open access

Vol 12, No 3 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-03-17
Get Citation

Dystrybucja blaszki miażdżycowej w pniu głównym lewej tętnicy wieńcowej oraz w proksymalnych segmentach tętnicy zstępującej przedniej i okalającej lewej - czy istnieje związek?

Aneta I. Gziut, Robert J. Gil, Francesco Prati i Jacek Kubica
Folia Cardiol 2005;12(3):211-219.

open access

Vol 12, No 3 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-03-17

Abstract

Wstęp: Miejsca rozgałęzień tętnic wieńcowych na skutek zmiany charakteru przepływu krwi są szczególnie narażone na rozwój blaszki miażdżycowej. Z tego powodu też pień główny (LMS) oraz proksymalne segmenty tętnicy zstępującej przedniej (LAD) i okalającej (LCX) wydają się szczególnie predysponowane do szybkiego rozwoju miażdżycy. Celem pracy było stwierdzenie, czy LMS oraz proksymalne segmenty LAD i LCX są w jednakowym stopniu narażone na rozwój miażdżycy. Ponadto oceniono, czy istnieje kolejność formowania się blaszki miażdżycowej w analizowanych segmentach naczyniowych.
Materiał i metody: Badaną populację stanowiło 48 pacjentów (9 kobiet, 39 mężczyzn, śr. wieku 60,81 ± 8,64 roku) z istotnymi zwężeniami w środkowym segmencie LAD oraz w dystalnym LCX, zakwalifikowanych do zabiegu angioplastyki wieńcowej (PCI). Badanie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS) wykonano w obrębie LMS oraz proksymalnych segmentów LAD i LCX. Do wzrokowej oceny zaawansowania miażdżycy w analizowanych segmentach wykorzystywano angiograficzną redukcję średnicy naczynia (%DS). W badanej populacji wyodrębniono grupę osób z angiograficznie potwierdzonym prawidłowym LMS (grupa 1) oraz z pośrednio zwężonym (DS 30–50%) LMS (grupa 2). U badanych pacjentów analizie poddano odcinki naczyń tej samej długości (śr. długość 10,80 ± 2,67 mm). W każdym z naczyń w obu grupach analizowano: wielkość blaszki (PB = PA/VA x 100%) oraz objętość blaszki (PV).
Wyniki: Wszystkie badane parametry w LMS były istotnie większe u osób w grupie 2 niż w grupie 1. Wśród pacjentów z bardziej zaawansowaną miażdżycą w LMS (grupa 2) nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy wartościami PB, PV w LAD i LCX. Natomiast w grupie 1 wartości PB były istotnie większe w LAD niż w LCX. W obu grupach stwierdzono istotnie większe PV w LMS niż LCX (p < 0,001), a ponadto większą PV w LAD niż LCX locaw grupie 1 (p < 0,05). U badanych z grupy 1 objętość blaszki w LAD była nieznacznie większa (p = NS) niż w LMS. W badanej populacji stwierdzono bardzo silną zależność między objętością blaszki w LMS a sumą objętości blaszki w LAD i LCX. Zależność tę opisuje następujące równanie: PVLMS= 65,5% (PVLAD + PVLCX).
Wnioski: Niniejsze badania sugerują, że w LMS oraz proksymalnych segmentach LAD i LCX występuje sekwencyjność rozwoju blaszki miażdżycowej. Naczyniem szczególnie predysponowanym do jej tworzenia jest LAD, a w następnej kolejności LMS i LCX. (Folia Cardiol. 2005; 12: 211–219)

Abstract

Wstęp: Miejsca rozgałęzień tętnic wieńcowych na skutek zmiany charakteru przepływu krwi są szczególnie narażone na rozwój blaszki miażdżycowej. Z tego powodu też pień główny (LMS) oraz proksymalne segmenty tętnicy zstępującej przedniej (LAD) i okalającej (LCX) wydają się szczególnie predysponowane do szybkiego rozwoju miażdżycy. Celem pracy było stwierdzenie, czy LMS oraz proksymalne segmenty LAD i LCX są w jednakowym stopniu narażone na rozwój miażdżycy. Ponadto oceniono, czy istnieje kolejność formowania się blaszki miażdżycowej w analizowanych segmentach naczyniowych.
Materiał i metody: Badaną populację stanowiło 48 pacjentów (9 kobiet, 39 mężczyzn, śr. wieku 60,81 ± 8,64 roku) z istotnymi zwężeniami w środkowym segmencie LAD oraz w dystalnym LCX, zakwalifikowanych do zabiegu angioplastyki wieńcowej (PCI). Badanie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (ICUS) wykonano w obrębie LMS oraz proksymalnych segmentów LAD i LCX. Do wzrokowej oceny zaawansowania miażdżycy w analizowanych segmentach wykorzystywano angiograficzną redukcję średnicy naczynia (%DS). W badanej populacji wyodrębniono grupę osób z angiograficznie potwierdzonym prawidłowym LMS (grupa 1) oraz z pośrednio zwężonym (DS 30–50%) LMS (grupa 2). U badanych pacjentów analizie poddano odcinki naczyń tej samej długości (śr. długość 10,80 ± 2,67 mm). W każdym z naczyń w obu grupach analizowano: wielkość blaszki (PB = PA/VA x 100%) oraz objętość blaszki (PV).
Wyniki: Wszystkie badane parametry w LMS były istotnie większe u osób w grupie 2 niż w grupie 1. Wśród pacjentów z bardziej zaawansowaną miażdżycą w LMS (grupa 2) nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy wartościami PB, PV w LAD i LCX. Natomiast w grupie 1 wartości PB były istotnie większe w LAD niż w LCX. W obu grupach stwierdzono istotnie większe PV w LMS niż LCX (p < 0,001), a ponadto większą PV w LAD niż LCX locaw grupie 1 (p < 0,05). U badanych z grupy 1 objętość blaszki w LAD była nieznacznie większa (p = NS) niż w LMS. W badanej populacji stwierdzono bardzo silną zależność między objętością blaszki w LMS a sumą objętości blaszki w LAD i LCX. Zależność tę opisuje następujące równanie: PVLMS= 65,5% (PVLAD + PVLCX).
Wnioski: Niniejsze badania sugerują, że w LMS oraz proksymalnych segmentach LAD i LCX występuje sekwencyjność rozwoju blaszki miażdżycowej. Naczyniem szczególnie predysponowanym do jej tworzenia jest LAD, a w następnej kolejności LMS i LCX. (Folia Cardiol. 2005; 12: 211–219)
Get Citation

Keywords

pień główny lewej tętnicy wieńcowej; proksymalne segmenty tętnicy międzykomorowej przedniej i okalającej lewej; dystrybucja blaszki miażdżycowej; ultrasonografia wewnątrzwieńcowa

About this article
Title

Dystrybucja blaszki miażdżycowej w pniu głównym lewej tętnicy wieńcowej oraz w proksymalnych segmentach tętnicy zstępującej przedniej i okalającej lewej - czy istnieje związek?

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 3 (2005): Folia Cardiologica

Pages

211-219

Published online

2005-03-17

Page views

465

Article views/downloads

1830

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(3):211-219.

Keywords

pień główny lewej tętnicy wieńcowej
proksymalne segmenty tętnicy międzykomorowej przedniej i okalającej lewej
dystrybucja blaszki miażdżycowej
ultrasonografia wewnątrzwieńcowa

Authors

Aneta I. Gziut
Robert J. Gil
Francesco Prati i Jacek Kubica

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl