Zgłoszenia


Wytyczne dla autorów

Redakcja podąża ściśle za wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors - ICMJE) (szczegółowy opis wytycznych dostępny jest na stronie: http://www.icmje.org/recommendations/.

Via Medica gorąco rekomenduje Redaktorom Naczelnym podążanie za standardami Comittee on Publication Ethics (COPE), szczególnie w sytuacjach wątpliwych etycznie. Więcej informacji Autorzy, Czytelnicy oraz Redaktorzy mogą znaleźć na stronie internetowej komitetu COPE: http://publicationethics.org/. Dostępna jest również polska wersja językowa rekomendowanych zaleceń.

Informacje ogólne
„Forum Reumatologiczne – Edukacja” (FR-Edu) jest czasopismem edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Staranny dobór tematyki artykułów i poruszanych zagadnień ma charakter praktyczny. Publikowane są w nim opinie uznanych ekspertów z różnych dziedzin medycyny, w tym także artykuły zamówione przez Redakcję, przegląd piśmiennictwa z wiodących czasopism polskich i zagranicznych oraz opisy przypadków klinicznych.  Redaktorzy FR-Edu zainteresowani są również publikacją prac oryginalnych, szczególnie takich, których wyniki mogą mieć bezpośredni wpływ na codzienną praktykę lekarską. W przypadku zamiaru opublikowania takiej pracy, autorzy proszeni są o bezpośredni kontakt z Redakcją Czasopisma. 

Częstotliwość publikacji
"Forum Reumatologiczne – Edukacja" jest pismem wydawanym w cyklu kwartalnym.

Zasady publikacji
Przesyłając manuskrypt wraz z ilustracjami i tabelami, autor/autorzy oświadcza/oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej nigdzie publikowana ani nie została złożona w Redakcji innego czasopisma (z wyjątkiem streszczeń nieprzekraczających 400 słów).


1. Autorstwo
Wszystkie osoby, które miały znaczący wkład w powstanie pracy, są uważane za współautorów. Wszyscy współautorzy są zobowiązani do wskazania Redakcji swojego wkładu w powstanie publikacji (autor koncepcji, założeń, metod, przeprowadzenie badań, analiza danych, napisanie publikacji etc.). Autorzy mogą wskazać więcej niż jeden element swojego wkładu, a także więcej niż jeden autor może wskazać ten sam rodzaj kontrybucji. Inne rodzaje wkładu, takie jak dostarczenie odczynników czy narzędzi analitycznych powinny być wskazanie w „Podziękowaniach”. Stosowanie ghostwriting lub guest-authorship jest przejawem nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte przypadki będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem stosownych instytucji.


2. Konflikt interesów
Redakcja oczekuje od autorów opisania źródeł finansowania badań, roli sponsora w planowaniu, realizacji i analizie badań, oraz ewentualnego wpływu organizacji finansującej na treść artykułu. Należy również ujawnić inne relacje (takie jak zatrudnienie, doradztwo, posiadanie akcji, honoraria, płatna ekspertyza) stanowiące potencjalnie źródło konfliktu interesów w odniesieniu do złożonego artykułu.


3. Prawa autorskie
Autorzy/autor oświadcza/oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi/przenoszą na Wydawcę wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza/zgadzają się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.


4. Standardy etyczne
Redakcja jest zobowiązane do spełnienia i przestrzegania standardów etycznych zachowań na wszystkich etapach procesu publikacji. Redakcja odpowiada za decyzję, które z artykułów zostają przyjęte do publikacji. Redakcja działa w zrównoważony, obiektywny i sprawiedliwy sposób, podczas wykonywania swoich obowiązków, bez dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, przekonania religijne lub polityczne, pochodzenie etniczne lub geograficzne autorów.


5. Wymagania etyczne

Gdy praca ma charakter doświadczalny, badania są prowadzone u ludzi, autorzy powinni wskazać, czy zastosowane procedury były zgodne z Deklaracją Helsińską oraz z normami etycznymi właściwej komisji do spraw badań na ludziach (zarówno instytucjonalnych, jak i krajowych). Autorzy prezentujący opisy przypadków są zobowiązani do nieujawniania danych osobowych pacjentów. W przypadku zdjęć, w razie jakichkolwiek wątpliwości, że obraz niewystarczająco chroni anonimowość pacjenta, jego zgoda jest wymagana do publikacji.


6. Aspekty prawne
Do manuskryptów złożonych w Redakcji powinien być dołączony list przewodni (do pobrania plik *pdf ze strony internetowej pisma https://journals.viamedica.pl/forum_reumatologiczne_edukacja) zawierający oświadczenie autora/autorów, że wszyscy wymienieni współautorzy wyrażają zgodę na jej publikację. Ponadto autor/autorzy potwierdza/ potwierdzają, że zapoznał/zapoznali się z regulaminem zgłaszania prac w piśmie „Forum Reumatologiczne – Edukacja” i zobowiązuje/zobowiązują się do jego przestrzegania. Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.
Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy. Stosunki prawne łączące Wydawcę i autora/autorów podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

Ograniczenie odpowiedzialności
Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla lekarzy i studentów medycyny. Jakkolwiek dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji, szczególnie na temat dawkowania leków, zostały podane właściwie, to jednak ostateczne decyzje dotyczące ich stosowania spoczywają na lekarzu. Celem niniejszej publikacji nie jest zastąpienie postępowania lekarskiego w zakresie diagnozy ani terapii. Odpowiedzialność autorów jest właściwa dla tej formy publikacji i nie jest tożsama z odpowiedzialnością wynikającą z indywidualnej porady lekarskiej.
W zakresie informacji o lekach wydawnictwo dołożyło wszelkich starań dotyczących rzetelności publikacji i aktualności informacji w zakresie asortymentu, jak i informacji o lekach oraz o cenach leków. Jedyną prawnie obowiązującą informacją w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są jednak obowiązujące akty prawne, a w zakresie informacji handlowej – oferty cenowe aptek. W zakresie informacji o lekach jedyną prawnie obowiązującą informacją o leku jest aktualna charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) oraz ulotka producenta.
Zarówno autorzy, konsultanci, jak i wydawcy niniejszej publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne błędy lub szkody związane ze stosowaniem informacji zawartych w niniejszej publikacji. W szczególności nie uwzględnia się roszczeń prawnych w odniesieniu do leków i substancji chemicznych znajdujących się obecnie w fazie badań klinicznych.

Proces recenzji i selekcji manuskryptów
Nadesłane prace są oceniane przez Redakcję Czasopisma przede wszystkim pod względem ich walorów naukowych/edukacyjnych i sposobu przedstawienia tematu. Prace niespełniające podstawowych warunków publikacji są odrzucane. Manuskrypty niekompletne lub przygotowane w sposób niezgodny z podanymi zasadami Redakcja odsyła Autorom bez oceny merytorycznej.
Pozostałe artykuły są przekazywane do niezależnej recenzji dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej, w której afiliowany jest autor publikacji. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double blind review). W pozostałych przypadkach recenzent potwierdza niewystępowanie konfliktu interesów (pokrewieństwo, podległość zawodowa, bezpośrednia współpraca naukowa w okresie dwóch lat poprzedzających recenzję). Recenzja zawiera jednoznaczny wniosek o warunkach dopuszczenia artykułu: (i) akceptacja bez poprawek (ii) akceptacja po uwzględnieniu drobnych poprawek (iii) akceptacja po uwzględnieniu istotnych zmian albo (iv) odrzucenie artykułu. Prace, do których recenzenci mieli uwagi są przyjmowane do publikacji po uwzględnieniu tych uwag przez autora.

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu manuskryptu do publikacji podejmuje Redaktor Naczelny.

Kryteria kwalifikacji prac stosowane przez recenzentów:

  • Tytuł odzwierciedla tematykę pracy
  • Prawidłowość założeń pracy
  • Praktyczny wymiar pracy
  • Edukacyjne walory pracy
  • Jasne określenie celu pracy
  • Właściwy dobór, liczba i aktualność pozycji piśmiennictwa
  • Właściwa długość manuskryptu
  • Właściwe wykorzystanie rycin i tabel
  • Poprawność językowa

Przygotowanie manuskryptów
Manuskrypty należy zgłaszać wyłącznie drogą elektronicznego systemu obsługi manuskryptów, na stronie internetowej: https://journals.viamedica.pl/rheumatology_forum/author/submit.
Kompletna praca powinna zawierać: imiona i nazwiska autorów wraz z afiliacją, tytuł, tytuł skrócony, streszczenie i słowa kluczowe (w językach polskim i angielskim), a także dokładny adres do korespondencji, numer telefonu i faksu oraz adres e-mailowy. Ponadto rekomendujemy aby w pracy piśmiennictwo ograniczyć do najważniejszych źródeł (ok. 30 pozycji).
Zgłaszane prace, tj. artykuły poglądowe oraz przypadki kliniczne, powinny się charakteryzować następującą liczbą znaków:

Rodzaj pracy Objętość Liczba znaków

Praca oryginalna — 10–12 stron manuskryptu — 23 000–27 600
Praca poglądowa — 12–16 stron manuskryptu — 27 000–30 000
Przypadek kliniczny — 6–8 stron manuskryptu — 13 800–18 400
Od objętości ostatecznej manuskryptu należy odjąć po 1100 znaków na każdą tabelę lub rycinę.
Należy zastosować standardową czcionkę Times New Roman o rozmiarze 12 punktów, z zachowaniem półtora odstępu między wierszami. Manuskrypty powinny być zapisane w standardowym formacie Microsoft Word, natomiast pliki uzupełniające (ryciny, zdjęcia) w formacie *.jpg, *.tif, o rozdzielczości 300 dpi. Zdjęcia technik obrazowych można nadsyłać z krótkim opisem klinicznym.
Prace powinny zawierać aktualne informacje. Przypadki kliniczne powinny mieć charakter typowo edukacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Komentarz autora jest elementem wskazanym. Należy szczególnie zaakcentować praktyczny aspekt przedstawianego zagadnienia. Wskazane jest wykorzystywanie form graficznych (tabel, rycin, wykresów i diagramów). Należy zaznaczyć krótkie i istotne, według autora, fragmenty tekstu w celu umieszczenia ich na marginesie (szablon składu czasopisma). W tekście pracy należy stosować wyłącznie międzynarodowe nazwy leków w ich polskim brzmieniu.
Prosimy o niezapisywanie manuskryptu w pliku *pdf. W pliku *pdf sugerujemy natomiast zapisanie listu przewodniego — oświadczenia autorów.
Należy wymienić źródła bibliograficzne, opatrując je numerami zgodnie z kolejnością cytowania w pracy (nie w porządku alfabetycznym). Stosowany styl bibliograficzny to styl NLM/Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov/bsd/policy/cit_format.html).
W przypadku czasopism należy podać kolejny numer pozycji, nazwiska autorów i pierwsze litery imion, tytuł pracy, tytuł czasopisma (skróty tytułów czasopism według Index Medicus), rok, tom (cyframi arabskimi) oraz przedział stron (znaki interpunkcyjne jak w przytoczonych poniżej przykładach). Jeżeli liczba współautorów danej pozycji jest większa niż 5, należy podać nazwiska 3 pierwszych, z dopiskiem „i wsp.”.
Przykład:
Anand S.S., Yusuf S. Oral anticoagulants in patients with coronary artery disease. J. Am. Coll. Cardiol. 2003; 41: 62S–69S.
W wypadku cytowanych książek należy wymienić kolejny numer pozycji, autora, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania. Powołując się na treść rozdziału książki, należy podać nazwisko autora i tytuł oraz przedział stron, a także nazwisko autora (redaktora książki), wydawnictwo, miejsce i rok wydania.
Przykład:
Gdy autor i redaktor są różnymi osobami:
Calkins H., Zipes D.P. Hypotension and syncope. W: Braunwald E., Zipes D.P., Libby P. (red.). Heart disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 2001: 232.
Gdy autor jest redaktorem:
Braunwald E. Heart Disease. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1992; 393.
Przykłady innych możliwych cytowań dostępne są na stronie NLM http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
W celu ustalenia warunków publikacji prac obszerniejszych, na przykład opracowań, skryptów, książek, prosimy o kontakt z Redakcją.
Artykuły zgłoszone do „Forum Reumatologicznego” są publikowane w formie elektronicznej oraz papierowej. Za oficjalną datę publikacji artykułu jest uważana data wydania wersji drukowanej, która jest wersją pierwotną.

Opłaty
Czasopismo "Forum Reumatologiczne – Edukacja" nie pobiera opłat redakcyjnych od autorów.

Prenumerata
tel.: 58 320 94 94
e-mail: prenumerata@viamedica.pl

Adres korespondencyjny
Katedra Reumatologii i Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
61–545 Poznań
tel./faks: 61 831 0 2 44

Główna osoba kontaktowa:
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
Katedra Reumatologii i Rehabilitacji, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
"Forum Reumatologiczne – Edukacja"
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
61–545 Poznań
tel.: 61 831 0 2 44
fax: 61 831 0 2 44
e-mail: samborskiw@tlen.pl


Oświadczenie autorów

Informacje o prawach autorskich

Przesyłając manuskrypt wraz z ilustracjami i tabelami, autor/autorzy oświadcza/oświadczają, że nadesłana praca nie była wcześniej nigdzie publikowana ani nie została złożona w redakcji innego czasopisma (z wyjątkiem streszczeń nieprzekraczających 400 słów). Ponadto oświadcza/oświadczają, że automatycznie i nieodpłatnie przenosi/przenoszą na Wydawcę wszelkie prawa autorskie do wydawania i rozpowszechniania nadesłanych materiałów we wszystkich znanych formach i na wszystkich znanych polach eksploatacji, pod warunkiem że materiały te zostaną zaakceptowane do publikacji. Jednocześnie zgadza/zgadzają się, że praca nie zostanie opublikowana gdziekolwiek i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody nabywcy praw autorskich, jakim jest Wydawca.
Do manuskryptów złożonych w redakcji powinien być dołączony list przewodni zawierający oświadczenie autora/autorów, potwierdzające powyższe fakty, oraz że wszyscy wymienieni współautorzy wyrażają zgodę na jej publikację. Ponadto autor/autorzy potwierdza/potwierdzają, że zapoznał/zapoznali się z regulaminem zgłaszania prac w piśmie "Forum Reumatologiczne – Edukacja" i zobowiązuje/zobowiązują się do jego przestrzegania.
Materiały ilustracyjne poprzednio publikowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę Wydawcy na ponowną publikację. Do zdjęć przedstawiających osoby, które można zidentyfikować, należy dołączyć ich pisemną zgodę na publikację zdjęć.
Wszelkie ewentualne spory dotyczące publikacji będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wydawcy.
Stosunki prawne łączące Wydawcę i autora/autorów podlegają prawu polskiemu i obowiązującym Polskę konwencjom międzynarodowym.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzane do serwisu tego czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do wyżej wymienionych celów i nie będą udostępniane do innych celów.
Forum Reumatologiczne - Edukacja