KONKURS NA REDAKTORA NACZELNEGO CZASOPISMA „GINEKOLOGIA POLSKA”

PREZYDIUM ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA GINEKOLOGICZNEGO OGŁASZA KONKURS NA REDAKTORA NACZELNEGO CZASOPISMA „GINEKOLOGIA POLSKA”

Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 stycznia 2017 r. (data dotarcia do adresata) listem poleconym na adres:
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne
ul. Cybernetyki 7F m 87
02–677 Warszawa
oraz w formie elektronicznej na adres: ptgin.biuro@gmail.com

Zgłoszenie kandydatury na Redaktora naczelnego powinno zawierać obligatoryjnie:
a. opis koncepcji rozwoju i prowadzenia czasopisma „Ginekologia Polska”,
b. życiorys, uwzględniający w szczególności opis osiągnięć naukowych z ostatnich 5 lat oraz doświadczeń istotnych z punktu widzenia sprawowania funkcji Redaktora naczelnego,
c. dokumenty potwierdzające zdobyte przez kandydata doświadczenie,
d. informacje dotyczące znajomości języków obcych,
e. oświadczenie w przedmiocie dyspozycyjności w zakresie wykonywania obowiązków Redaktora naczelnego,
f. dane kontaktowe kandydata (adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu),
g. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas posiedzenia Zarządu Głównego, które odbędzie się w dniu
15 marca 2017 r. o godz. 10.30.
Regulamin Konkursu znajduje się na stronach www.ptgin.pl i www.ginekologiapolska.pl oraz u organizatora konkursu — Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego pod adresem:
ul. Cybernetyki 7F m 87, 02–677 Warszawa, tel./faks: 22 4047171, adres e-mail: ptgin.biuro@gmail.com

        

REGULAMIN KONKURSU NA REDAKTORA NACZELNEGO CZASOPISMA „GINEKOLOGIA POLSKA” (DALEJ „KONKURS”)

§1 Organizator

 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Ginekologiczne (dalej: „PTG”) z siedzibą w Warszawie, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000128352, REGON: 010144412, NIP: 5261746830.
 2. Przy organizacji Konkursu PTG może współpracować z podmiotami trzecimi.

§2 Cel konkursu

 1. Celem Konkursu jest wybór redaktora naczelnego czasopisma „Ginekologia Polska” (dalej: „Redaktor naczelny”), którego szczegółowy zakres obowiązków oraz okres sprawowania funkcji zostanie określony w umowie o współpracy zawieranej z Redaktorem naczelnym przez PTG lub współpracujący podmiot trzeci (dalej: „Umowa”).
 2. Postanowienia Umowy muszą być zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, a także przewidywać możliwość wypowiedzenia Umowy przez PTG lub współpracujący podmiot trzeci, bez podania przyczyny, z zachowaniem maksymalnie 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§3 Kadencja

 1. Czas trwania kadencji Redaktora naczelnego jest ustalany w Umowie i wynosi nie dłużej niż 2 lata od momentu wyboru.
 2. Zarząd Główny PTG może podjąć uchwałę w przedmiocie nierozpisywania nowego Konkursu i przedłużenia kadencji Redaktora naczelnego na dalszy czas, nie później niż na 4 miesiące przed końcem kadencji Redaktora naczelnego.
 3. Konkurs na stanowisko Redaktora naczelnego powinien być rozpisany nie później niż 3 miesiące przed końcem kadencji aktualnego Redaktora naczelnego, z zastrzeżeniem powyższego ustępu.
 4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny PTG może podjąć uchwałę o odwołaniu Redaktora naczelnego.
 5. W przypadku niemożności pełnienia funkcji przez Redaktora naczelnego z jakiegokolwiek powodu, odwołania Redaktora naczelnego, braku rozstrzygnięcia Konkursu z jakiegokolwiek powodu, jak również niepodpisania Umowy, z zastrzeżeniem §6 ust. 6 zd. 2, Prezydium Zarządu Głównego PTG uchwałą zapadającą większością głosów może powierzyć pełnienie obowiązków Redaktora naczelnego wybranej przez siebie osobie. Konkurs powinien zostać ogłoszony i rozstrzygnięty nie później niż w terminie 6 miesięcy od zaistnienia jednej z wyżej wymienionych okoliczności.

§4 Ogłoszenie o Konkursie

 1. Konkurs ogłasza Prezydium Zarządu Głównego PTG za pośrednictwem ogłoszeń w czasopiśmie „Ginekologia Polska” oraz na stronie internetowej PTG.
 2. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 powyżej zawierają:
  a. termin składania zgłoszeń określony co do dnia i godziny, nie krótszy niż 1 miesiąc od publikacji ogłoszenia w czasopiśmie „Ginekologia Polska”,
  b. adres, na który mają być przesyłane zgłoszenia,
  c. sposób nadsyłania zgłoszeń — tj. listem poleconym oraz w formie elektronicznej,
  d. określenie wymogów zgłoszenia, o których mowa w §5,
  e. datę planowanego rozstrzygnięcia Konkursu,
  f. miejsce publikacji niniejszego regulaminu,
  g. dane kontaktowe Organizatora Konkursu.

§5 Zgłoszenie

 1. Zgłoszenie kandydatury na Redaktora naczelnego powinno zawierać obligatoryjnie:
  a. opis koncepcji rozwoju i prowadzenia czasopisma „Ginekologia Polska”,
  b. życiorys, uwzględniający w szczególności opis osiągnięć naukowych z ostatnich 5 lat oraz doświadczeń istotnych z punktu widzenia sprawowania funkcji Redaktora naczelnego,
  c. dokumenty potwierdzające zdobyte przez kandydata doświadczenie,
  d. informacje dotyczące znajomości języków obcych,
  e. oświadczenie w przedmiocie dyspozycyjności w zakresie wykonywania obowiązków Redaktora naczelnego,
  f. dane kontaktowe kandydata (adres korespondencyjny, adres e-mail, nr telefonu),
  g. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu.
 2. Pod uwagę brane są tylko zgłoszenia uwzględniające komplet informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej. Fakultatywnie kandydat może przedstawić także referencje.
 3. Jeżeli do Konkursu nie zgłosi się żaden kandydat, Prezydium Zarządu Głównego przedłuża termin zbierania zgłoszeń. §4 stosuje się odpowiednio.
 4. Prezydium Zarządu Głównego PTG po stwierdzeniu kompletności zgłoszeń dopuszcza kandydatów do udziału w Konkursie, a o swojej decyzji i jej uzasadnieniu informuje kandydatów za pośrednictwem wiadomości e-mail. Decyzja Prezydium Zarządu Głównego PTG jest ostateczna.
 5. Prezydium Zarządu Głównego PTG, nie później niż w terminie miesiąca od zakończenia zbierania zgłoszeń, informuje członków Zarządu Głównego o dopuszczonych do Konkursu zgłoszeniach za pośrednictwem wiadomości e-mail.

§6 Wybór

 1. Wyboru Redaktora naczelnego dokonuje Zarząd Główny PTG zwykłą większością głosów, w głosowaniu tajnym za pośrednictwem jednakowych kart do głosowania lub urządzenia elektronicznego. W przypadku oddawania głosów za pomocą urządzenia elektronicznego postanowienia ustępów poniższych stosuje się odpowiednio.
 2. Głos oddaje się poprzez zaznaczenie kwadracika przy nazwisku preferowanego przez siebie kandydata. Oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata lub oddanie pustej karty powoduje jego nieważność. Głosów nieważnych nie bierze się pod uwagę.
 3. Podczas zebrania Zarządu Głównego PTG, na którym ma być dokonany wybór Redaktora naczelnego, członkowie Zarządu Głównego PTG mogą zadawać kandydatom pytania związane z przedmiotem Konkursu i informacjami zawartymi w zgłoszeniach kandydatów. Obecność kandydatów na zebraniu Zarządu Głównego PTG, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest obowiązkowa, jednak kandydatury osób nieobecnych mogą być poddane pod głosowanie w sytuacji, gdy ich nieobecność została uprzednio usprawiedliwiona i tak postanowi Zarząd Główny PTG.
 4. Dokonując wyboru Redaktora naczelnego członkowie Zarządu Głównego PTG biorą pod uwagę przede wszystkim następujące kryteria:
  a. doświadczenie istotne z punktu widzenia sprawowania funkcji Redaktora naczelnego,
  b. dyspozycyjność w kontekście wykonywania obowiązków Redaktora naczelnego,
  c. koncepcję prowadzenia i rozwoju czasopisma,
  d. znajomość języków obcych,
  e. odpowiedzi udzielone na pytania członków Zarządu Głównego PTG, jeżeli dotyczy.
 5. W sytuacji równej liczby głosów przewodniczący zebrania Zarządu Głównego PTG zarządza powtórne głosowanie na kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów. W przypadku ponownej równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania Zarządu Głównego PTG.
 6. Umowę podpisuje się nie później niż w terminie miesiąca od dnia dokonania wyboru. W przypadku braku zawarcia Umowy z kandydatem, który otrzymał największą liczbę głosów, z powodu okoliczności leżących po stronie kandydata, dopuszcza się zawarcie Umowy z kandydatem, który w wyborach zajął drugie miejsce, albo rozpisanie nowego Konkursu. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje Prezydium Zarządu Głównego większością głosów.

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl