Na skróty
Wytyczne dla autorów

Czasopismo „Problemy Pielęgniarstwa” jest oficjalnym pismem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, w którym są publikowane recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze z dziedziny pielęgniarstwa i dziedzin pokrewnych, sprawozdania, komentarze, recenzje oraz oficjalne stanowiska międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych.


Redakcja „Problemów Pielęgniarstwa” przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. W przypadku badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych Redakcja oczekuje przestrzegania zasad zawartych w Interdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education wydanych przez New York Academy of Sciences’ Adhoc Committee on Animal Research. Wszystkie prace odnoszące się do ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną, co należy zaznaczyć w tekście. W przypadku pracy oryginalnej dotyczącej ludzi autorzy są zobowiązani do uzyskania od badanych osób świadomej zgody na udział w badaniu. Informację o uzyskaniu zgody należy umieścić w tekście pracy. W przypadku prac oryginalnych z wykorzystaniem modeli zwierzęcych w tekście pracy konieczna jest informacja o przeprowadzaniu doświadczeń w sposób etyczny.

Redakcja podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors - ICJME) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/

Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

ZASADY RECENZOWANIA PRAC
Nadesłane prace są oceniane pod względem wartości, takich jak nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego. Nadsyłane manuskrypty wstępnie ocenia Redakcja „Problemów Pielęgniarstwa”. Manuskrypty niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi poniżej Redakcja odsyła autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe manuskrypty zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny niezależnych dwóch recenzentów. Opinie recenzentów zostaną przesłane autorom, którzy są proszeni o ustosunkowanie się do uwag w terminie 14 dni. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji Redakcja przesyła do autorów wraz z podaniem numeru referencyjnego, który powinien być używany w trakcie dalszych kontaktów z Wydawcą. Zachęca się autorów do wskazywania nazwisk recenzentów. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo ostatecznego ich wyboru. Akceptacja do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów.

KONFLIKT INTERESÓW
Jednocześnie ze złożeniem manuskryptu autorzy prac badawczych są zobowiązani do ujawnienia, jeżeli takie istnieją, wszelkich zobowiązań finansowych pomiędzy autorami i firmą, której produkt ma istotne znaczenie w nadesłanej pracy, lub firmą konkurencyjną. Informacje te nie będą ujawniane recenzentom i nie wpłyną na decyzje o opublikowaniu pracy. Po akceptacji manuskryptu do druku Redakcja zwykle omówi z autorami formę, w jakiej informacje o źródłach finansowania powinny zostać udostępnione Czytelnikom. Informację o konflikcie interesów lub jego braku należy umieścić w tekście pracy. W związku z tym, że artykuły przeglądowe i komentarze redakcyjne polegają na wyborze i interpretacji danych z dostępnego piśmiennictwa, Redakcja „Problemów Pielęgniarstwa” oczekuje, iż autorzy tego typu opracowań będą wolni od finansowych związków z firmami, których produkty są przedmiotem artykułu (lub z firmami konkurencyjnymi).

POZWOLENIE NA DRUK

Do materiałów poprzednio opublikowanych należy dołączyć pisemną zgodę na ponowne wydanie, zarówno od poprzedniego wydawcy, jak i od autorów oryginalnej pracy. Jeżeli informacje zawarte w opisie przypadku, na ilustracji lub w tekście pracy oryginalnej pozwalają na identyfikację osób, należy dostarczyć ich pisemną zgodę na publikację.


ZASTRZEŻENIE
Redakcja oraz Wydawca dokładają wszelkich starań, by informacje opublikowane w „Problemach Pielęgniarstwa” były wiarygodne i dokładne. Jednakże opinie wyrażane w artykułach czy reklamach są publikowane na wyłączną odpowiedzialność autorów, sponsorów lub reklamodawcy. W związku z tym ani Redakcja, ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wykorzystania jakichkolwiek nieścisłych informacji. Dawki leków i inne wartości liczbowe są sprawdzane z należytą starannością, jednak wszelkie schematy procesu pielęgnowania i leczenia opisywane w „Problemach Pielęgniarstwa” powinny być stosowane w zgodzie z informacjami o leku publikowanymi przez producenta.

AUTORSTWO
Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji, etc.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych powinny być wskazanie w  „Podziękowaniach”. Stosowanie „ghostwriting” lub „guest- authorship” jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.

PRZYGOTOWANIE MANUSKRYPTU
Regulamin zgłaszania artykułów do druku opracowano na podstawie „Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” N. Engl. J. Med. 1997; 336: 309–315. Nadsyłanie prac odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, przy użyciu panelu redakcyjnego dostępnego na stronie internetowej https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa. Praca powinna być napisana czcionką Times New Roman nr 12 z podwójnym odstępem linii i zapisana w formacie pliku .doc/.docx, .rtf. Marginesy nie mogą być mniejsze niż 3 cm, a strona nie powinna zawierać więcej niż 30 wierszy. Kolejne strony należy ponumerować, poczynając od strony tytułowej. Skróty, wraz z rozwinięciem, należy podać w nawiasie za skracanym określeniem przy pierwszym jego wystąpieniu w tekście. Należy unikać skrótów nieakceptowanych przez międzynarodowe grupy ekspertów.

Prace powinny mieć następującą strukturę:


Strona tytułowa — powinna zawierać: pełny tytuł pracy (polski i angielski), tytuł skrócony (polski i angielski), zawierający maksimum 40 znaków (łącznie z odstępami), imiona i nazwiska wszystkich autorów, nazwę instytucji oraz tytuły, pierwszą literę imienia i nazwisko kierownika zakładu, z której pochodzi praca, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i faksu oraz adres e-mailowy autora odpowiedzialnego za korespondencję z Redakcją. Ponadto należy umieścić informację o grantach i innych źródłach finansowania oraz aktualne miejsce pracy autorów.

Streszczenie (polskie i angielskie) — nie powinno zawierać więcej niż 250 słów. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyodrębnić cztery akapity zatytułowane: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki i Wnioski. Pod streszczeniem należy umieścić od 3 do 10 słów lub wyrażeń kluczowych (polskie i angielskie), w miarę możliwości zgodnych z Medical Subject Headings Index Medicus. Tekst — prace oryginalne należy podzielić na następujące części: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, Wnioski. Prace poglądowe mogą być podzielone w inny sposób. Całkowita objętość prac, włączając tabele, ryciny, streszczenia i piśmiennictwo, nie powinna przekraczać 15 stron. Liczba pozycji piśmiennictwa nie powinna przekraczać 25 dla prac oryginalnych i kazuistycznych, a 40 dla prac przeglądowych. Dodatkowe informacje i podziękowania mogą się znaleźć po zakończeniu tekstu, przed wykazem piśmiennictwa.

Piśmiennictwo — należy drukować z podwójnym odstępem, pozycje ponumerowane zgodnie z kolejnością cytowania w tekście (nie w porządku alfabetycznym). Należy podać: kolejny numer pozycji w nawiasie kwadratowym [ ], nazwiska autorów i pierwsze litery imion (jeśli autorów jest nie więcej niż sześciu, należy wymienić wszystkich, jeśli siedmiu i więcej, należy podać trzech pierwszych z dopiskiem „i wsp.”, tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism powinny być zgodne z Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi), numer strony początkowej i końcowej. W przypadku korzystania z witryn internetowych należy podać datę wejścia na stronę. Prosimy nie używać określeń: „w druku”, „w przygotowaniu”, „informacja ustna” — w uzasadnionych wypadkach można je zastosować w odpowiednim miejscu w tekście.

Przykład cytowania czasopisma:
Kessel A., Bamberger E., Toubi E. Tacrolimus in the treatment of severe chronic idiopathic urticaria: an open-label prospective study. J. Am. Acad. Dermatol. 2005; 52: 145–148.
Przykład cytowania książki (nazwisko, inicjały imion autora (autorów), tytuł, nazwa wydawcy, miejsce i rok wydania): Kawczyńska-Butrym Z. Rodzinny kontekst zdrowia i choroby. C E M, Warszawa 1995.
Przykład cytowania z wydawnictwa zbiorowego (nazwisko, inicjały imion autora (autorów) rozdziału, tytuł rozdziału, tytuł wydawnictwa, nazwisko, inicjały imion redaktora (redaktorów) wydawnictwa zbiorowego, nazwa wydawcy, miejsce i rok wydania, przedział stron): Bogusz R., Kawczyńska Butrym Z. Demograficzne i społeczne przemiany współczesnych rodzin Polskich. W: Kawczyńska-Butrym Z. (red.). Pielęgniarstwo rodzinne. Teoria i praktyka. C E M, Warszawa 1997; 23–56.
Tabele, ryciny, fotografie — powinny być czarno-białe, ponumerowane, wydrukowane na osobnych kartkach. Fotografie: czarno-białe,
trzy odbitki, na błyszczącym papierze, format od 13 × 18 cm do 15
× 20 cm, o jakości gwarantującej czytelność po dwukrotnym zmniejszeniu wielkości. Na odwrocie fotografii i rycin należy zaznaczyć: numer zgodny z kolejnością zamieszczania w tekście, nazwisko pierwszego autora, początek tytułu; należy też wskazać górną część. Opisy tabel, rycin i fotografii oraz podpisy w tabelach i rycinach powinny być drukowane na oddzielnych kartkach (po polsku i po angielsku). Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Możliwe jest także dostarczenie materiałów w formie elektronicznej Wymagany format i parametry przesyłanych plików należy uzgadniać z Redakcją.


Elektroniczny zapis tekstu

Wszystkie manuskrypty należy zgłaszać drogą elektronicznego systemu obsługi manuskryptów PP, na stronie internetowej: https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/login?source=%2Fproblemy_pielegniarstwa%2Fuser%2FnewSubmission, gdzie znajduje się instrukcja korzystania z systemu. Zalecane jest stosowanie standardowych czcionek o rozmiarze 12 punktów. Używany program pocztowy powinien umożliwiać dołączanie plików do przesyłanej informacji. Zaleca się, by poszczególne części pracy (tekst, ilustracje, tabele, zdjęcia itp.) były wysyłane jako oddzielne pliki. Aby usprawnić przesyłanie danych, należy dokonać ich kompresji za pomocą formatów *.arj lub *.zip. Format nadesłanego zdjęcia może być dowolny: fotografia, przeźrocze, przy czym jest pożądany format cyfrowy, przesyłany za pośrednictwem sieci Internet (rozdzielczość 300 dpi, plik w formacie *.tif lub *.jpg z niskim stopniem kompresji).

WYSYŁANIE MANUSKRYPTU DO REDAKCJI
Wszystkie manuskrypty należy zgłaszać drogą elektronicznego systemu obsługi manuskryptów PP, na stronie internetowej: https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/login?source=%2Fproblemy_pielegniarstwa%2Fuser%2FnewSubmission, gdzie znajduje się instrukcja korzystania z systemu. Do każdego artykułu należy dołączyć list przewodni stwierdzający, że:
a) praca nie została opublikowana ani nie została złożona do innej redakcji;
b) praca została zaaprobowana przez wszystkich współautorów
i kierownictwo ośrodków, w których została wykonana;
c) autor (autorzy) zgadzają się na automatyczne i nieodpłatne przeniesienie wszelkich praw autorskich na Wydawcę w momencie zaakceptowania materiałów do publikacji;
d) ujawniono wszelkie źródła finansowania;
e) autor (autorzy) zna (znają) zasady edycji i informacje dla autorów ogłaszane w „Problemach Pielęgniarstwa” i będzie (będą) ich przestrzegać;
f) autor (autorzy) jest gotów (są gotowi) pokryć ewentualne koszty wydrukowania kolorowych ilustracji, jeśli takich będzie oczekiwał (będą oczekiwali);
g) list powinien być podpisany przez wszystkich autorów pracy.

ZGŁASZANIE MANUSKRYPTÓW

Wszystkie manuskrypty należy zgłaszać drogą elektronicznego systemu obsługi manuskryptów PP, na stronie internetowej: https://journals.viamedica.pl/problemy_pielegniarstwa/login?source=%2Fproblemy_pielegniarstwa%2Fuser%2FnewSubmission,  gdzie znajduje się instrukcja korzystania z systemu.

W związku z zakończeniem współpracy z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim system manuskryptowy czasopisma „Problemy Pielęgniarstwa” został zamknięty.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem pracy do czasopisma są proszone o kontakt z nową Redaktor Naczelną, p. prof. Agnieszką Gniadek (e-mail: agnieszka.gniadek@uj.edu.pl).

Od 1 czerwca 2017 roku opłaty za artykuł zostały obniżone o 50 zł i wynoszą 300 zł dla członków PTP oraz 350 zł dla pozostałych osób.

VM MEDIA SP. Z O.O. VM GROUP S. K.
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 73
80-180 GDAŃSK
BANK BGŻ  BNP PARIBAS  S.A.
24 1600 1303 0004 1007 1035 9150

Przelew należy opatrzyć dopiskiem: „opłata za artykuł — „Problemy Pielęgniarstwa nr/rok/nazwisko autora/tytuł artykułu”. Artykuły będą publikowane tylko po uiszczeniu opłaty. Opłatę należy uiścić po otrzymaniu informacji o przyjęciu artykułu do publikacji w piśmie i nie podlega ona zwrotowi w wypadku rezygnacji autora na poźniejszym etapie.

Oświadczenie autorów

Lista kontrolna przygotowania do deponowania manuskryptu

W ramach procesu deponowania, autorzy są zobowiązani do sprawdzenia zgodności ich pracy ze wszystkimi z poniższych elementów, a jeśli nie zastosują się do tych wytycznych, ich wnioski zostaną odesłane z powrotem.

 1. Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona wydawcy innego
  czasopisma (z wyłączeniem streszczeń oraz materiałów zjazdowych);

 2. Wszyscy  wymienieni współautorzy (o ile występują), po zapoznaniu się z jej treścią, zaakceptowali ją i wyrażają zgodę na publikację;

 3. Autor (autorzy) oświadcza (oświadczają), że praca nie zostanie przez niego (nich) opublikowana gdziekolwiek indziej i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej zgody nabywcy praw autorskich;

 4. Autor (autorzy) zapoznał się (zapoznali się) z regulaminem zgłaszania prac w czasopiśmie „Problemy Pielęgniarstwa” i zobowiązuje się (zobowiązują się) do jego przestrzegania;

 5. Autor (autorzy) upoważnia (upoważniają) Redakcję do redakcyjnego opracowania nadesłanego manuskryptu;

 6. W badaniach przestrzegano przepisów Deklaracji Helsińskiej i lokalnych przepisów dotyczących prowadzenia badań na zwierzętach.

 7. Wszystkie źródła finansowania pracy zostały w niej wymienione;

 8. Wszelkie konflikty interesów zostały zadeklarowane przez autora (autorów).

 9. Autor (autorzy) deklaruje (deklarują), że zgłoszony manuskrypt spełnia wymogi anonimowej recenzji - żaden element zawarty w tekscie artykułu nie umożliwi recenzentom rozpoznanie autorów pracy.

Informacje o prawach autorskich

Przesyłając manuskrypt wraz z ilustracjami i tabelami, autor (autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza (oświadczają), że automatycznie i nieodpłatnie przenosi (przenoszą) wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji na Wydawcę, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza się (zgadzają się), że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

Czasopismo Problemy Pielęgniarstwa dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna