open access

Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-04-18
Get Citation

Wpływ mostków mięśniowych na odległy wynik zabiegów angioplastyki wieńcowej przeprowadzonych w proksymalnych segmentach gałęzi zstępującej przedniej

Robert Gil, Tomasz Pawłowski, Artur Krzywkowski, Sebastian Ciuka i Rafał Żurawski
Folia Cardiol 2005;12(4):284-290.

open access

Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-04-18

Abstract

Wstęp: Mostek mięśniowy to część tętnicy wieńcowej przebiegającej pod warstwą mięśnia sercowego, które w przeważającej większości obserwujemy w obrębie gałęzi przedniej zstępującej. Celem poniższej pracy była ocena wpływu obecności mostka mięśniowego na bezpośrednie i późne wyniki przezskórnych zabiegów rewaskularyzacyjnych w porównaniu z populacją chorych, u których nie stwierdza się mostków mięśniowych.
Materiał i metody: Do populacji badanej włączono 94 pacjentów (średnia wieku 54,5 ± ± 9,3 roku), u których w koronarografii stwierdzono zmianę w proksymalnym segmencie gałęzi przedniej zstępującej. Podzielono ich na dwie grupy — grupę 1, którą stanowiło 42 chorych z mostkami mięśniowymi, oraz grupę 2 złożoną z 50 chorych bez tych mostków. U wszystkich badanych przeprowadzono ilościową analizę angiograficzną w obrębie zmiany miażdżycowej i mostków mięśniowych przed zabiegiem i po nim. Do analizy włączono minimalną średnicę naczynia, wymiar referencyjny (Ref.D) oraz stopień redukcji światła naczynia (%DS). Stopień zawężania mostków mięśniowych (MBcomp) określano jako %DS w najwęższym miejscu podczas fazy skurczowej cyklu serca. W okresie obserwacji odległej przeprowadzono ocenę kliniczną oraz kontrolne koronarografie pomiędzy 5 a 7 miesiącem.
Wyniki: Nie stwierdzono żadnych różnic w charakterystyce demograficznej, klinicznej i angiograficznej między badanymi grupami. Wyniki uzyskane z ilościowej analizy angiograficznej były zbliżone w obu grupach. Średni stopień zawężania mostków mięśniowych wzrósł z 55± 21% do 72 ± 18% (p = NS) po zabiegu. Stwierdzono istotną korelację między MBcomp a minimalną średnicą naczynia zanotowanym po zabiegu (r = 0,79; p < 0,01). W okresie obserwacji odległej nie stwierdzono istotnej różnicy w występowaniu restenozy między obiema grupami (14,2 vs. 14%; odpowiednio grupa 1 vs. grupa 2; p = NS), choć w obu badanych grupach stwierdzono istotne różnice w występowaniu nawrotu dolegliwości stenokardialnych i dodatnich wyników testów wysiłkowych (50% vs. 20; odpowiednio grupa 1 vs. grupa 2; p < 0,05).
Wnioski: Obecność mostka mięśniowego nie wpływa na występowanie restenozy po zabiegach przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Elektrokardiograficzny test wysiłkowy ma niską wartość diagnostyczną w wykrywaniu restenozy w tej populacji chorych. (Folia Cardiol. 2005; 12: 284–290)

Abstract

Wstęp: Mostek mięśniowy to część tętnicy wieńcowej przebiegającej pod warstwą mięśnia sercowego, które w przeważającej większości obserwujemy w obrębie gałęzi przedniej zstępującej. Celem poniższej pracy była ocena wpływu obecności mostka mięśniowego na bezpośrednie i późne wyniki przezskórnych zabiegów rewaskularyzacyjnych w porównaniu z populacją chorych, u których nie stwierdza się mostków mięśniowych.
Materiał i metody: Do populacji badanej włączono 94 pacjentów (średnia wieku 54,5 ± ± 9,3 roku), u których w koronarografii stwierdzono zmianę w proksymalnym segmencie gałęzi przedniej zstępującej. Podzielono ich na dwie grupy — grupę 1, którą stanowiło 42 chorych z mostkami mięśniowymi, oraz grupę 2 złożoną z 50 chorych bez tych mostków. U wszystkich badanych przeprowadzono ilościową analizę angiograficzną w obrębie zmiany miażdżycowej i mostków mięśniowych przed zabiegiem i po nim. Do analizy włączono minimalną średnicę naczynia, wymiar referencyjny (Ref.D) oraz stopień redukcji światła naczynia (%DS). Stopień zawężania mostków mięśniowych (MBcomp) określano jako %DS w najwęższym miejscu podczas fazy skurczowej cyklu serca. W okresie obserwacji odległej przeprowadzono ocenę kliniczną oraz kontrolne koronarografie pomiędzy 5 a 7 miesiącem.
Wyniki: Nie stwierdzono żadnych różnic w charakterystyce demograficznej, klinicznej i angiograficznej między badanymi grupami. Wyniki uzyskane z ilościowej analizy angiograficznej były zbliżone w obu grupach. Średni stopień zawężania mostków mięśniowych wzrósł z 55± 21% do 72 ± 18% (p = NS) po zabiegu. Stwierdzono istotną korelację między MBcomp a minimalną średnicą naczynia zanotowanym po zabiegu (r = 0,79; p < 0,01). W okresie obserwacji odległej nie stwierdzono istotnej różnicy w występowaniu restenozy między obiema grupami (14,2 vs. 14%; odpowiednio grupa 1 vs. grupa 2; p = NS), choć w obu badanych grupach stwierdzono istotne różnice w występowaniu nawrotu dolegliwości stenokardialnych i dodatnich wyników testów wysiłkowych (50% vs. 20; odpowiednio grupa 1 vs. grupa 2; p < 0,05).
Wnioski: Obecność mostka mięśniowego nie wpływa na występowanie restenozy po zabiegach przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Elektrokardiograficzny test wysiłkowy ma niską wartość diagnostyczną w wykrywaniu restenozy w tej populacji chorych. (Folia Cardiol. 2005; 12: 284–290)
Get Citation

Keywords

mostki mięśniowe; angiografia ilościowa; testy wysiłkowe

About this article
Title

Wpływ mostków mięśniowych na odległy wynik zabiegów angioplastyki wieńcowej przeprowadzonych w proksymalnych segmentach gałęzi zstępującej przedniej

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica

Pages

284-290

Published online

2005-04-18

Page views

538

Article views/downloads

823

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(4):284-290.

Keywords

mostki mięśniowe
angiografia ilościowa
testy wysiłkowe

Authors

Robert Gil
Tomasz Pawłowski
Artur Krzywkowski
Sebastian Ciuka i Rafał Żurawski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl