Vol 49, No 3 (2018)
Praca Poglądowa/Review Article
Published online: 2018-12-31

open access

Page views 352
Article views/downloads 1595
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Statystyka w praktyce hematologicznej

Iga Andrasiak1, Tomasz Wróbel2
DOI: 10.2478/ahp-2018-0019
Acta Haematol Pol 2018;49(3):121-127.

Abstract

Wraz ze stale rosnącą liczbą badań w dziedzinie hematologii, znajomość metod statystycznych wykorzystywanych w analizie i interpretacji wyników stała się niezbędnym narzędziem pracy klinicystów. W artykule omówiono najczęściej stosowane testy statystyczne oraz zdefiniowano punkty końcowe stosowane podczas raportowania rezultatów badań klinicznych. Testy statystyczne funkcjonują na zasadzie testowania hipotez. Odrzucenie lub nieodrzucenie danej hipotezy zależy od wybranego poziomu istotności oraz wyliczonej wartości p. Z kolei otrzymany przedział ufności wskazuje na wielkość efektu i precyzję oszacowania. W hematologii głównie raportowanymi punktami końcowymi są: całkowite przeżycie (ang. – OS), przeżycie wolne od progresji (ang. – PFS), odpowiedź na leczenie (ang. – ORR) oraz coraz częściej spotykana, ocena terapii raportowana przez pacjenta ( – PRO). Biorąc pod uwagę kierunek rozwoju medycyny, znajomość biostatystyki jest niezbędna w podejmowaniu decyzji terapeutycznych, a także ocenianiu, interpretowaniu i raportowaniu wyników przeprowadzonych badań.

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file