Tom 5, Nr 2 (2020)
Varia
Opublikowany online: 2020-04-10

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 449
Wyświetlenia/pobrania artykułu 1325
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Autorstwo wyników badań i publikacji naukowych w dziedzinie nauk medycznych

Justyna Ożegalska-Trybalska1
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2020;5(2):90-93.

Streszczenie

Wprowadzenie. Celem artykułu jest przedstawienie zasad oznaczania autorstwa wyników badań i publikacji naukowych z punktu widzenia prawa własności intelektualnej oraz obowiązujących standardów prowadzenia badań i publikacji naukowych.

Materiał i metody. Analizy dokonano na podstawie przepisów prawa autorskiego, krajowych i międzynarodowych kodeksów prowadzenia badań i publikacji naukowych, w tym European Code of Conduct for Research Integrity, oraz wytycznych w zakresie publikacji w czasopismach medycznych International Committee of Medical Journal Editors.

Rezultaty i dyskusja. Standardy oznaczenia autorstwa do rezultatów intelektualnych na gruncie prawa własności intelek­tualnej, rekomendacji dotyczących rzetelności w nauce oraz stosowanych zwyczajów nie są spójne. Bardziej restrykcyjne zasady określania statusu autora w prawie autorskim oparte na wkładzie twórczym w rozumieniu tej dziedziny, nie od­powiadają wymogom nauk ścisłych, w których zwyczajowo honorowany jest każdy wkład w prowadzenie badań, testów klinicznych czy przygotowanie publikacji medycznych. Może to powodować konfliktowe sytuacje, dotyczące właściwego określenia autorstwa oraz kręgu współtwórców.

Podsumowanie. Kompromisowym rozwiązaniem jest praktyka oznaczania (wyróżniania) kręgu „autorów” oraz innych uczestników badań i/lub osób, które przyczyniły się do powstania określonych rezultatów. Godzi ona ze sobą restrykcyj­ne ustawowe zasady określania autorstwa (współautorstwa) utworów i odpowiedzialności z tytułu naruszenia prawa do autorstwa oraz standardy etyki i rzetelności w zakresie prowadzenia badań i działalności naukowej.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF

Referencje

  1. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231.
  2. Bakalarz T. Ochrona wyników badań naukowych. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego. 2016; 2: 24–25.
  3. Kasprzycki D. Własność wyników badań w kontekście zarządzania własnością intelektualną. Zagadnienia Naukoznawstwa. 2005; 3(205): 293.
  4. https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-ethics_code-of-conduct_en.pdf (2.02.2020).
  5. https://instytucja.pan.pl/index.php/kodeks-etyki-pracownika-naukowego (2.02.2020).
  6. http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf (2.02.2020).Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory