open access

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-02-20
Get Citation

Ocena skuteczności ablacji cieśni prawego przedsionka w terapii skojarzonej napadowego migotania przedsionków

Agnieszka Jankowska, Mariusz Pytkowski, Alicja Kraska, Ilona Kowalik, Maciej Sterliński, Aleksander Maciąg i Hanna Szwed
Folia Cardiol 2006;13(2):115-120.

open access

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica
Original articles
Submitted: 2013-01-14
Published online: 2006-02-20

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności ablacji cieśni prawego przedsionka u pacjentów z konwersją migotania (AF) do trzepotania przedsionków (AFl) podczas terapii propafenonem lub amiodaronem.
Materiał i metody: W latach 1999-2003 do badania włączono 16 pacjentów (2 kobiety) w wieku 54,9 ± 8,0 lat z napadowym AF, u których pod wpływem leczenia propafenonem lub amiodaronem nastąpiła konwersja napadów AF do AFl. Amiodaron stosowano u 3 osób, pozostałych 13 leczono propafenonem. Czas trwania arytmii przed zabiegiem wynosił od 4 miesięcy do 10 lat (śr. 50 miesięcy). U 8 pacjentów w trakcie farmakoterapii AF przed zabiegiem ablacji rejestrowano napady zarówno AFl, jak i AF. Wszystkich chorych poddano ablacji cieśni prawego przedsionka. Pacjentów badano przed włączeniem do próby oraz po 3 i 12 miesiącach obserwacji. Oceniano następujące parametry: funkcję skurczową lewej komory w badaniu echokardiograficznym, wydolność wysiłkową badaną na bieżni ruchomej oraz jakość życia za pomocą kwestionariusza SF-36. Do analizy statystycznej użyto testów Fishera i χ2.
Wyniki: U wszystkich pacjentów uzyskano obustronny blok cieśni prawego przedsionka. Nie zanotowano powikłań zabiegów. Całkowite ustąpienie objawowych tachyarytmii uzyskano u 8 pacjentów, u których przed ablacją zarejestrowano wyłącznie napady AFl (grupa I). Istotną redukcję napadów arytmii uzyskano w grupie 8 osób z AFl i AF przed zabiegiem (grupa II). U tych chorych w 12-miesięcznej obserwacji nie odnotowano hospitalizacji związanych z napadami migotania przedsionków. Funkcja lewej komory serca oraz wydolność wysiłkowa nie zmieniły się w trakcie 12-miesięcznej obserwacji. Uzyskano istotną poprawę jakości życia w grupie I w 3-miesięcznej próbie; wynik ten utrzymał się w przypadku większości parametrów w trakcie 12-miesięcznej obserwacji.
Wnioski: W rocznej obserwacji chorych z konwersją napadowego migotania do typowego trzepotania przedsionków podczas terapii propafenonem lub amiodaronem ablacja cieśni prawego przedsionka pozwala na wyeliminowanie napadów arytmii. Korzyści z ablacji w zakresie redukcji liczby hospitalizacji związanych z napadami arytmii odnoszą również chorzy z napadami migotania i trzepotania przedsionków podczas terapii lekami antyarytmicznymi z grupy IC i III.

Abstract

Wstęp: Celem niniejszej pracy była ocena skuteczności ablacji cieśni prawego przedsionka u pacjentów z konwersją migotania (AF) do trzepotania przedsionków (AFl) podczas terapii propafenonem lub amiodaronem.
Materiał i metody: W latach 1999-2003 do badania włączono 16 pacjentów (2 kobiety) w wieku 54,9 ± 8,0 lat z napadowym AF, u których pod wpływem leczenia propafenonem lub amiodaronem nastąpiła konwersja napadów AF do AFl. Amiodaron stosowano u 3 osób, pozostałych 13 leczono propafenonem. Czas trwania arytmii przed zabiegiem wynosił od 4 miesięcy do 10 lat (śr. 50 miesięcy). U 8 pacjentów w trakcie farmakoterapii AF przed zabiegiem ablacji rejestrowano napady zarówno AFl, jak i AF. Wszystkich chorych poddano ablacji cieśni prawego przedsionka. Pacjentów badano przed włączeniem do próby oraz po 3 i 12 miesiącach obserwacji. Oceniano następujące parametry: funkcję skurczową lewej komory w badaniu echokardiograficznym, wydolność wysiłkową badaną na bieżni ruchomej oraz jakość życia za pomocą kwestionariusza SF-36. Do analizy statystycznej użyto testów Fishera i χ2.
Wyniki: U wszystkich pacjentów uzyskano obustronny blok cieśni prawego przedsionka. Nie zanotowano powikłań zabiegów. Całkowite ustąpienie objawowych tachyarytmii uzyskano u 8 pacjentów, u których przed ablacją zarejestrowano wyłącznie napady AFl (grupa I). Istotną redukcję napadów arytmii uzyskano w grupie 8 osób z AFl i AF przed zabiegiem (grupa II). U tych chorych w 12-miesięcznej obserwacji nie odnotowano hospitalizacji związanych z napadami migotania przedsionków. Funkcja lewej komory serca oraz wydolność wysiłkowa nie zmieniły się w trakcie 12-miesięcznej obserwacji. Uzyskano istotną poprawę jakości życia w grupie I w 3-miesięcznej próbie; wynik ten utrzymał się w przypadku większości parametrów w trakcie 12-miesięcznej obserwacji.
Wnioski: W rocznej obserwacji chorych z konwersją napadowego migotania do typowego trzepotania przedsionków podczas terapii propafenonem lub amiodaronem ablacja cieśni prawego przedsionka pozwala na wyeliminowanie napadów arytmii. Korzyści z ablacji w zakresie redukcji liczby hospitalizacji związanych z napadami arytmii odnoszą również chorzy z napadami migotania i trzepotania przedsionków podczas terapii lekami antyarytmicznymi z grupy IC i III.
Get Citation

Keywords

trzepotanie przedsionków; ablacja cieśni prawego przedsionka

About this article
Title

Ocena skuteczności ablacji cieśni prawego przedsionka w terapii skojarzonej napadowego migotania przedsionków

Journal

Cardiology Journal

Issue

Vol 13, No 2 (2006): Folia Cardiologica

Pages

115-120

Published online

2006-02-20

Page views

537

Article views/downloads

871

Bibliographic record

Folia Cardiol 2006;13(2):115-120.

Keywords

trzepotanie przedsionków
ablacja cieśni prawego przedsionka

Authors

Agnieszka Jankowska
Mariusz Pytkowski
Alicja Kraska
Ilona Kowalik
Maciej Sterliński
Aleksander Maciąg i Hanna Szwed

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl