Chłoniak nosowy T/NK-komórkowy - opis przypadku

Ewa Kalinka-Warzocha, Krzysztof Warzocha

Streszczenie

W pracy przedstawiono opis przebiegu klinicznego chłoniaka nosowego T/NK-komórkowego,
rozpoznanego na podstawie badania histopatologicznego zmiany guzowatej u nasady nosa
(IIA wg klasyfikacji Ann Arbor). Chorego leczono według schematów CN3OP (cyklofosfamid,
mitoksantron, winkrystyna, prednizon) oraz IVAC (etopozyd, ifosfamid, cytarabina), ale mimo
początkowej dobrej odpowiedzi na chemioterapię szybko doszło do progresji choroby w postaci
uogólnionych zmian skórnych i zajęcia płuc. Chory zmarł po 7 miesiącach od rozpoznania
z objawami niewydolności oddechowo-krążeniowej. Przypadek ilustruje trudności diagnostyczne
i terapeutyczne w bardzo rzadko występującym chłoniaku nosowym z komórek T/NK.

Słowa kluczowe

chłoniak nosowy; rozpoznanie; leczenie; rokowanie
Czasopismo Hematologia dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl