Komentarz

KOMENTARZ DO PRACY

lek. Rafał Zyśk

Kancelaria doradcza Health Economics Consulting

Komentarz

do pracy Trastuzumab (Herceptin®) podawany podskórnie: brytyjskie badanie porównujące techniczne aspekty metody dożylnym leczeniem trastuzumabem chorych na HER2-dodatniego raka piersi

W brytyjskim nieinterwencyjnym, prospektywnym, wieloośrodkowym badaniu Burcombe i wsp. wykazali, że zamiana sposobu podawania trastuzumabu z wlewu dożylnego na iniekcję podskórną chorym na raka piersi może prowadzić do istotnego skrócenia czasu pracy personelu medycznego, czasu spędzonego przez pacjentki w zakładzie opieki zdrowotnej, czasu zajęcia stanowiska do infuzji oraz mniejszego zużycia materiałów medycznych. Zdaniem badaczy redukcja dotyczyła również kosztów ogólnych. Krótszy czas zajęcia stanowiska do podawania leków oraz skrócenie czasu przebywania chorych w zakładzie opieki zdrowotnej mogą zapewnić lepsze wykorzystanie istniejących zasobów systemu opieki zdrowotnej.

Skrócenie czasu podania chorym trastuzumabu i wyeliminowanie potrzeby przygotowywania wlewu dożylnego pozwoliły w warunkach brytyjskich na redukcję czasu pracy personelu aptecznego i pielęgniarskiego o 30–51%. Podobnie jak inne leki przeciwnowotworowe podawane podskórnie trastuzumab pozwala na optymalne wykorzystanie stanowisk do wlewów chemioterapii. Badanie wykazało również, że około 90% chorych preferuje podskórną formę podania leku oferującą znacznie wyższy komfort leczenia. Badanie przeprowadzone przez Burcombe i wsp. dostarcza praktycznych informacji, prezentując poziom oszczędności, który może osiągnąć świadczeniodawca prowadzący leczenie chorych trastuzumabem w formie podskórnej. Ograniczając liczbę czasochłonnych zadań rutynowych i administracyjnych, pozostawia się personelowi medycznemu więcej czasu do wykorzystania na opiekę nad pacjentami. Badacze posłużyli się metodologią bezpośredniej obserwacji metod pracy (Time&Motion study) prowadzonej w ramach badania PrefHer. Mimo iż odniesienie się jedynie do danych z badania PrefHer stanowi oczywiste ograniczenie dla wniosków sformułowanych przez badaczy (czasy pracy mogą nie odzwierciedlać codziennej praktyki klinicznej), to jednak ewentualne błędy i zastrzeżenia odnoszą się w tym porównaniu w równym stopniu do podań dożylnych, jak i podskórnych.

W warunkach polskich oszczędności wynikające z zastosowania formy podskórnej trastuzumabu, związane z większą wydajnością pracy personelu medycznego mogą nie być jedynymi. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami prasowymi zaoferowany w Polsce przez producenta koszt terapii rocznej trastuzumabem w formie podskórnej u chorej z rakiem piersi jest o ponad 20 tys. złotych niższy od kosztu terapii trastuzumabem w formie dożylnej [1]. Implikuje to wymierne korzyści również dla Narodowego Funduszu Zdrowia, który zwraca świadczeniodawcom koszt leków finansowanych w ramach programów lekowych, zgodnie z ceną określoną na fakturze zakupu.

Warto podkreślić, iż Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych uznał za zasadne objęcie refundacją trastuzumabu do podań podskórnych, we wskazaniu rak piersi, w ramach programu lekowego, pod warunkiem włączenia leku do już istniejącego programu lekowego (rekomendacja nr 125/2014 z dnia 19 maja 2014 roku). Za zasadne uznano również włączenie postaci s.c. do istniejącej grupy limitowej obejmującej trastuzumab i.v. [2]. W 2013 roku brytyjska rządowa agencja oceny technologii medycznych (NICE) zarekomendowała postać trastuzumabu do podań podskórnych do finansowania w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia [3].

Należy przewidywać, że w praktyce klinicznej w Polsce zastąpienie formy dożylnej trastuzumabu postacią podskórną również pozwoli na bardziej wydajne zarządzanie czasem pracy personelu pielęgniarskiego i aptecznego oraz lepsze wykorzystanie łóżek i stanowisk do wlewów chemioterapii. Oferowane przez formę podskórną korzyści wydają się wpisywać w kierunek reform resortu zdrowia wyznaczony przez tzw. pakiet onkologiczny, którego jednym z celów jest realizacja świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych w warunkach ambulatoryjnych w każdym przypadku, w którym pozwala na to stan kliniczny chorego. Pozostałe cele tej reformy odnoszą się przede wszystkim do poprawy standardu opieki nad pacjentem onkologicznym, poprawy zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne oraz poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia [4].

Podsumowując, wprowadzenie do powszechnej praktyki klinicznej podskórnej formy trastuzumabu, do czasu wprowadzenia jego biopodobnych odpowiedników (2018 rok), jest uzasadnionym ekonomicznie i oczekiwanym przez chorych postępem w opiece onkologicznej. Fakt ten potwierdzają pozytywne decyzje refundacyjne niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Piśmiennictwo

  1. Kłos K. Skuteczne leczenie raka może być tańsze. Służba Zdrowia. Luty 2015. http://www.sluzbazdrowia.com.pl/ibuk.php?f=4410#/67

  2. http://www.aotm.gov.pl/bip/assets/files/zlecenia_mz/2014/050/REK/RP_125_2014_Herceptin.pdf

  3. https://www.nice.org.uk/advice/esnm13/resources/non-guidance-early-and-metastatic-her2positive-breast-cancer-subcutaneous-trastuzumab-pdf

  4. Podstawowe założenia i cele projektu ustawy. http://konsultacje.gov.pl/node/3353

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl