Vol 12, No 3 (2005): Folia Cardiologica
Review Article
Published online: 2005-03-17

open access

Page views 514
Article views/downloads 1047
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Krajobraz po PEACE. Czy wszystkie inhibitory ACE działają jednakowo?

Stefan Grajek
Folia Cardiol 2005;12(3):145-152.

Abstract

Analiza dotychczas przeprowadzonych badań sugeruje, że naczynioprotekcyjne działanie inhibitorów ACE może być zróżnicowane i że zróżnicowanie to może dotyczyć odmiennych obszarów naczyniowych. Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie o skuteczność stosowania inhibitorów ACE w stabilnej dławicy piersiowej bez upośledzonej czynności lewej komory serca oraz przedstawienie racjonalnych argumentów w dyskusji na temat tzw. „efektu klasy” tej grupy leków. Dokonano wnikliwej analizy założeń, badanych populacji i wyników wszystkich dużych prób klinicznych, począwszy od klasycznych badań CONSENSUS, SAVE, SOLVD, do przeprowadzonych w ostatnich latach i budzących żywe reakcje wyników badań HOPE, PEACE, QUIET i EUROPA. W świetle przedstawionej analizy porównawczej hipoteza o zróżnicowanym działaniu naczynioprotekcyjnym poszczególnych inhibitorów ACE na tętnice wieńcowe wydaje się uzasadniona. (Folia Cardiol. 2005; 12: 145–152)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file