open access

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-05-30
Get Citation

Czy sposób terapii zawału serca w ostrej fazie wpływa na efekty rehabilitacji?

Iwona Korzeniowska-Kubacka i Ryszard Piotrowicz
Folia Cardiol 2005;12(5):377-381.

open access

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-05-30

Abstract

Wstęp: Głównym sposobem postępowania w ostrym zawale serca jest udrożnienie tętnicy odpowiedzialnej za zawał poprzez jak najszybsze wdrożenie leczenia trombolitycznego lub wykonanie pierwotnej angioplastyki wieńcowej (PTCA). Nadal trwają badania porównujące skuteczność obydwu metod leczenia ostrego zawału serca. Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy sposób terapii zawału serca (tromboliza vs. PTCA) wpływa na efekty rehabilitacji.
Materiał i metody: Badaniem objęto 50 chorych po przebytym zawale serca w wieku 50 ± 7 lat. Grupę A stanowiło 25 osób w wieku 48 ± 7 lat, leczonych w ostrej fazie zawału serca trombolitycznie, a grupę B — 25 pacjentów w wieku 52 ± 8 lat, poddanych pierwotnej PTCA. Badane grupy chorych były porównywalne pod względem wieku, płci, lokalizacji zawału, wielkości frakcji wyrzutowej i wydolności fizycznej przed przystąpieniem do rehabilitacji. Wszyscy badani odbyli cykl 16 treningów interwałowych na cykloergometrze rowerowym 3 razy w tygodniu w czasie 6 tygodni od przebytego zawału. Limit tętna treningowego wynosił 70–80% wartości tętna wysiłkowego osiągniętego w czasie próby wysiłkowej. Na początku badania i po cyklu treningów wykonano submaksymalną próbę wysiłkową na ergometrze. Ocenie poddano następujące parametry: obciążenie [W], czas trwania próby [s], wykonaną pracę [J] oraz produkt podwójny (DP) w spoczynku i w czasie wysiłku. Wyniki opracowano za pomocą testu t-Studenta. Za istotne przyjęto wartości p mniejsze lub równe 0,05.
Wyniki: Pod wpływem treningu u pacjentów z obu grup stwierdzono istotną poprawę wydolności fizycznej w zakresie uzyskanego obciążenia, czasu próby, wykonanej pracy, wartości DP. W grupie A obciążenie wzrosło ze 116 ± 18 W do 137 ± 31 W (p < 0,001), czas trwania próby wydłużył się z 552 ± 164 s do 601 ± 198 s (p < 0,05), Wykonana praca w czasie próby wzrosła z 37 260 ± 9 480 J do 45 780 ± 11 880 J (p < 0,001). W grupie B obciążenie zwiększyło się ze 129 ± 27 W do 148 ± 23 W (p < 0,01), czas trwania próby wydłużył się z 420 ± 73 s do 485 ± 75 s (p < 0,01), a wykonana praca w czasie próby wzrosła z 35 160 ± 9 960 J do 45 960 ± 11 700 J (p < 0,001). Wartości przyrostów tych parametrów między grupami nie różniły się istotnie.
Wnioski: Pod wpływem treningu interwałowego następuje istotny wzrost wydolności fizycznej, niezależnie od sposobu terapii zawału w ostrej fazie (tromboliza lub PTCA). (Folia Cardiol. 2005; 12: 377–381)

Abstract

Wstęp: Głównym sposobem postępowania w ostrym zawale serca jest udrożnienie tętnicy odpowiedzialnej za zawał poprzez jak najszybsze wdrożenie leczenia trombolitycznego lub wykonanie pierwotnej angioplastyki wieńcowej (PTCA). Nadal trwają badania porównujące skuteczność obydwu metod leczenia ostrego zawału serca. Celem pracy była odpowiedź na pytanie, czy sposób terapii zawału serca (tromboliza vs. PTCA) wpływa na efekty rehabilitacji.
Materiał i metody: Badaniem objęto 50 chorych po przebytym zawale serca w wieku 50 ± 7 lat. Grupę A stanowiło 25 osób w wieku 48 ± 7 lat, leczonych w ostrej fazie zawału serca trombolitycznie, a grupę B — 25 pacjentów w wieku 52 ± 8 lat, poddanych pierwotnej PTCA. Badane grupy chorych były porównywalne pod względem wieku, płci, lokalizacji zawału, wielkości frakcji wyrzutowej i wydolności fizycznej przed przystąpieniem do rehabilitacji. Wszyscy badani odbyli cykl 16 treningów interwałowych na cykloergometrze rowerowym 3 razy w tygodniu w czasie 6 tygodni od przebytego zawału. Limit tętna treningowego wynosił 70–80% wartości tętna wysiłkowego osiągniętego w czasie próby wysiłkowej. Na początku badania i po cyklu treningów wykonano submaksymalną próbę wysiłkową na ergometrze. Ocenie poddano następujące parametry: obciążenie [W], czas trwania próby [s], wykonaną pracę [J] oraz produkt podwójny (DP) w spoczynku i w czasie wysiłku. Wyniki opracowano za pomocą testu t-Studenta. Za istotne przyjęto wartości p mniejsze lub równe 0,05.
Wyniki: Pod wpływem treningu u pacjentów z obu grup stwierdzono istotną poprawę wydolności fizycznej w zakresie uzyskanego obciążenia, czasu próby, wykonanej pracy, wartości DP. W grupie A obciążenie wzrosło ze 116 ± 18 W do 137 ± 31 W (p < 0,001), czas trwania próby wydłużył się z 552 ± 164 s do 601 ± 198 s (p < 0,05), Wykonana praca w czasie próby wzrosła z 37 260 ± 9 480 J do 45 780 ± 11 880 J (p < 0,001). W grupie B obciążenie zwiększyło się ze 129 ± 27 W do 148 ± 23 W (p < 0,01), czas trwania próby wydłużył się z 420 ± 73 s do 485 ± 75 s (p < 0,01), a wykonana praca w czasie próby wzrosła z 35 160 ± 9 960 J do 45 960 ± 11 700 J (p < 0,001). Wartości przyrostów tych parametrów między grupami nie różniły się istotnie.
Wnioski: Pod wpływem treningu interwałowego następuje istotny wzrost wydolności fizycznej, niezależnie od sposobu terapii zawału w ostrej fazie (tromboliza lub PTCA). (Folia Cardiol. 2005; 12: 377–381)
Get Citation

Keywords

tromboliza; pierwotna angioplastyka wieńcowa; rehabilitacja

About this article
Title

Czy sposób terapii zawału serca w ostrej fazie wpływa na efekty rehabilitacji?

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica

Pages

377-381

Published online

2005-05-30

Page views

586

Article views/downloads

1127

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(5):377-381.

Keywords

tromboliza
pierwotna angioplastyka wieńcowa
rehabilitacja

Authors

Iwona Korzeniowska-Kubacka i Ryszard Piotrowicz

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl