Pytania testowe

PYTANIA TESTOWE

Pytania testowe

Poniżej zamieszczono pytania testowe umożliwiające sprawdzenie wiedzy obejmującej zagadnienia, o których jest mowa w niniejszym numerze „Hematologii”.

Pytanie 1.

Proszę wskazać prawidłowe stwierdzenie

A. U nosicielek hemofilii B aktywność czynnika IX w czasie ciąży zwiększa się znacząco

B. Stosowanie leków antyfibrynolitycznych w ciąży jest bezwzględnie przeciwwskazane

C. Jako przygotowanie do porodu ciężarnej nosicielki hemofilii B z aktywnością czynnika IX 20 jm./dl można zastosować desmopresynę

D. W ciągu 3–7 dni od rozpoczęcia podawania desmopresyny dochodzi do wyczerpania magazynów śródbłonkowych czynnika VIII, w związku z czym dłuższe stosowanie desmopresyny jest nieskuteczne

E. Podejrzenie hemofilii u płodu jest przeciwwskazaniem do porodu naturalnego

Pytanie 2.

U krwawiącej z dróg rodnych ciężarnej nosicielki hemofilii A z aktywnością czynnika VIII wynoszącym 20%: 1) należy wykluczyć ginekologiczne przyczyny krwawienia; 2) leczeniem z wyboru są osoczopochodne koncentraty czynnika VIII, gdyż koncentraty rekombinowane nie mają przewagi nad koncentratami osoczopochodnymi; 3) dożylne wstrzyknięcie koncentratu czynnika VIII w dawce 1 jm./kg mc. spowoduje wzrost aktywności czynnika VIII w osoczu o ok. 2 jm./dl; 4) aktywność czynnika VIII należy utrzymywać powyżej 50 jm./dl; 5) leczenie substytucyjne kontynuuje się do czasu porodu; 6) laboratoryjne monitorowanie leczenia polega na codziennym pomiarze aktywności czynnika VIII w próbce krwi pobranej około 1 h po wstrzyknięciu koncentratu czynnika VIII. Prawidłowe są stwierdzenia:

A. 1,3,6

B. 2,4,5

C. 1,3,4

D. 1,5,6

E. 3,4,6

Pytanie 3.

Proszę wskazać prawidłowe stwierdzenie:

A. Czynnikiem, który w największym stopniu wpływa na czas przeżycia chorych na amyloidozę AL jest wielkość nacieczenia plazmocytowego szpiku przed leczeniem, natomiast liczba zajętych procesem chorobowym narządów nie ma istotnego znaczenia

B. Zmiany niedokrwienne serca w zapisie EKG są bardzo typowe dla amyloidozy serca

C. Standardowym i korzystnym u znacznej części chorych leczeniem amyloidozy AL jest wysokodawkowana chemioterapia z następowym przeszczepieniem autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych pod warunkiem prawidłowej kwalifikacji tych chorych

D. Zrąb amyloidu w amyloidozie AL stanowią, pozostające w stanie rozpuszczalnym, immunoglobulinowe łańcuchy lekkie po modyfikacji ich N-końcowego fragmentu

E. Skuteczną metodą leczenia zlokalizowanych guzów amyloidowych (amyloidoma) jest wyłącznie leczenie systemowe (chemioterapia, kortykosteroidy), gdyż prowadzi do całkowitego ustąpienia zmian, bez konieczności stosowania leczenia miejscowego (resekcja czy napromieniowanie guza)

Pytanie 4.

Do kryteriów rozpoznania zespołu mielodysplastycznego z izolowaną delecją chromosomu 5q– zalicza się: 1) zmniejszoną liczbę megakariocytów z jądrami o zmniejszonej liczbie płatów w szpiku; 2) niedokrwistość; 3) trombocytopenię; 4) < 5% blastów w rozmazie krwi obwodowej); 5) obecność pałek Auera. Prawidłowe jest stwierdzenie/są stwierdzenia:

A. 2)

B. 1), 2), 3)

C. 1), 2), 3), 4), 5)

D. 2), 4), 5)

E. 2), 4)

Pytanie 5.

Do czynników wpływających na rozwój kolejnych nowotworów u pacjentów z rozpoznanym szpiczakiem plazmocytowym należą: 1) przebyte leczenie; 2) czynniki behawioralne; 3) wiek; 4) czynniki genetyczne; 5) choroby współistniejące. Prawidłowe są stwierdzenia:

A. A1), 3)

B. 1), 2), 3), 4), 5)

C. 4), 5)

D. 2), 4), 5)

E. 2), 3), 4)

Pytanie 6.

Do leków chelatujących dostępnych w formie doustnej należą: 1) deferoksamina; 2) deferazyroks; 3) deferypron. Prawidłowe jest stwierdzenie/są stwierdzenia:

A. 1)

B. 2)

C. 3)

D. 1) 2)

E. 1), 2), 3)

Pytanie 7.

Przetoczenie 100 j koncentratów krwinek czerwonych dostarcza około:

A. 20 mg żelaza

B. 200 mg żelaza

C. 2 g żelaza

D. 20 g żelaza

E. 200 g żelaza

Pytanie 8.

Przeładowanie żelazem może wystąpić u chorych z następującymi schorzeniami: 1) anemią sierpowatokrwinkową; 2) talasemią; 3) anemią aplastyczną. Prawidłowe jest stwierdzenie/są stwierdzenia:

A. 1)

B. 2)

C. 3)

D. 1), 2)

E. 1), 2), 3)

Prawidłowe odpowiedzi:

1D, 2C, 3C, 4E, 5B, 6D, 7D, 8E

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.