open access

Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-04-18
Get Citation

Spiroergometryczna ocena wydolności wysiłkowej u pacjentów z zespołem Ebsteina a stopień echokardiograficznego wskaźnika zaawansowania wady

Olga Trojnarska, Adrian Gwizdała, Andrzej Siniawski, Zofia Oko-Sarnowska i Romuald Ochotny
DOI: 10.5603/cj.21913
·
Folia Cardiol 2005;12(4):307-314.

open access

Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-04-18

Abstract

Wstęp: Anomalia Ebsteina charakteryzuje się przemieszczeniem części pierścienia zastawki trójdzielnej w kierunku koniuszka serca, nieprawidłowym przyczepem płatków zastawki, co powoduje istotne czynnościowe zmniejszenie prawej komory oraz niedomykalność trójdzielną. Celem pracy była ocena wydolności fizycznej, mierzonej metodą spiroergometrii u dorosłych pacjentów z zespołem Ebsteina oraz jej ewentualnej zależności od echokardiograficznego stopnia zaawansowania anatomicznego wady.
Materiał i metody: Badaniem objęto 20 pacjentów w wieku 24–63 lat (śr. 40,3 roku). Grupę kontrolną stanowiło 19 zdrowych osób w wieku 22–61 lat (śr. 39,9 roku). Wykonano badanie echokardiograficzne: obliczono wskaźnik stopnia zaawansowania zespołu Ebsteina (EGE) — iloraz powierzchni prawego przedsionka i zatrializowanej prawej komory oraz sumy powierzchni prawej i lewej komory oraz lewego przedsionka. Określono następujące stopnie zaawansowania wady (EGE): I < 0,5; II: 0,5–0,9; III: 1,0–1,49; IV > 1,5. Wykonano maksymalny test wysiłkowy na bieżni ruchomej według zmodyfikowanego protokółu Bruce’a, spirometrię spoczynkową — oceniano natężoną pojemność życiową płuc (FVC), wentylację minutową (VE), natężoną objętość wydechową pierwszosekundową (FEV1) oraz szczytowe pochłanianie tlenu (peak VO2). Analizowano wskaźnik VE/VCO2 slope.
Wyniki: Następujące parametry w grupie badanej były niższe niż w kontrolnej: VO2 max [ml/ /kg/min]: 21,9 ± 5,4 vs. 33,6 ± 8,3; p = 0,00001, peak VO2 [l/min]: 1,7 ± 0,6 vs. 2,5 ± 0,9; p = 0,002; maksymalna częstość pracy serca w szczytowej fazie wysiłku — HR max [uderzenia/ min]: 158,0 ± 18,9 vs. 177,7 ± 15,4; p = 0,001; ciśnienie skurczowe w szczytowej fazie wysiłku [mm Hg]: 145,7 ± 14,4 vs. 171,1 ± 23,3; p = 0,0003; VE [l/min]: 71,3 ± 17,0 vs. 93,8 ± 37,1; p = 0,02. Z kolei VE/VCO2 slope był większy u chorych niż w grupie kontrolnej (40,1 ± 8,1 vs. 26,9 ± 3,6; p = 0,00001); u 75% badanych przekraczał wartość 34. Wskaźniki określające funkcję płuc: FVC — 4,5 ± 1,0 vs. 4,6 ± 1,1 l; FEV1 — 3,5 ± 0,6 vs. 3,6 ± 0,9 l nie różniły się. Liczebność grup z EGE była następująca: I — 0; II — 9; III — 6, IV — 5 pacjentów. Wartości VO2 [ml/kg/min] w grupie II wyniosły 24,5 ± 3,9 i były większe niż w grupie III: 17,2 ± 5,2 (p = 0,007) i grupie IV: 22,9 ± 4,7 (p = 0,05). Wartość HR max w grupie II (169,1 ± 12,5 uderzeń/min) była większa niż w grupie IV (146,6 ± 20,5; p = 0,03) i grupie III (150,8 ± 19,0; p = 0,05).
Wnioski: Wydolność fizyczna dorosłych pacjentów z chorobą Ebsteina jest istotnie obniżona. Stopień wydolności fizycznej u tych chorych zmniejsza się w miarę wzrostu stopnia zaawansowania echokardiograficznego wady. (Folia Cardiol. 2005; 12: 307–314)

Abstract

Wstęp: Anomalia Ebsteina charakteryzuje się przemieszczeniem części pierścienia zastawki trójdzielnej w kierunku koniuszka serca, nieprawidłowym przyczepem płatków zastawki, co powoduje istotne czynnościowe zmniejszenie prawej komory oraz niedomykalność trójdzielną. Celem pracy była ocena wydolności fizycznej, mierzonej metodą spiroergometrii u dorosłych pacjentów z zespołem Ebsteina oraz jej ewentualnej zależności od echokardiograficznego stopnia zaawansowania anatomicznego wady.
Materiał i metody: Badaniem objęto 20 pacjentów w wieku 24–63 lat (śr. 40,3 roku). Grupę kontrolną stanowiło 19 zdrowych osób w wieku 22–61 lat (śr. 39,9 roku). Wykonano badanie echokardiograficzne: obliczono wskaźnik stopnia zaawansowania zespołu Ebsteina (EGE) — iloraz powierzchni prawego przedsionka i zatrializowanej prawej komory oraz sumy powierzchni prawej i lewej komory oraz lewego przedsionka. Określono następujące stopnie zaawansowania wady (EGE): I < 0,5; II: 0,5–0,9; III: 1,0–1,49; IV > 1,5. Wykonano maksymalny test wysiłkowy na bieżni ruchomej według zmodyfikowanego protokółu Bruce’a, spirometrię spoczynkową — oceniano natężoną pojemność życiową płuc (FVC), wentylację minutową (VE), natężoną objętość wydechową pierwszosekundową (FEV1) oraz szczytowe pochłanianie tlenu (peak VO2). Analizowano wskaźnik VE/VCO2 slope.
Wyniki: Następujące parametry w grupie badanej były niższe niż w kontrolnej: VO2 max [ml/ /kg/min]: 21,9 ± 5,4 vs. 33,6 ± 8,3; p = 0,00001, peak VO2 [l/min]: 1,7 ± 0,6 vs. 2,5 ± 0,9; p = 0,002; maksymalna częstość pracy serca w szczytowej fazie wysiłku — HR max [uderzenia/ min]: 158,0 ± 18,9 vs. 177,7 ± 15,4; p = 0,001; ciśnienie skurczowe w szczytowej fazie wysiłku [mm Hg]: 145,7 ± 14,4 vs. 171,1 ± 23,3; p = 0,0003; VE [l/min]: 71,3 ± 17,0 vs. 93,8 ± 37,1; p = 0,02. Z kolei VE/VCO2 slope był większy u chorych niż w grupie kontrolnej (40,1 ± 8,1 vs. 26,9 ± 3,6; p = 0,00001); u 75% badanych przekraczał wartość 34. Wskaźniki określające funkcję płuc: FVC — 4,5 ± 1,0 vs. 4,6 ± 1,1 l; FEV1 — 3,5 ± 0,6 vs. 3,6 ± 0,9 l nie różniły się. Liczebność grup z EGE była następująca: I — 0; II — 9; III — 6, IV — 5 pacjentów. Wartości VO2 [ml/kg/min] w grupie II wyniosły 24,5 ± 3,9 i były większe niż w grupie III: 17,2 ± 5,2 (p = 0,007) i grupie IV: 22,9 ± 4,7 (p = 0,05). Wartość HR max w grupie II (169,1 ± 12,5 uderzeń/min) była większa niż w grupie IV (146,6 ± 20,5; p = 0,03) i grupie III (150,8 ± 19,0; p = 0,05).
Wnioski: Wydolność fizyczna dorosłych pacjentów z chorobą Ebsteina jest istotnie obniżona. Stopień wydolności fizycznej u tych chorych zmniejsza się w miarę wzrostu stopnia zaawansowania echokardiograficznego wady. (Folia Cardiol. 2005; 12: 307–314)
Get Citation

Keywords

dorośli pacjenci z anomalią Ebsteina; spiroergometria; echokardiograficzny wskaźnik zaawansowania wady

About this article
Title

Spiroergometryczna ocena wydolności wysiłkowej u pacjentów z zespołem Ebsteina a stopień echokardiograficznego wskaźnika zaawansowania wady

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica

Pages

307-314

Published online

2005-04-18

Page views

643

Article views/downloads

1511

DOI

10.5603/cj.21913

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(4):307-314.

Keywords

dorośli pacjenci z anomalią Ebsteina
spiroergometria
echokardiograficzny wskaźnik zaawansowania wady

Authors

Olga Trojnarska
Adrian Gwizdała
Andrzej Siniawski
Zofia Oko-Sarnowska i Romuald Ochotny

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl