open access

Vol 62, No 1 (2012)
Published online: 2012-03-29
Get Citation

Leczenie promieniami chorych na raka trzustki — doświadczenia własne

Leszek Miszczyk
Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(1):10-17.

open access

Vol 62, No 1 (2012)
Published online: 2012-03-29

Abstract

Wstęp. Rak trzustki jest jednym z nowotworów o najgorszym rokowaniu, niezależnie od metody leczenia i zaawansowaniazmiany. Stosowanie różnych schematów terapii pozwala tylko na wydłużenie przeżycia całkowitego (OS).

Materiał i metody. Sześćdziesięciu czterech (33 kobiety, 31 mężczyzn) chorych na raka trzustki leczono promieniamiod stycznia 2009 roku do sierpnia 2010 roku. Guz pierwotny był najczęściej zlokalizowany w głowie trzustki(45 chorych). Najczęstszym rozpoznaniem histopatologicznym był gruczolakorak (47 chorych). Pięćdziesięciu trzechchorych poddano zabiegowi operacyjnemu (21 operacji radykalnych). Wielkość guza przed zbiegiem wynosiła od10 do 150 mm (średnia 41 mm). Rozsiew odległy bądź węzłowy stwierdzono u 33 chorych. Ośmiu chorych przedradioterapią (RTH) leczono systemowo. Trzydziestu sześciu napromieniano paliatywnie, a 28 radykalnie. W 25 przypadkachrównocześnie stosowano chemioterapię (CTH). Chorych napromieniano dawką frakcyjną (df ) 1,8–4 Gy dodawki całkowitej (dc) wynoszącej od 8 Gy (przerwane leczenie) do 59,4 Gy. Czas leczenia promieniami wynosił od5 do 52 dni (średnia 24 dni). Uzupełniającej CTH poddano 12 chorych. Okres obserwacji (FU) wynosił od 0 do 19 miesięcy(średnia 3,9 miesiąca), a OS od 0 do 19 miesięcy (średnia 5 miesięcy). Przeanalizowano OS w poszczególnychpodgrupach w zależności od metod terapii i obliczono długości OS. Wykonano analizę regresji logitowej zależnościprawdopodobieństwa zgonu od wielkości df i dc. Obliczono korelacje pomiędzy czynnikami biologicznymi i fizycznymizależnymi od chorego i terapii.

Wyniki. Wykazano statystycznie znamienne różnice pomiędzy długością OS chorych napromienianych z intencjąradykalną i paliatywną (na korzyść chorych leczonych radykalnie) (p = 0,0015), chorych operowanych radykalniei nieradykalnie (p = 0,0005) (na korzyść chorych operowanych radykalnie) oraz chorych tylko napromienianych i leczonychskojarzoną radiochemioterapią (RCTH) (p = 0,001) (chorzy leczeni w sposób skojarzony żyli dłużej). Wynikna granicy znamienności uzyskano porównując chorych, u których stosowano lub nie CTH neoadiuwantną (p = 0,06)(chorzy, u których zastosowano CTH przed RTH, żyli znacznie krócej). Nie wykazano wpływu przeprowadzenia operacjii uzupełniającego leczenia systemowego na długość OS. Wykazano trend (p = 0,08) wzrostu ryzyka zgonu wraz zewzrostem df oraz znamienny spadek ryzyka zgonu (p = 0,04) wraz ze wzrostem dc. Znaleziono wiele korelacji pomiędzyposzczególnymi czynnikami biologicznymi zależnymi od chorego i nowotworu oraz czynnikami fizycznymizależnymi od prowadzonego leczenia.

Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na zasadność bardzo ostrożnego podejścia do dwóch dogmatów w terapii chorychna raka trzustki: leczenia operacyjnego i stosowania CTH. Na ich podstawie można sformułować przypuszczenie,że leczenie operacyjne tych chorych ma sens, jeśli wiąże się ono z wysokim prawdopodobieństwem wykonaniazabiegu radykalnego, a leczenie systemowe ma istotne znaczenie w równoczesnym skojarzeniu z RTH, natomiasto zastosowaniu CTH neoadiuwantowej i uzupełniającej być może powinny decydować dodatkowe czynniki (np. determinująceryzyko rozsiewu).

Abstract

Wstęp. Rak trzustki jest jednym z nowotworów o najgorszym rokowaniu, niezależnie od metody leczenia i zaawansowaniazmiany. Stosowanie różnych schematów terapii pozwala tylko na wydłużenie przeżycia całkowitego (OS).

Materiał i metody. Sześćdziesięciu czterech (33 kobiety, 31 mężczyzn) chorych na raka trzustki leczono promieniamiod stycznia 2009 roku do sierpnia 2010 roku. Guz pierwotny był najczęściej zlokalizowany w głowie trzustki(45 chorych). Najczęstszym rozpoznaniem histopatologicznym był gruczolakorak (47 chorych). Pięćdziesięciu trzechchorych poddano zabiegowi operacyjnemu (21 operacji radykalnych). Wielkość guza przed zbiegiem wynosiła od10 do 150 mm (średnia 41 mm). Rozsiew odległy bądź węzłowy stwierdzono u 33 chorych. Ośmiu chorych przedradioterapią (RTH) leczono systemowo. Trzydziestu sześciu napromieniano paliatywnie, a 28 radykalnie. W 25 przypadkachrównocześnie stosowano chemioterapię (CTH). Chorych napromieniano dawką frakcyjną (df ) 1,8–4 Gy dodawki całkowitej (dc) wynoszącej od 8 Gy (przerwane leczenie) do 59,4 Gy. Czas leczenia promieniami wynosił od5 do 52 dni (średnia 24 dni). Uzupełniającej CTH poddano 12 chorych. Okres obserwacji (FU) wynosił od 0 do 19 miesięcy(średnia 3,9 miesiąca), a OS od 0 do 19 miesięcy (średnia 5 miesięcy). Przeanalizowano OS w poszczególnychpodgrupach w zależności od metod terapii i obliczono długości OS. Wykonano analizę regresji logitowej zależnościprawdopodobieństwa zgonu od wielkości df i dc. Obliczono korelacje pomiędzy czynnikami biologicznymi i fizycznymizależnymi od chorego i terapii.

Wyniki. Wykazano statystycznie znamienne różnice pomiędzy długością OS chorych napromienianych z intencjąradykalną i paliatywną (na korzyść chorych leczonych radykalnie) (p = 0,0015), chorych operowanych radykalniei nieradykalnie (p = 0,0005) (na korzyść chorych operowanych radykalnie) oraz chorych tylko napromienianych i leczonychskojarzoną radiochemioterapią (RCTH) (p = 0,001) (chorzy leczeni w sposób skojarzony żyli dłużej). Wynikna granicy znamienności uzyskano porównując chorych, u których stosowano lub nie CTH neoadiuwantną (p = 0,06)(chorzy, u których zastosowano CTH przed RTH, żyli znacznie krócej). Nie wykazano wpływu przeprowadzenia operacjii uzupełniającego leczenia systemowego na długość OS. Wykazano trend (p = 0,08) wzrostu ryzyka zgonu wraz zewzrostem df oraz znamienny spadek ryzyka zgonu (p = 0,04) wraz ze wzrostem dc. Znaleziono wiele korelacji pomiędzyposzczególnymi czynnikami biologicznymi zależnymi od chorego i nowotworu oraz czynnikami fizycznymizależnymi od prowadzonego leczenia.

Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na zasadność bardzo ostrożnego podejścia do dwóch dogmatów w terapii chorychna raka trzustki: leczenia operacyjnego i stosowania CTH. Na ich podstawie można sformułować przypuszczenie,że leczenie operacyjne tych chorych ma sens, jeśli wiąże się ono z wysokim prawdopodobieństwem wykonaniazabiegu radykalnego, a leczenie systemowe ma istotne znaczenie w równoczesnym skojarzeniu z RTH, natomiasto zastosowaniu CTH neoadiuwantowej i uzupełniającej być może powinny decydować dodatkowe czynniki (np. determinująceryzyko rozsiewu).

Get Citation
About this article
Title

Leczenie promieniami chorych na raka trzustki — doświadczenia własne

Journal

Nowotwory. Journal of Oncology

Issue

Vol 62, No 1 (2012)

Pages

10-17

Published online

2012-03-29

Bibliographic record

Nowotwory. Journal of Oncology 2012;62(1):10-17.

Authors

Leszek Miszczyk

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl