open access

Vol 12, No 3 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-03-17
Get Citation

Ciśnienie tętna a zmiany strukturalne w tętnicach szyjnych u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Marzena Stopyra-Początek, Krystyna Łoboz-Grudzień, Alicja Kostecka-Pokryszko i Joanna Jaroch
Folia Cardiol 2005;12(3):189-197.

open access

Vol 12, No 3 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-03-17

Abstract

Wstęp: Dotychczas nie poznano patomechanizmu tłumaczącego zależności między wartością ciśnienia tętna (PP) a zmianami strukturalnymi tętnic szyjnych w przebiegu nadciśnienia tętniczego. Celem pracy było ustalenie zależności między ciśnieniem tętna a wskaźnikami strukturalnymi tętnic szyjnych i określenie, czy są one niezależne od innych skladowych ciśnienia tętniczego.
Materiał i metody: Zbadano 105 pacjentów, 54 kobiet i 51 mężczyzn w średnim wieku 54 ± ± 11 lat, z nadciśnieniem tętniczym w I i II klasie według kalsyfikacji zawartej w VI raporcie JNC. Grupę kontrolną stanowiło 30 pacjentów z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego, średnia wieku wynosiła 43,9 ± 11 lat. Na podstawie 24-godzinnego ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego obliczono wartość ciśnienia tętna. Chorych podzielono na dwie grupy: grupa I — pacjenci, u których wartość ciśnienia tętna wynosiła ≤ 60 mm Hg, grupa II — pacjenci, u których wartość ciśnienia tętna wynosiła > 60 mm Hg. W badaniu ultrasonograficznym metodą dupplex Doppler oceniano grubość kompleksu błony wewnętrznej-środkowej (IMT) i obecność blaszek miażdżycowych.
Wyniki: W grupie II (ciśnienie tętna > 60 mm Hg) obserwowano statystycznie istotne wyższe wartości IMT (p L 0,05). W analizie regresji liniowej uzyskano istotne dodatnie korelacje pomiędzy wartością ciśnienia tętna a IMT, liczbą blaszek miażdżycowych (r = 0,26; r = 0,22) oraz wartością średniego ciśnienia skurczowego (MSBP) a IMT (r = 0,21) oraz średnim ciśnieniem tętniczym (MBP) a liczbą blaszek miażdżycowych (r = 0,22). W analizie wielokrotnej po uwzględnieniu takich czynników, jak: wiek, czas trwania nadciśnienia tętniczego, palenie tytoniu, stężenie cholesterolu, wartości glikemii, wskaźnik masy ciała, MSBP i wartość ciśnienia tętna niezależnym czynnikiem ryzyka dla IMT okazały się: ciśnienie tętna, MSBP, wiek i czas trwania nadciśnienia tętniczego (r = 0,46; p ≤ 0,0001; R2 = 0,21). Wartości ciśnienia tętna i MSBP wprowadzone do tego samego modelu regresji wielokrotnych powodowały, że wartość ciśnienia tętna jako wskaźnik zwiększonej IMT traciła istotność statystyczną.
Wnioski: U osób z nadciśnieniem tętniczym ciśnienie tętna wpływa na zmiany strukturalne w tętnicach szyjnych. Efekt ten zależy także od skurczowego ciśnienia tętniczego. (Folia Cardiol. 2005; 12: 189-197)

Abstract

Wstęp: Dotychczas nie poznano patomechanizmu tłumaczącego zależności między wartością ciśnienia tętna (PP) a zmianami strukturalnymi tętnic szyjnych w przebiegu nadciśnienia tętniczego. Celem pracy było ustalenie zależności między ciśnieniem tętna a wskaźnikami strukturalnymi tętnic szyjnych i określenie, czy są one niezależne od innych skladowych ciśnienia tętniczego.
Materiał i metody: Zbadano 105 pacjentów, 54 kobiet i 51 mężczyzn w średnim wieku 54 ± ± 11 lat, z nadciśnieniem tętniczym w I i II klasie według kalsyfikacji zawartej w VI raporcie JNC. Grupę kontrolną stanowiło 30 pacjentów z prawidłowymi wartościami ciśnienia tętniczego, średnia wieku wynosiła 43,9 ± 11 lat. Na podstawie 24-godzinnego ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego obliczono wartość ciśnienia tętna. Chorych podzielono na dwie grupy: grupa I — pacjenci, u których wartość ciśnienia tętna wynosiła ≤ 60 mm Hg, grupa II — pacjenci, u których wartość ciśnienia tętna wynosiła > 60 mm Hg. W badaniu ultrasonograficznym metodą dupplex Doppler oceniano grubość kompleksu błony wewnętrznej-środkowej (IMT) i obecność blaszek miażdżycowych.
Wyniki: W grupie II (ciśnienie tętna > 60 mm Hg) obserwowano statystycznie istotne wyższe wartości IMT (p L 0,05). W analizie regresji liniowej uzyskano istotne dodatnie korelacje pomiędzy wartością ciśnienia tętna a IMT, liczbą blaszek miażdżycowych (r = 0,26; r = 0,22) oraz wartością średniego ciśnienia skurczowego (MSBP) a IMT (r = 0,21) oraz średnim ciśnieniem tętniczym (MBP) a liczbą blaszek miażdżycowych (r = 0,22). W analizie wielokrotnej po uwzględnieniu takich czynników, jak: wiek, czas trwania nadciśnienia tętniczego, palenie tytoniu, stężenie cholesterolu, wartości glikemii, wskaźnik masy ciała, MSBP i wartość ciśnienia tętna niezależnym czynnikiem ryzyka dla IMT okazały się: ciśnienie tętna, MSBP, wiek i czas trwania nadciśnienia tętniczego (r = 0,46; p ≤ 0,0001; R2 = 0,21). Wartości ciśnienia tętna i MSBP wprowadzone do tego samego modelu regresji wielokrotnych powodowały, że wartość ciśnienia tętna jako wskaźnik zwiększonej IMT traciła istotność statystyczną.
Wnioski: U osób z nadciśnieniem tętniczym ciśnienie tętna wpływa na zmiany strukturalne w tętnicach szyjnych. Efekt ten zależy także od skurczowego ciśnienia tętniczego. (Folia Cardiol. 2005; 12: 189-197)
Get Citation

Keywords

nadciśnienie tętnicze; ciśnienie tętna; średnie skurczowe ciśnienie tętnicze; grubość kompleksu błona wewnetrzna-środkowa; blaszki miażdżycowe

About this article
Title

Ciśnienie tętna a zmiany strukturalne w tętnicach szyjnych u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 3 (2005): Folia Cardiologica

Pages

189-197

Published online

2005-03-17

Page views

622

Article views/downloads

1036

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(3):189-197.

Keywords

nadciśnienie tętnicze
ciśnienie tętna
średnie skurczowe ciśnienie tętnicze
grubość kompleksu błona wewnetrzna-środkowa
blaszki miażdżycowe

Authors

Marzena Stopyra-Początek
Krystyna Łoboz-Grudzień
Alicja Kostecka-Pokryszko i Joanna Jaroch

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl