Vol 7, No 1 (2022)
Original article
Published online: 2022-03-31

open access

Page views 4893
Article views/downloads 334
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Evaluation of the abilities of the staff to perform medical rescue procedures at the advanced level in the State Fire Service in Poland in connection with an update of the Principles of Medical Rescue Organisation in the National Emergency and Fire System

Łukasz Dudziński1, Marcin Glinka2, Marzena Dudzińska3, Tomasz Kubiak4, Paulina Glinka5, Mariusz Feltynowski6, Leszek Marzec7
Medical Research Journal 2022;7(1):46-53.

Abstract

Introduction: Analysis of the medical education of State Fire Service (SFS) officers in terms of the possibility to perform medical emergency procedures at the advanced level in connection with an update of the Rules of Medical Rescue Organisation in National Emergency and Fire System (NEFS).

Material and methods: An analysis was conducted of the nationwide staff-related data on the medical education of SFS officers, both in the day-based and shift-based system. The analysis also covered additional qualifications for the pursuit of the profession of a physician, nurse and medical emergency worker among the firefighters/medical emergency workers in Poland, satisfaction of the obligation of professional training and additional employment in healthcare facilities.

Results: 2220 officers with medical education work in the organisational units of SFS. Nearly 40% of the officers with medical education in SFS additionally work in healthcare units and more than a half pursues the statutory professional training. To ensure one medical emergency worker per professional shift on the ready, every SFS EFU should have ca. 5.6 full-time positions for medical emergency workers — this is a coefficient including absences of leave, sickness absences and other variables. Therefore, the above calculations indicate that to ensure one medical emergency worker per professional shift in one SFS EFU (E ≈ 5.6), ca. 2817 officers with medical education should be employed. With the current staff level (SRM = 2220), ca. 597 officers should be employed to fill the demand (Mrt) if the advanced level is to be achieved

Conclusions: The medical rescue in SFS as one of the disciplines of medicine requires continual development in terms of solutions for the system, equipment and first of all the staff. A higher number of medical emergency workers in SFS may have a positive effect on the quality of the medical procedures carried out during isolated emergency medical incidents. The organisational units of SFS in most voivodeships in Poland face a shortage of medical emergency workers on duty, which has a negative effect on the possibility to perform Medical Rescue Procedures at the advanced level.

Article available in PDF format

View PDF Download PDF file

References

 1. Ręcławowicz S, Ochotnicza straż pożarna w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/129813/edition/119132/content? (4.11.2021).
 2. Campbell JE, Alson RL. International Trauma Life Support „Ratownictwo przedszpitalne w urazach”, Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.
 3. Anders J. Wytyczne resuscytacji 2015 – Polska Rada Resuscytacji. 2015.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.
 5. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061911410 (4.11.2021).
 6. www.straz.gov.pl/panstwowa_straz_pozarna/ksztalcenie_w_PSP. KG PSP, Warszawa (4.11.2021).
 7. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 (4.11.2021).
 8. Rusza szpital na Stadionie Narodowym. https://www.gov.pl/web/mswia/rusza-szpital-na-stadionie-narodowym (4.11.2021).
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2018 r. w sprawie medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001976 (4.11.2021).
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001884 (4.11.2021).
 11. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Dane kadrowe dotyczące wykształcenia funkcjonariuszy PSP.
 12. Zarządzenie Nr 13.2018 Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie z dnia 31.08.2018 roku w sprawie terenów działania Jednostek Ratowniczo Gaśniczych wchodzących w skład KM PSP Lublin.
 13. Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy - Portal Gov.pl. https://www.gov.pl/web/kmpsp-warszawa/jednostki-ratowniczo-gasnicze (7.11.2021).
 14. Ogłoszenie nr 3/N-M/2020 o naborze do służby przygotowawczej. https://www.gov.pl/web/kmpsp-warszawa/ogloszenie-nr-3n-m2020-o-naborze-do-sluzby-przygotowawczej (7.11.2021).
 15. Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Rykach. https://kppspryki.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/11544_ogloszenie-o-naborze-do-sluzby-w-kp-psp-w-rykach.html (7.11.2021).
 16. Gulbas P, Dróżdż R, Zawadzki D. Izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego w Krajowym systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Na Ratunek 4. ; 20: 36–40.
 17. Łańduch A. Wywiad z Komendantem Głównym PSP. Przegląd Pożarniczy. 2021; 10: 8–10.
 18. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001737 (7.11.2021).
 19. Dudziński Ł, Glinka M, Glinka P. Medical interventions of the Fire Service during the COVID-19 pandemic in Poland. Crit Care Innov. 2021; 4(2): 23–31.
 20. Pilip S, Wójcik A, Michalak G. Wiedza w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób zatrudnionych w wybranych jednostkach współpracujących z systemem państwowego ratownictwa medycznego. BiTP Vol. 38 Issue 2. ; 2015: 133–140.
 21. Frass M, Robak O, Smereka J, et al. Securing the airway patency by firefighters with the use of CombiTube. A pilot data. Disaster and Emergency Medicine Journal. 2018; 3(2): 46–50.
 22. Dudziński Ł, Glinka M, Wysocki D, et al. Quality analysis of chest compression during cardiopulmonary resuscitation performed by firefighters with physical effort. Kardiol Pol. 2021; 79(6): 690–692.
 23. Zeszyty Naukowe SGSP. .
 24. Data Interpretation Support in Rescue Operations: Application for French Firefighters. https://ieeexplore.ieee.org/document/8612779 (6.11.2021).