Kronika | Current events in Polish oncology

Kronika • Current events in Polish oncology

 

 

Inauguracyjne zebranie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w kadencji 2014–2018

 

 

Pierwsze zebranie nowo wybranego Zarządu Głównego PTO odbyło się 1 września 2014 r. w pięknej siedzibie siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.

Zebranych powitał i posiedzenie prowadził Przewodniczący ZG PTO prof. dr hab. Jacek Fijuth. Zaczęto od wzajemnej prezentacji członków Zarządu w nowym składzie. Następnie prof. Fijuth przedstawił kandydatów do objęcia funkcji wiceprzewodniczących ZG — prof. Piotra Rutkowskiego i prof. Piotra Wysockiego, sekretarza — dr. hab. Leszka Gottwalda i skarbnika — dr Emilię Jesień-Lewandowicz. W głosowaniu jawnym kandydatury zostały przyjęte jednogłośnie.

Przewodniczący ZG PTO zaprezentował główne kierunki działania Towarzystwa w kadencji 2014–2018 (patrz tekst zamieszczony w bieżących Nowotworach). Zaproponował też podział zadań wśród członków Zarządu: kierowanie tematem „Strategia walki z rakiem w Polsce” — prof. Jacek Jassem, nadzór nad stroną internetową Towarzystwa i nad Newsletterem — prof. Jacek Fijuth i dr hab. Leszek Gottwald, Konferencja Naukowa Nowotworów „Debaty onkologiczne” — prof. Jacek Jassem i prof. Edward Towpik, Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy — prof. Jacek Jassem, sprawy organizacyjne PTO — dr hab. Leszek Gottwald i prof. dr hab. Jacek Fijuth, sprawy finansowe PTO — dr Emilia Jesień-Lewandowicz, opiniowanie aktów prawnych, współpraca z MZ, NFZ i innnymi towarzystwami naukowymi — prof. Jacek Fijuth, współpraca międzynarodowa — prof. Piotr Potemski. Przewodniczący ZG PTO poddał również pod dyskusję sprawę unowocześnienia portalu onkologicznego dla chorych oraz platformy edukacyjnej w zakresie onkologii; ustalono, że to zagadnienie będzie przedmiotem dyskusji na kolejnym spotkaniu.

 

Pierwsze zebranie władz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego w kadencji 2014–2018

Przewodniczący ZG — Jacek Fijuth oraz: Ewa Sierko, Małgorzata Litwiniuk, Barbara Radecka, Emilia Jesień-Lewandowicz, Leszek Gottwald, Tomasz Maksimowicz, Jerzy Skoczylas (w zast. Jana Gawełki), Joanna Didkowska Jacek Jassem, Iwona Gisterek, Zbigniew Nowecki, Piotr Potemski. Tomasz Filipowski, Wojciech Majewski, Piotr Rutkowski, Adam Maciejczyk, Andrzej Badzio (w zast. Renaty Zauchy), Edward Towpik, Paweł Rożnowski (w zast. Teresy Dobielińskiej-Eliszewskiej), Michał Spych, Marek Szwiec

 

Po wystąpieniu Prezesa PTO głos zabrał Redaktor Naczelny pisma Nowotwory Journal of Oncology prof. Edward Towpik, który zaproponował skład Rady Redakcyjnej w kadencji 2014–2018. Zarząd jednogłośnie przychylił się do propozycji Redaktora.

Kolejny punkt zebrania stanowiło wystąpienie prof. dr. hab. Jacka Jassema, poświęcone pracom nad programem: „Strategia Walki z Rakiem w Polsce w latach 2015–2024”. W przedstawionej prezentacji multimedialnej przewodniczący poprzedniej kadencji PTO przypomniał główne założenia programu i metody dążenia do ich optymalnej realizacji. Prof. dr hab. Jacek Jassem poinformował zebranych, że dokument został przetłumaczony na język angielski oraz że został wysoko oceniony przez ekspertów zagranicznych. Jednocześnie zwrócił uwagę na to, że program „Strategii” nie powinien być utożsamiany z tzw. „pakietem onkologicznym” autorstwa Ministerstwa Zdrowia RP. Następnie prof. Jacek Jassem przedstawił główne tezy raportu nt. stanu radioterapii w Polsce, przygotowanego na zlecenie PTO przez dr. Jerzego Gryglewicza.

 

Siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi

 

Obecni na zebraniu przewodniczący Oddziałów PTO z Białegostoku, Gdańska, Gliwic, Koszalina, Łodzi, Olsztyna, Opola i Rzeszowa przedstawili krótkie sprawozdania z działalności swoich oddziałów. Przewodnicząca Oddziału w Krakowie przesłała sprawozdanie drogą elektroniczną. Przedstawiciele pozostałych ośmiu oddziałów nie uczestniczyli w zebraniu.

Wybrano członków Kapituły Nagrody im. H. Koprowskiego: prof. Jacka Fijutha, prof. Radzisława Kordka, prof. Jacka Jassema, prof. Janusza Limona, prof. Piotra Rutkowskiego i dr hab. Ewę Sierko.

Następnie dyskutowano nad programami i akcjami zgłoszonymi do ZG PTO z prośbą o patronat. Zebrani upoważnili Przewodniczącego do podejmowania w przyszłości w imieniu Zarządu Głównego decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania patronatów PTO. W przypadku wątpliwości Przewodniczący może poddawać wnioski pod dyskusję i głosowanie.

Prof. Radzisław Kordek przedstawił stan przygotowań do IV Kongresu Onkologii Polskiej, który odbędzie się w 2016 r. w Łodzi.

 

Dr hab. Leszek Gottwald

Sekretarz Zarządu Głównego PTO

 

Rozwój Podkarpackiego Centrum Onkologii

 

 

Podkarpackie Centrum Onkologii w Rzeszowie rozpoczęło kolejny etap swojej ponad 60-letniej historii: 19 września 2014 roku uroczyście przekazano nowy pawilon, do którego wprowadzą się Kliniczny Zakład Radioterapii oraz Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna.

Nowoczesny budynek ma ponad 1200 m.kw. powierz­chni. Oprócz gabinetów specjalistycznych i poczekalni zaprojektowano odpowiednio przystosowane drogi transportu i komunikacji oraz specjalne pomieszczenia dla pacjentów leżących i niepełnosprawnych, stwarzając optymalne warunki podczas leczenia onkologicznego. W budynku znajdzie się również infrastruktura Klinicznego Zakładu Radioterapii z recepcją, pracowniami, pomieszczeniami dla lekarzy i techników, sekretariatami oraz bunkier nr 3, wyposażony w akcelerator Clinac 2300 i pomieszczenia socjalne. W trosce o poprawę jakości życia pacjentów obok gabinetów radioterapii przewidziano Poradnię Leczenia Bólu.

 

Podkarpackie Centrum Onkologii

 

Budynek powstał w rekordowym tempie — inwestycję zrealizowano w ciągu jednego roku. Jest ona pierwszą w cyklu całościowej rozbudowy PCO. Do pawilonu dobudowana będzie dalsza część Zakładu Radioterapii, w tym kolejne bunkry oraz kolejne pomieszczenia Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej. Docelowo budynek zaplanowany jest na 6 kondygnacji, które pomieszczą zarówno nowe zakłady i oddziały, jak również jednostki przeniesione z dotychczasowej siedziby PCO, która po gruntownym remoncie będzie ujęta w jednolitą architektonicznie i funkcjonalnie całość.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: wojewoda podkarpacki p. Małgorzata Chomycz-Śmigielska, członek Zarządu województwa podkarpackiego p. Tadeusz Pióro, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Reszowie p. Witold Wiśniewski oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie radioterapii i zastępca dyrektora ds. PCO dr Jan Gawełko. Poświęcenia pawilonu dokonał ordynariusz diecezji rzeszowskiej ks. bp Jan Wątroba. Następnie w przestronnych pomieszczeniach pawilonu odbyła się uroczysta Sesja, którą otworzył dyr. W.Wiśniewski. Po jego wystąpieniu głos zabierali zaproszeni goście, posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych oraz samorządów zawodowych. Inauguracyjny wykład pt. „Radioterapia — teraźniejszość i przyszłość” wygłosił prof. Rafał Dziadziuszko, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, a dr Jan Gawełko przybliżył obecnym ponad 60-letnią tradycję PCO, prezentując m.in. archiwalne zdjęcia i dokumenty.

Po prezentacjach personel zaprezentował Gościom pomieszczenia, aparaturę oraz wyposażenie pawilonu. Prof. Dziadziuszko spotkał się też z lekarzami Zakładu i Oddziału Radioterapii oraz rezydentami tej specjalności, interesując się warunkami pracy, wyposażeniem oraz planami dalszego rozwoju PCO.

 

Dr n. med. Jan Gawełko

Podkarpackie Centrum Onkologii w Rzeszowie

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl