open access

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-05-30
Get Citation

Wpływ przywrócenia i utrzymania rytmu zatokowego na dynamikę wybranych parametrów echokardiograficznych u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków

Dariusz A. Kosior, Marcin Szulc, Janusz Kochanowski, Beata Wożakowska-Kapłon, Daniel Rabczenko i Grzegorz Opolski
Folia Cardiol 2005;12(5):354-363.

open access

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2005-05-30

Abstract

Wstęp: Celem ninieszej pracy była ocena dynamiki zmian wybranych parametrów echokardiograficznych u chorych z przetrwałym niezastawkowym migotaniem przedsionków (AF) zakwalifikowanych do przywrócenia rytmu zatokowego (SR) w zależności od powodzenia kardiowresji elektrycznej (CV) i czasu utrzymywania się SR.
Materiał i metody: U 104 pacjentów w wieku 50–75 lat (33 kobiety i 71 mężczyzn; śr. wieku 60,4 ± 7,4 roku) z przewlekłym AF (czas trwania 7 dni – 2 lat), u których wykonano planową CV, przeprowadzono badanie echokardiograficzne z dostępu przezklatkowgo w celu oceny funkcji i morfologii lewego przedsionka i lewej komory serca na początku badania oraz po 2 i 12 miesiącach obserwacji. Dynamikę zmian oceniano, wykorzystując analizę wariancji. Analizy dokonywano w podgrupach wyznaczonych przez efekt CV i czas utrzymywania się SR. Ponadto oceniano związek pomiędzy wyjściową wartością parametrów a szansą odległego utrzymania SR.
Wyniki: Rytm zatokowy po roku występował u 66 (63,5%) chorych. Przywrócenie i utrzymanie SR prowadzi do zmniejszenia powierzchni lewego (26,2 ± 4,7 cm2 vs. 25,2 ± 4,7 cm2; p < 0,03) i prawego przedsionka (21,8 ± 3,0 cm2 vs. 21,0 ± 3,5 cm2; p < 0,01) w czasie 12 miesięcy. Zmiana powierzchni obu przedsionków była szczególnie wyrażona u osób, u których po roku utrzymywał się SR. Za pomocą wieloczynnikowej logistycznej analizy regresji wykazano, że spośród ocenianych parametrów powierzchnia lewego przedsionka (LAar) wynosząca powyżej 28 cm2 (OR 1,72; 1,09–1,94; p < 0,02) istotnie wiązała się z szansą długiego utrzymania się SR. U osób z wyjściową wartością LAar powyżej 28 cm2 stwierdzono znamienne zmniejszenie (31,45 ± 3,07 cm2 vs. 28,94 ± 3,81 cm2; p < 0,008) wymiaru LA w 30 dni po zabiegu CV. W grupie z wyjściowymi wartościami LAar przekraczającymi 28 cm2 stwierdzono redukcję wymiaru przedsionka o średnio 2,57 ± 3,2 cm2, podczas gdy u chorych, u których wartości LAar były mniejsze niż 28 cm2 zmiany nie przekraczały 0,47 ± 2,9 cm2 (p < 0,004) w czasie 30 dni po przywróceniu SR.
Wnioski: Przywrócenie i utrzymanie SR u chorych z przewlekłym AF prowadzi do zmniejszenia powierzchni obu przedsionków w czasie 12 miesięcy, a wyjściowe powiększenie lewego przedsionka w istotny sposób poprawia odległy efekt CV przetrwałego AF. (Folia Cardiol. 2005; 12: 354–363)

Abstract

Wstęp: Celem ninieszej pracy była ocena dynamiki zmian wybranych parametrów echokardiograficznych u chorych z przetrwałym niezastawkowym migotaniem przedsionków (AF) zakwalifikowanych do przywrócenia rytmu zatokowego (SR) w zależności od powodzenia kardiowresji elektrycznej (CV) i czasu utrzymywania się SR.
Materiał i metody: U 104 pacjentów w wieku 50–75 lat (33 kobiety i 71 mężczyzn; śr. wieku 60,4 ± 7,4 roku) z przewlekłym AF (czas trwania 7 dni – 2 lat), u których wykonano planową CV, przeprowadzono badanie echokardiograficzne z dostępu przezklatkowgo w celu oceny funkcji i morfologii lewego przedsionka i lewej komory serca na początku badania oraz po 2 i 12 miesiącach obserwacji. Dynamikę zmian oceniano, wykorzystując analizę wariancji. Analizy dokonywano w podgrupach wyznaczonych przez efekt CV i czas utrzymywania się SR. Ponadto oceniano związek pomiędzy wyjściową wartością parametrów a szansą odległego utrzymania SR.
Wyniki: Rytm zatokowy po roku występował u 66 (63,5%) chorych. Przywrócenie i utrzymanie SR prowadzi do zmniejszenia powierzchni lewego (26,2 ± 4,7 cm2 vs. 25,2 ± 4,7 cm2; p < 0,03) i prawego przedsionka (21,8 ± 3,0 cm2 vs. 21,0 ± 3,5 cm2; p < 0,01) w czasie 12 miesięcy. Zmiana powierzchni obu przedsionków była szczególnie wyrażona u osób, u których po roku utrzymywał się SR. Za pomocą wieloczynnikowej logistycznej analizy regresji wykazano, że spośród ocenianych parametrów powierzchnia lewego przedsionka (LAar) wynosząca powyżej 28 cm2 (OR 1,72; 1,09–1,94; p < 0,02) istotnie wiązała się z szansą długiego utrzymania się SR. U osób z wyjściową wartością LAar powyżej 28 cm2 stwierdzono znamienne zmniejszenie (31,45 ± 3,07 cm2 vs. 28,94 ± 3,81 cm2; p < 0,008) wymiaru LA w 30 dni po zabiegu CV. W grupie z wyjściowymi wartościami LAar przekraczającymi 28 cm2 stwierdzono redukcję wymiaru przedsionka o średnio 2,57 ± 3,2 cm2, podczas gdy u chorych, u których wartości LAar były mniejsze niż 28 cm2 zmiany nie przekraczały 0,47 ± 2,9 cm2 (p < 0,004) w czasie 30 dni po przywróceniu SR.
Wnioski: Przywrócenie i utrzymanie SR u chorych z przewlekłym AF prowadzi do zmniejszenia powierzchni obu przedsionków w czasie 12 miesięcy, a wyjściowe powiększenie lewego przedsionka w istotny sposób poprawia odległy efekt CV przetrwałego AF. (Folia Cardiol. 2005; 12: 354–363)
Get Citation

Keywords

migotanie przedsionków; przywrócenie rytmu zatokowego; echokardiografia

About this article
Title

Wpływ przywrócenia i utrzymania rytmu zatokowego na dynamikę wybranych parametrów echokardiograficznych u chorych z przetrwałym migotaniem przedsionków

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 12, No 5 (2005): Folia Cardiologica

Pages

354-363

Published online

2005-05-30

Page views

471

Article views/downloads

1053

Bibliographic record

Folia Cardiol 2005;12(5):354-363.

Keywords

migotanie przedsionków
przywrócenie rytmu zatokowego
echokardiografia

Authors

Dariusz A. Kosior
Marcin Szulc
Janusz Kochanowski
Beata Wożakowska-Kapłon
Daniel Rabczenko i Grzegorz Opolski

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl