Vol 12, No 10 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2005-10-07

open access

Page views 559
Article views/downloads 890
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Zmienność dobowa dyspersji QT u pacjentów z chorobą wieńcową

Leszek Markuszewski i Andrzej Bissinger
Folia Cardiol 2005;12(10):667-672.

Abstract

Wstęp: Występowanie ostrych zespołów wieńcowych i nagłego zgonu sercowego cechuje rytm dobowy, ze szczytowym występowaniem w godzinach porannych. Równocześnie wiadomo, że ostre niedokrwienie jest silnym bodźcem nasilającym niejednorodność repolaryzacji i sprzyjającym złośliwym arytmiom. Dyspersja QT (QTd) jest wykorzystywana jako wskaźnik heterogenności repolaryzacji komór; ulega ona nasileniu w chorobie niedokrwiennej serca. Celem badania była ocena dobowej zmienności QTd.
Materiał i metody: Przebadano 48 pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową (CAD) hospitalizowanych w celu wykonania koronarografii; u 29 chorych stwierdzono krytyczne zmiany 1-naczyniowe, u 10 - 2-naczyniowe, a u 10 - 3-naczyniowe. Z badania wykluczono pacjentów po przebytym zawale serca, przyjmujących leki wpływające na odstęp QT, chorych na cukrzycę oraz osoby ze zmianami w EKG uniemożliwiającymi ocenę odstępu QT. Pomiary QTd wykonywano półautomatycznie w każdej godzinie całodobowego monitorowania 12 doprowadzeń EKG metodą Holtera (system SUPRIMA 12). Poprawność pomiarów weryfikowało niezależnie 3 badaczy.
Wyniki: Rejestrowane wartości QTd były znamiennie statystycznie wyższe w godzinach porannych (6.00-9.00) niż w pozostałych godzinach monitorowania (p < 0,01). Najkrótsze wartości QTd stwierdzano w godzinach nocnych między 22.00 a 1.00.
Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że u pacjentów z CAD QTd wykazuje rytm dobowy. Najwyższe wartości QTd występują w godzinach porannych, wkrótce po przebudzeniu.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file