Tom 2, Nr 1 (2017)
Artykuły oryginalne / Original articles
Opublikowany online: 2017-08-25

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 481
Wyświetlenia/pobrania artykułu 713
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Wyniki systemowego leczenia pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca w praktyce klinicznej

Krzysztof Adamowicz
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Onkologicznego Nowotwory 2017;2(1):24-33.

Streszczenie

Wstęp. Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem na świecie. Każdego roku notuje się ponad 1,4 mln nowych przypadków i około 1,3 mln zgonów z powodu raka płuca. Dane dotyczące wyników leczenia paliatywnego chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w Polsce są skąpe.

Metody. Analizie poddano wyniki chemioterapii pierwszej linii u 204 chorych na raka płuca leczonych w okresie od 2011 do 2014 r w dwóch ośrodkach.

Wyniki. Średni wiek badanej grupy wynosił 63,4 ± 8,3 roku; 155 chorych otrzymało chemioterapię z udziałem cisplatyny, 33 — schematy zawierające karboplatynę, 8 — inhibitory kinazy tyrozynowej dla EGFR, 8 — monoterapię winorelbiną lub gemcytabiną. Całkowitą regresję uzyskano u 2 chorych, częściową odpowiedź — u 52 chorych (25%), stabilizację u 92 (45%), a u 58 (28%) chorych doszło do progresji. Mediana czasu przeżycia całkowitego w całej grupie wynosiła 12 miesięcy. Chemioterapia wielolekowa oparta na cisplatynie w porównaniu z chemioterapią z udziałem karboplatyny i z monoterapią związana była z większą toksycznością ogółem (p = 0,04). Większa toksyczność dotyczyła powikłań hematologicznych i niewydolności nerek mierzonej poziomem kreatyniny w surowicy krwi. Nie stwierdzono wpływu chemioterapii na ogólną jakość życia.

Wnioski. Wyniki leczenia paliatywnego niedrobnokomórkowego raka płuca w codziennej praktyce są porównywalne do uzyskanych w prospektywnych badaniach klinicznych pomimo innej populacji leczonych chorych. Zastosowanie paliatywnej chemioterapii nie miało istotnego wpływu na jakość życia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF