Shortcuts
Focus and Scope

Pismo zawiera prace poglądowe, omawiające różnorodne zagadnienia związane z odmiennościami przebiegu chorób u osób starszych i stanowi uzupełnienie "Gerontologii Polskiej". W czasopiśmie publikowane są artykuły z zakresu biologii starzenia, gerontologii klinicznej i społecznej, a także problemów interdyscyplinarnych, prace kazuistyczne (opisy przypadków), listy, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne.

Peer Review Process
Nadesłane prace są oceniane pod względem wartości, takich jak nowatorskie przedstawienie tematu, znaczenie dla dalszego rozwoju badań naukowych oraz dla postępowania klinicznego. Prace niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w stylu niezgodnym z zasadami podanymi poniżej redakcja odsyła Autorom bez oceny merytorycznej. Pozostałe artykuły zostają zarejestrowane i są następnie przekazywane do oceny niezależnych recenzentów. Decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji redakcja przesyła do Autorów wraz z podaniem numeru referencyjnego, który powinien być używany w trakcie dalszych kontaktów z Wydawcą. Zachęca się Autorów do wskazywania nazwisk recenzentów, jednak redakcja zastrzega sobie prawo ostatecznego ich wyboru. Akceptacja pracy do druku odbywa się na podstawie pozytywnych opinii recenzentów.
Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Oświadczenie autorów

Autorzy, w celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, zobowiązani są do dołączenia do przesyłanego manuskryptu „oświadczenia autorów”. Oświadczenie autorów należy wydrukować i podpisać, a następnie podpisaną kopię zeskanować i przesłać na adres redakcji.

UWAGA! Brak kopii skanu oświadczenia autorów przesłanego pocztą na adres Redakcji spowoduje, że manuskrypt nie zostanie przyjęty do publikacji.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Wydawcą serwisu jest "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl