Vol 12, No 4 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2005-04-18

open access

Page views 625
Article views/downloads 904
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Wpływ mostków mięśniowych na odległy wynik zabiegów angioplastyki wieńcowej przeprowadzonych w proksymalnych segmentach gałęzi zstępującej przedniej

Robert Gil, Tomasz Pawłowski, Artur Krzywkowski, Sebastian Ciuka i Rafał Żurawski
Folia Cardiol 2005;12(4):284-290.

Abstract

Wstęp: Mostek mięśniowy to część tętnicy wieńcowej przebiegającej pod warstwą mięśnia sercowego, które w przeważającej większości obserwujemy w obrębie gałęzi przedniej zstępującej. Celem poniższej pracy była ocena wpływu obecności mostka mięśniowego na bezpośrednie i późne wyniki przezskórnych zabiegów rewaskularyzacyjnych w porównaniu z populacją chorych, u których nie stwierdza się mostków mięśniowych.
Materiał i metody: Do populacji badanej włączono 94 pacjentów (średnia wieku 54,5 ± ± 9,3 roku), u których w koronarografii stwierdzono zmianę w proksymalnym segmencie gałęzi przedniej zstępującej. Podzielono ich na dwie grupy — grupę 1, którą stanowiło 42 chorych z mostkami mięśniowymi, oraz grupę 2 złożoną z 50 chorych bez tych mostków. U wszystkich badanych przeprowadzono ilościową analizę angiograficzną w obrębie zmiany miażdżycowej i mostków mięśniowych przed zabiegiem i po nim. Do analizy włączono minimalną średnicę naczynia, wymiar referencyjny (Ref.D) oraz stopień redukcji światła naczynia (%DS). Stopień zawężania mostków mięśniowych (MBcomp) określano jako %DS w najwęższym miejscu podczas fazy skurczowej cyklu serca. W okresie obserwacji odległej przeprowadzono ocenę kliniczną oraz kontrolne koronarografie pomiędzy 5 a 7 miesiącem.
Wyniki: Nie stwierdzono żadnych różnic w charakterystyce demograficznej, klinicznej i angiograficznej między badanymi grupami. Wyniki uzyskane z ilościowej analizy angiograficznej były zbliżone w obu grupach. Średni stopień zawężania mostków mięśniowych wzrósł z 55± 21% do 72 ± 18% (p = NS) po zabiegu. Stwierdzono istotną korelację między MBcomp a minimalną średnicą naczynia zanotowanym po zabiegu (r = 0,79; p < 0,01). W okresie obserwacji odległej nie stwierdzono istotnej różnicy w występowaniu restenozy między obiema grupami (14,2 vs. 14%; odpowiednio grupa 1 vs. grupa 2; p = NS), choć w obu badanych grupach stwierdzono istotne różnice w występowaniu nawrotu dolegliwości stenokardialnych i dodatnich wyników testów wysiłkowych (50% vs. 20; odpowiednio grupa 1 vs. grupa 2; p < 0,05).
Wnioski: Obecność mostka mięśniowego nie wpływa na występowanie restenozy po zabiegach przezskórnej angioplastyki wieńcowej. Elektrokardiograficzny test wysiłkowy ma niską wartość diagnostyczną w wykrywaniu restenozy w tej populacji chorych. (Folia Cardiol. 2005; 12: 284–290)

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file