Tom 5, Nr 3 (2020)
Varia
Opublikowany online: 2020-06-16

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 318
Wyświetlenia/pobrania artykułu 312
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Status opracowań oraz tłumaczeń publikacji naukowych w świetle prawa autorskiego i standardów publikacyjnych

Justyna Ożegalska-Trybalska1
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2020;5(3):154-156.

Streszczenie

Wprowadzenie. Celem artykułu jest przedstawienie zasad dokonywania opracowań (w tym tłumaczeń) własnych i cudzych publikacji naukowych z punktu widzenia prawa autorskiego oraz standardów publikacyjnych.

Materiał i metody. Analiza dotyczy prawnego statusu opracowań jako tzw. utworów zależnych na podstawie przepisów prawa autorskiego, z zasygnalizowaniem praktyki regulowania praw zależnych w umowach oraz wytycznych publikacyjnych.

Rezultaty i dyskusja. Opracowania mają szczególny status w prawie autorskim. Z jednej strony, stanowią samodzielne utwory, do których prawa autorskie przysługują osobom, które je sporządziły. Z drugiej strony, mają charakter tzw. utworów zależnych, co oznacza, że możliwość ich eksploatacji jest uwarunkowana zgodą twórcy utworu pierwotnego w oparciu o konstrukcję tzw. praw zależnych. Przy okazji publikowania opracowań utworów naukowych innych autorów może się pojawić zarówno problem naruszenia praw autorskich – z uwagi na brak stosowanych podstaw do korzystania z opracowań – jak i zarzut zaliczania zmodyfikowanych wersji wcześniejszych publikacji do dorobku publikacyjnego autora opracowania, skutkujący zarzutem nierzetelnego duplikowania osiągnięć naukowych.

Podsumowanie. Warunkiem legalnego dokonywania i korzystania z opracowań cudzych i własnych utworów jest respektowanie przepisów dotyczących tej kategorii twórczości. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na właściwe redagowanie postanowień dotyczących praw zależnych, z uwzględnieniem wcześniejszych dyspozycji prawami do utworu pierwotnego, na bazie którego powstało opracowanie.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.
  2. Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (ratyfikowana zgodnie z ustawą z dnia 5 marca 1934 r.), Dz.U. 1935 nr 84 poz. 515.
  3. Traple E. In: Barta J, Markiewicz R. ed. Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz. Wolters Kluwer, Warszawa 2010: 49.
  4. Stanisławska-Kloc S. Plagiat contra autoplagiat. In: Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi. Wolters Kluwer, Warszawa 2013: 1111–1114.
  5. Wyrok SN z 28.11.2006 r., IVCSK 203/06, LEX nr 39175.
  6. Zob. np. Zasady etyki wydawniczej, Medycyna Praktyczna. https://www.mp.pl/onas/etyka_wydawnicza/205515,zasady-etyki-wydawniczej.
  7. Kodeks etyki pracownika naukowego opracowany przez Komisję do spraw etyki w nauce (uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk w 2016 r.). https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego (02.02.2020).Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory