Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Published online: 2006-02-20

open access

Page views 523
Article views/downloads 1116
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Opieka kardiologiczna nad dorosłymi pacjentami z wadami wrodzonymi serca na terenie Polski Zachodniej

Olga Trojnarska
Folia Cardiol 2006;13(2):140-145.

Abstract

Wstęp: Obecnie ok. 85% dzieci z wadami wrodzonymi serca (CHD) osiąga wiek dojrzały. Placówki zajmujące się dorosłymi z CHD organizuje się od lat 60. XX wieku. W 1994 r. powstała Poradnia Wad Wrodzonych Serca u Dorosłych przy I Klinice Kardiologii AM w Poznaniu, obejmująca opieką pacjentów z terenów Polski Zachodniej. Celem niniejszej pracy była ocena struktury demograficznej omawianej placówki oraz stopnia zapewnienia specjalistycznej opieki kardiologicznej dorosłym pacjentom z CHD, a także oszacowanie potrzeb jej zapewnienia na omawianym terenie przez najbliższe lata.
Materiał i metody: Przeanalizowano dane 1301 dorosłych pacjentów z CHD (713 kobiet) w wieku 29,4 ± 10,6 roku pozostających pod kontrolą wspomnianej poradni w latach 1994-2004. Średni wiek zgłaszających się do poradni nie różnił się w ciągu obserwowanych 10 lat. Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci w trzeciej dekadzie życia. Wiek osób objętych opieką wynosił: mniej niż 30 lat - 81,3%, 40-60 lat - 17,2%, ponad 60 lat - 1,5%.
Wyniki: Przewidywany przyrost liczby analizowanych pacjentów w latach 2000-2010 będzie wynosić 31% dla ogółu pacjentów, 57% dla chorych ze złożonymi, 29% dla osób z prostymi wrodzonymi wadami serca. W 2004 r. pod opieką specjalistycznej poradni pozostawało 8% dorosłych z tym schorzeniem.
Wnioski: Dynamicznie wzrasta liczba pacjentów leczonych w Poradni Wad Wrodzonych Serca u Dorosłych przy I Klinice Kardiologii AM w Poznaniu. Aktualnie stanowią oni populację młodszą niż dorośli pacjenci z CHD leczeni w analogicznych placówkach w krajach zachodnich. Na terenie objętym badaniem z wysoko specjalistycznej opieki kardiologicznej korzysta 8% omawianych pacjentów. Szacuje się, że w ciągu pierwszych 10 lat XXI wieku liczba dorosłych z CHD wzrośnie o 1/3, natomiast liczba chorych ze złożonymi wrodzonymi wadami serca o ponad 50%.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file