Vol 7, No 2 (2016)
Other materials agreed with the Editors
Published online: 2016-11-09

open access

Page views 626
Article views/downloads 1006
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Pytania testowe

PYTANIA TESTOWE

Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy obejmującej zagadnienia, o których jest mowa w niniejszym numerze „Hematologii”.

Pytanie 1.

Do przyczyn niedoczynności przysadki nie należy/ą:

A. Czaszkogardlak

B.. Zespół Sheehana

C. Sarkoidoza

D. Gruczolaki przysadki

E. Moczówka prosta

Pytanie 2.

W leczeniu chłoniaka Hodgkina wykorzystuje się następujące przeciwciała monoklonalne:

A. Niwolumab

B. Brentuksymab vedotin

C. Tremelimumab

D. Prawidłowe są stwierdzenia A i B

E. Prawidłowe jest stwierdzenie B

Pytanie 3.

Do hormonów wydzielanych przez przedni płat przysadki należą:

A. TSH

B. ACTH

C. Hormon wzrostu

D. DHEAS

E. Prawidłowe stwierdzenia to A, B i C

Pytanie 4.

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u hospitalizowanych chorych na nowotwory polega na stosowaniu:

A. Heparyn drobnocząsteczkowych lub fondaparynuksu, lub antagonisty witaminy K

B. Heparyn drobnocząsteczkowych lub heparyny niefrakcjonowanej, lub rywaroksabanu

C. Heparyn drobnocząsteczkowych lub rywaroksabanu, lub apiksabanu

D. Heparyn drobnocząsteczkowych lub heparyny niefrakcjonowanej, lub dabigatranu

E. Heparyny niefrakcjonowanej lub heparyn drobnocząsteczkowych, lub fondaparynuksu

Pytanie 5.

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych na nowotwory poddawanych zachowawczemu leczeniu przeciwnowotworowemu w warunkach ambulatoryjnych:

A. Nie jest zalecana rutynowo

B. Powinna być rozważona w grupie chorych na zaawansowanego raka trzustki

C. W przypadku chorych na szpiczaka plazmocytowego może polegać na stosowaniu kwasu acetylosalicylowego

D. W przypadku chorych na szpiczaka plazmocytowego może polegać na stosowaniu antagonisty witaminy K

E. Wszystkie stwierdzenia są prawdziwe

Pytanie 6.

Najczęściej występujące typy aberracji antygenowych w ostrej białaczce szpikowej, umożliwiające określenie fenotypu związanego z białaczką, to:

A. Koekspresja antygenów limfoidalnych (np. CD2, CD3, CD5, CD7, CD10, CD19, CD56)

B. Asynchroniczna ekspresja antygenów, czyli współwystępowanie antygenów charakterystycznych dla komórek prekursorowych (np. CD34) oraz dojrzałych (np. CD15)

C. Nadmierna lub słabsza ekspresja antygenów

D. Brak ekspresji antygenów charakterystycznych dla linii mieloidalnej (np. CD13, CD33)

E. Wszystkie stwierdzenia są prawdziwe

Pytanie 7.

Proszę wskazać prawidłowe stwierdzenia dotyczące minimalnej choroby resztkowej (MRD, minimal residual disease) w ostrej białaczce szpikowej (AML, acute myeloid leukemia): 1) obecność MRD po leczeniu indukująco-konsolidującym jest niezależnym czynnikiem ryzyka wznowy i zgonu u chorych z AML; 2) zastosowanie wielokolorowej cytometrii przepływowej (MFC, multiparameter flow cytometry) do oceny MRD umożliwia wykrycie fenotypu związanego z białaczką (LAIP, leukemia-associated immunophenotype) u 60–94% pacjentów; 3) fenotypy aberrantne (LAIP) można wykryć w niewielkim odsetku na prawidłowych komórkach regenerującego szpiku; 4) rozcieńczenie aspiratu szpiku krwią obwodową nie wpływa na wiarygodność oceny MRD metodą MFC; 5) zmiana ekspresji antygenów tworzących LAIP w trakcie leczenia może być przyczyną fałszywie ujemnego wyniku MRD

A. Prawdziwe są stwierdzenia 1), 2) i 4)

B. Prawdziwe są stwierdzenia 1), 2), 3) i 5)

C. Prawdziwe są stwierdzenia 3) i 4)

D. Tylko stwierdzenie 2) jest prawdziwe

E. Wszystkie stwierdzenia są prawdziwe

Prawidłowe odpowiedzi:

1E, 2D, 3E, 4E, 5E, 6E, 7B
Hematology in Clinical Practice