Seksuologia Polska 2014, tom 12, numer 1

glowka-pogladowa.jpg

Sprawozdanie z XXI Kongresu Światowej Organizacji Zdrowia Seksualnego “Sexual issues straight from the heart”. 21–24 września 2013 roku, Porto Alegre, Brazylia

Report on the 21th World Congress on Sexual Health “Sexual issues straight from the heart”. 21–24 September 2013, Porto Alegre, Brasil

Robert Kowalczyk1, 2, Zygmunt Domagała3, Agata Loewe4, Katarzyna Peichert5, Zbigniew Lew-Starowicz6, 7

1Zakład Seksuologii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

2Warszawski Uniwersytet Medyczny

3Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

4Institute for Advanced Studies of Human Sexuality, San Francisco, Stany Zjednoczone

5Department of Clinical Psychology, Autonomous University of Barcelona, Hiszpania oraz Youth Initiative WAS

6Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP w Warszawie

7Wydzial Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Pilsudskiego w Warszawie

Adres do korespondencji: dr n. med. Robert Kowalczyk

Zakład Seksuologii Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego

ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, 00–199 Kraków

Nadesłano: 12.03.2014 Przyjęto do druku: 14.09.2014

Streszczenie

W pracy przedstawiono sprawozdanie z XXI Kongresu Światowej Organizacji Zdrowia Seksualnego, który odbył się w 2013 roku w Porto Alegre w Brazylii. Uwzględniono w nim tematykę wystąpień autorów zagranicznych i krajowych. Zwrócono uwagę na wybrane interesujące prezentacje przedstawione w ramach sesji ustnych i plakatowych. Zamieszczono krótkie kalendarium wydarzeń naukowych w zbliżającym się okresie.

Słowa kluczowe: seksuologia, zdrowie seksualne, Światowa Organizacja Zdrowia Seksualnego (WAS)

Seksuologia Polska 2014; 12 (1): 23–25

Abstract

The paper presents the report on the 21th World Congress on Sexual Health, which took place in Porto Alegre in 2013. The topics presented by foreign as well as domestic authors were included. The attention was paid to the selected interesting poster and oral presentations. The short timetable of the forthcoming scientific events is also included.

Key words: sexology, sexual health, World Association of Sexual Health (WAS)

Polish Sexology 2014; 12 (1): 23–25

W dniach 21–24 września 2013 roku w Porto Alegre na południu Brazylii odbył się XXI Kongres Światowej Organizacji Zdrowia Seksualnego (WAS, World Association for Sexual Health). Została ona założona w 1978 roku jako wielodyscyplinarne stowarzyszenie, którego misją jest promocja zdrowia seksualnego w cyklu życia człowieka. Składa się na to praca na rzecz rozwoju i wsparcia dla seksuologii oraz praw seksualnych dla wszystkich. Celem WAS jest wspieranie działań na rzecz organizacji wydarzeń, ułatwianie wymiany informacji, pomysłów i doświadczeń oraz w ujęciu wielodyscyplinarnym.

Temat przewodni tegorocznego kongresu to „Sexual issues straight from the heart”, co można przetłumaczyć jako „Kwestie seksualne prosto z serca”. Wybór problematyki konferencji był odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie na wymianę poglądów dotyczących nowego ujęcia zagadnienia miłości w relacjach i wspomagania pracy nad problemami w życiu seksualnym człowieka. Seksualność ujęta z holistycznej perspektywy zarówno teorii naukowych, jak i praktyki rozumiana była jako jeden z wymiarów składających się na funkcjonowanie ludzi. Wiele poruszanych wątków dotyczyło spoiw relacji, ich wariacji i ciągłej dynamiki, różnych kierunków badań nad tym, co wchodzi, a co wykracza poza zakres kompetencji specjalistów tej konkretnej dziedziny.

Organizatorzy XXI Kongresu WAS zapewnili wieloaspektowe spojrzenie na rozwój seksuologii i jej wspomaganie z perspektywy biomedycznej, społecznej, psychologicznej i seksuologicznej. Zaproponowano zróżnicowane wykłady i sesje tematyczne. Zaproszono ponad 100 wykładowców, większość z krajów Ameryki Łacińskiej. Przyjęto ponad 500 abstraktów, które opublikowano w suplemencie 5 Journal of Sexual Medicine z 2013 roku [1].

Ponadto organizatorzy wytypowali 13 najlepszych prac zgłoszonych przez uczestników konferencji. Zgrupowane one zostały w 2 panelach tematycznych „Best Abstracts 1” oraz „Best Abstracts 2”. Z uwagi na niezwykłą jakość obrazów uzyskanych metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI, functional magnetic resonance imaging) mózgu dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyła się prezentacja dr. Jamesa Cantora z Kanady dotycząca badań MRI u osób ze skłonnościami pedofilskimi. W pracy autor wykazał, że u pedofilów występuje nietypowa budowa istoty białej centralnego układu nerwowego, natomiast nie stwierdził istotnych statystycznie nieprawidłowości w budowie płata czołowego lub układu limbicznego. Szczególne zainteresowanie wzbudziła także praca fińskich badaczy „What boys really desire to know about sex”. Dowiedli oni, że dorastających chłopców najbardziej niepokoi kwestia prawidłowego rozwoju ich narządów płciowych. Chłopcy oczekują, żeby ich narząd kopulacyjny jak najszybciej osiągnął dojrzałość, niepokoją się trudnościami w „dawaniu przyjemności” przyszłym partnerkom. Nastolatki w Finlandii chętnie uczestniczą w edukacji seksualnej, ale tylko w takich zajęciach, w których edukatorzy nie ograniczają się tylko do straszenia konsekwencjami seksu bez zabezpieczenia. Największym pragnieniem chłopców jest być „seksualnym bohaterem” i dzięki temu zyskać uznanie swoich kolegów. Tytuły wszystkich nagrodzonych abstraktów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Lista najlepszych abstraktów według komitetu organizacyjnego World Association for Sexual Health [3]

Autorzy

Tytuł

J.M. Cantor

Pedophilia and the brain: current MRI research and its implications

M.R. Makovec

Sexual health of patients with alcohol dependence syndrome

J. Carvalho, A. Veríssimo, P. Nobre

Psychological moderators characterizing the relationship between PGAD severity and distress to PGAD symptoms

S.A. Ali

Children as educators for adults: sexuality education through games and stories for enhancing parents and community understands on reproductive health and rights and gender equality for adolescent girls in a Rural Muslim Society

O. Kontula

What boys really desire to know about sex

L. Jaruseviciene, S. De Meyer, P. Decat, K. Cordova, N. Auquilla, Z. Segura,
L. Valius

Does equalitarian gender attitudes are related to adolescent sexual behaviour?

R.C. Berg, P. Weatherburn, M.W. Ross, A.J. Schmidt

The relationship of internalised homo negativity to sexual health and well-being among men who have sex with men in 38 European countries

B.R. Simon Rosser, D.J. Smolenski, D. Erickson, A. Iantaffi i wsp.

The effects of gay sexually explicit media on the HIV risk. Behaviour of men who have sex with men

A. Ramos da Silva, A.C. d’Andretta Tanaka

Menopausal symptoms associated with sexual dysfunction among postmenopausal women in the western Brazilian Amazon region assessed by the Menopause Rating Scale (MRS)

M.O. Obiyan, S. Ajala

Predictors of intimate partners violence among urban women in Lagos, Nigeria: evidence from 2008, Nigerian demographic and health survey

M. Puiggrós, S. Domínguez

Project in Uruguay: LGBT people and MSM

N. Rebecca

Prevention of HIV/AIDS infections among female commercial sex workers in Kampala, Uganda

W. Pinxten, J. Lievens

Towards a typology of sexual health: a comprehensive approach using latent class analysis

Delegację z Polski stanowiło 5 osób: prof. Zbigniew Lew-Starowicz z Warszawy, dr Robert Kowalczyk z Krakowa i mgr, DHS Agata Loewe z Warszawy, mgr Katarzyna Peichert z Barcelony oraz dr Zygmunt Domagała z Wrocławia. Tematykę wystąpień polskich badaczy przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wystąpienia polskich uczestników podczas XXI Światowego Kongresu Zdrowia Seksualnego w Porto Alegre

Autorzy

Tytuł

Forma prezentacji

Z. Lew-Starowicz, R. Kowalczyk, I. Głogowska, I. Cedrych, A. Białek, K. Krzemieniecki

Sexual function in women after mastectomy: a survey on Polish patients

Sesja posterowa

R. Kowalczyk, D. Bednarczyk, R.J. Tritt, A. Loewe, B. Bałuka, V. Skrzypulec-Plinta, A. Drosdzol-Cop

Knowledge about risk of sexually transmitted disease among women who have sex with women

Sesja posterowa

K. Peichert, K. Grunt-Mejer, A. Castellanos Usigli,

Assessment of the attitudes towards non-exclusive relationships in 3 countries

Prezentacja ustna

K. Peichert, A. Kazmierska, M. Kobylecka, A. Petrych, F. Szumski, K. Tryksza

Prevention program of the commercial sexual abuse and risky sexual behaviour among the adolescents in Poland during the Euro 2012 football championship

Prezentacja ustna

K. Peichert

The impact of early life events: Child sexual abuse and perinatal abnormalities on the severity of borderline personality disorder

Prezentacja ustna

D. Kalka, Z. Domagala, L. Rusiecki, A. Rakowska, J. Wojcieszczyk, J. Dworak, K. Womperski, P. Koleda, M. Syrycki, W. Pilecki

Does reduction of arterial blood pressure associated with cardiac rehabilitation have an impact on erection quality in patients with ischemic heart disease and erectile
dysfunction?

Sesja posterowa

D. Kalka, Z. Domagala, A. Rakowska, L. Rusiecki, W. Marciniak, J. Dworak, K. Womperski, R. Franke, M. Syrycki, W. Pilecki

Forecasting changes of erection quality based on the evaluation of chronotropic response to physical effort of preliminary trainings in patients subjected to cardiac rehabilitation

Sesja posterowa

D. Kalka, Z. Domagala, L. Rusiecki, A. Rakowska, J. Wojcieszczyk, E. Krauze, R. Franke, P. Koleda, M. Syrycki, W. Pilecki

Analysis of correlation between erection quality and resting heart rate in patients with ischaemic heart disease and erectile disorders referred to cardiac rehabilitation

Prezentacja ustna

Istotnym elementem konferencji była wymiana międzykulturowa między samymi uczestnikami/uczestniczkami, z widocznym naciskiem na promocję kultury brazylijskiej. Powitania gospodarzy: Kevana Wylie z Wielkiej Brytanii oraz organizatorki kongresu w Brazylii Jaqueline Brendler zakończyły pierwszy oficjalny blok przed rozpoczęciem sesji panelowych. Przedstawieni zostali goście specjalni oraz osoby uhonorowane złotymi medalami życiowych osiągnięć w dziedzinie światowej seksuologii. Do tegorocznych laureatów należeli: Lars-Gosta Dahlof ze Szwecji oraz Leon Roberto Gindin z Argentyny.

Podczas kongresu bardzo dużo uwagi poświęcono krytyce badań nad farmakologią zaburzeń seksualnych u mężczyzn i kobiet, z uwzględnieniem różnych orientacji seksualnych.

Kolejnym dużym blokiem tematycznym była dyskusja nad kierunkami edukacji seksualnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym sesja sponsorowana przez firmę Durex i MTV Staying Alive Foundation z premierowym pokazem najnowszej produkcji z udziałem nastolatków – kampanii uświadamiającej na temat bezpiecznych zachowań dla nastolatków „Your love. Your life”.

Dużą aktywnością wykazała się inicjatywa młodych reprezentantów z różnych dziedzin związanych z seksuologią – Youth Innitiative of WAS. Reprezentanci tej nowej formacji przy WAS: Katarzyna Peichert (Polska), Anton Castellanos Usigli (Meksyk) oraz Stefano Eleuteri (Włochy), zorganizowali 2 sesje. Pierwsza dotyczyła kluczowych problemów edukacji seksualnej z perspektywy doświadczeń członków YI w praktycznie wszystkich częściach globu. Druga sesja była poświęcona bardziej praktycznym zastosowaniom i rozwiązaniom dotyczącym edukacji seksualnej w Ameryce Łacińskiej.

Duże kontrowersje wzbudziły sesje z udziałem Tommiego Paalanena z Finlandii oraz Hani Miletsky ze Stanów Zjednoczonych, którzy postawili uczestnikom i uczestniczkom trudne pytania o kierunki badań dotyczących mroczniejszych i mniej optymistycznych obszarów seksuologii: Co z pedofilią, co z zoofilią? Gdzie badania? Gdzie fundusze na te badania? Gdzie osoby potrzebujące specjalistycznej i marginalizowanej pomocy mają jej szukać? Podczas prezentacji autorzy zaproponowali nowe kierunki badań, określili wymagania etyczne prowadzenia badań oraz filozoficznie pozostawili słuchaczom i słuchaczkom refleksję nad tym problemem jako zadanie domowe.

W 2015 roku konferencja odbędzie się w Singapurze, w roku 2017 prawdopodobnie w Meksyku. Zostaje rok 2019.

Piśmiennictwo

1. Proceedings from 21st World Congress for Sexual Health. Porto Alegre (Brazil), September 21–24, 2013. J. Sex. Med. 2013; 10 (supl. 5).

2. 20th World Congress for Sexual Health. Glasgow, United Kingdom, June 12–16, 2011. Final Program.

3. 21th World Congress for Sexual Health. Porto Alegre, Brazil, 21–24.09.2013. Final Programme.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  Via Medica sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl