Shortcuts
Author Guidelines

AUTHORSHIP

All collaborators who have made significant and substantial contributions to a study are considered coauthors. The nature and level of contribution of all authors of accepted manuscripts must be indicated, i.e. conception, design, execution and interpretation of the data being published, wrote the paper. An author may list more than one contribution, and more than one author may have contributed to the same aspect of the work. Other contributions to the work, such as providing of reagents or analytic tools, should be listed in the Acknowledgements. Ghostwriting and guest-authorship are forbidden. In case of detecting ghost written manuscripts, actions will be taken involving both the submitting authors and the participants involved.

Author statement

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.

 1. Praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona wydawcy innego
  czasopisma (z wyłączeniem streszczeń oraz materiałów zjazdowych);
 2. Wszyscy  wymienieni współautorzy (o ile występują), po zapoznaniu się z jej treścią, zaakceptowali ją i wyrażają zgodę na publikację;
 3. Autor (autorzy) oświadcza (oświadczają), że praca nie zostanie przez niego (nich) opublikowana gdziekolwiek indziej i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej zgody nabywcy praw autorskich;
 4. Autor (autorzy) zapoznał się (zapoznali się) z regulaminem zgłaszania prac w czasopiśmie „Kardiologia Polska” i zobowiązuje się (zobowiązują się) do jego przestrzegania;
 5. Autor (autorzy) upoważnia (upoważniają) Redakcję do redakcyjnego opracowania nadesłanego manuskryptu;
 6. W badaniach przestrzegano przepisów Deklaracji Helsińskiej i lokalnych przepisów dotyczących prowadzenia badań na zwierzętach.
 7. Wszystkie źródła finansowania pracy zostały w niej wymienione;
 8. Wszelkie konflikty interesów zostały zadeklarowane przez autora (autorów).
 9. Autor (autorzy) deklaruje (deklarują), że zgłoszony manuskrypt spełnia wymogi anonimowej recenzji - żaden element zawarty w tekscie artykułu nie umożliwi recenzentom rozpoznanie autorów pracy.
Copyright Notice

Przesyłając maszynopis wraz z ilustracjami i tabelami, Autor (Autorzy) oświadcza (oświadczają), że nadesłana praca nie była uprzednio publikowana ani nie została złożona do redakcji innego czasopisma (z wyłączeniem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów — we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji — na Wydawcę (stosowanie do art. 50 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych, włączając w to techniki multimedialne i rozpowszechnianie w sieciach teleinformatycznych) pod warunkiem, że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza (zgadzają) się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw Autorskich, jakim jest Wydawca.

Privacy Statement

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl