowano w ablacjach arytmii złożonych i zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a typu A. Stwierdzono znamienny poablacyjny wzrost stężenia troponiny I i mioglobiny, a w mniejszym stopniu GOT i CK; GPT i CK-MB wykazały tendencję spadkową. Ujawniono także istotną statystycznie korelację między wzrostem troponiny I oraz mioglobiny a parametrami dostarczonej energii RF - liczbą aplikacji i energią RF.
Wniosek: Troponina I, mioglobina oraz w mniejszym stopniu CK i GOT mogą być przydatnymi klinicznie wskaźnikami nawet niewielkich rozmiarów uszkodzeń mięśnia sercowego.

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy była ocena dynamiki poablacyjnych zmian wartości wskaźników uszkodzenia mięśnia sercowego [kinazy kreatynowej (CK) i jej izoenzymu MB (CK-MB), aminotransferazy asparginowej (GOT), aminotransferazy alaninowej (GPT), troponiny I oraz mioglobiny] i ich korelacji z wartością użytej energii prądu o częstotliwości fal radiowych (RF).
Materiał i metody: Badaniem objęto 108 pacjentów (62 kobiet, 46 mężczyzn) w wieku 16–78 lat (śr. 50,2 roku), u których skutecznie wykonano ablację RF (WPW A - 20, WPW B - 13, AVNRT - 33, AF - 24, AFl - 8, VT z RVOT - 8, inne - 2). Pomiaru osoczowego stężenia wymienionych wskaźników dokonano przed zabiegiem i 20 godzin po jego zakończeniu.
Wyniki: Uśrednione wartości parametrów ablacyjnych wynosiły: liczba aplikacji - 10,3, całkowita użyta energia RF - 23 139 J. Uwagę zwraca spodziewana najmniejsza liczba aplikacji oraz użytej energii RF w grupie, w której wykonano ablacje łącza przedsionkowokomorowego. Najwięcej aplikacji wymagały ablacje prawostronnego pęczka Kenta, a nieco mniej ektopii prawokomorowej. Największą ilość aplikowanej energii RF notowano w ablacjach arytmii złożonych i zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a typu A. Stwierdzono znamienny poablacyjny wzrost stężenia troponiny I i mioglobiny, a w mniejszym stopniu GOT i CK; GPT i CK-MB wykazały tendencję spadkową. Ujawniono także istotną statystycznie korelację między wzrostem troponiny I oraz mioglobiny a parametrami dostarczonej energii RF - liczbą aplikacji i energią RF.
Wniosek: Troponina I, mioglobina oraz w mniejszym stopniu CK i GOT mogą być przydatnymi klinicznie wskaźnikami nawet niewielkich rozmiarów uszkodzeń mięśnia sercowego.
Get Citation

Keywords

wskaźniki uszkodzenia serca; troponina I; mioglobina; ablacja RF

About this article
Title

Zależność między poablacyjnymi zmianami wskaźników uszkodzenia miokardium i parametrami ablacji RF

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica

Pages

692-698

Published online

2005-10-07

Page views

548

Article views/downloads

1215

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(10):692-698.

Keywords

wskaźniki uszkodzenia serca
troponina I
mioglobina
ablacja RF

Authors

Jacek Bednarek
Igor Tomala
Jacek Majewski
Jacek Szczepkowski
Jacek Lelakowski
Jakub Machejek
Barbara Małecka i Agnieszka Czunko

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl