Author Details

Raczak, Grzegorz

 • Vol 3, No 12 (2008) - Original Papers
  Ekstrasystolia z drogi odpływu prawej komory w standardowym elektrokardiogramie oraz w elektrokardiografii wysokiej rozdzielczości sygnałowej
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 2, No 3 (2007) - Prace badawcze - przedruk
  Przezskórna angioplastyka wieńcowa u osób w wieku podeszłym - ocena wyników wewnątrzszpitalnych
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 12, No 7 (2005) - Original Papers
  Wpływ wielkości urazu naczynia związanego z implantacją stentu na odpowiedź zapalną
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 11, No 10 (2004) - Original Papers
  Kliniczno-echokardiograficzna ocena niedomykalności zastawki trójdzielnej u pacjentów ze stałą stymulacją serca
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 11, No 10 (2004) - Original Papers
  Wpływ długotrwałego, intensywnego treningu fizycznego na czynność autonomicznego układu nerwowego u wyczynowych sportowców
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 3 (2003) - Original Papers
  Przydatność nieinwazyjnych testów wrażliwości baroreceptorów tętniczych i oceny krótkoczasowej zmienności rytmu serca w przewidywaniu śmierci sercowej u osób po ostrym zawale serca
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 2 (2003) - Original Papers
  Wpływ niewielkiego wysiłku fizycznego na czynność autonomicznego układu nerwowego zdrowych osób w młodym wieku
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 1 (2003) - Original Papers
  Badanie krótkookresowej zmienności rytmu serca w rozpoznawaniu złośliwej arytmii komorowej
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 10, No 1 (2003) - Original Papers
  Wpływ hipercholesterolemii na morfologię blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 9, No 6 (2002) - Original Papers
  Ocena wrażliwości baroreceptorów tętniczych za pomocą nowej metody spektralnej u chorych z dysfunkcją lewej komory serca
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 9, No 6 (2002) - Original Papers
  Krótkoczasowa rejestracja czynności autonomicznego układu nerwowego w przewidywaniu nawrotu złośliwej arytmii komorowej
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 9, No 5 (2002) - Original Papers
  Porównanie spektralnych metod oceny wrażliwości baroreceptorów tętniczych i testu fenylefrynowego u chorych po zawale serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 8, No 3 (2001) - Original Papers
  Wpływ budowy blaszki miażdżycowej na remodeling ściany tętnic wieńcowych
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 7, No 4 (2000) - Original Papers
  Wrażliwość baroreceptorów tętniczych u osób zdrowych
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 6, No 4 (1999) - Original Papers
  Angiograficzna i ultrasonograficzna ocena ilościowa światła tętnic wieńcowych. Porównywanie metod
  Abstract
 • Vol 6, No 3 (1999) - Original Papers
  Metoda sekwencyjna i test fenylefrynowy w ocenie wrażliwości baroreceptorów tętniczych u chorych po zawale serca
  Abstract
 • Vol 6, No 3 (1999) - Original Papers
  Ocena spodziewanych następstw hemodynamicznych zamiany stymulacji komorowej na dwujamową
  Abstract
 • Vol 6, No 3 (1999) - Original Papers
  Wyniki ultrasonograficznej i angiograficznej oceny ilościowej w nieleczonych odcinkach tętnic wieńcowych
  Abstract
 • Vol 6, No 2 (1999) - Original Papers
  Wczesne wyniki aterektomii kierunkowej w różnych typach zmian miażdżycowych. Ocena za pomocą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 6, No 1 (1999) - Nowe metody
  Zmienność morfologii wektora elektrokardiogramu. Analiza z cyklu na cykl
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 5, No 4 (1998) - Case Reports
  Test wrażliwości baroreceptorów tętniczych w ocenie reinerwacji parasympatycznej przeszczepionego serca
  Abstract
 • Vol 5, No 3 (1998) - Original Papers
  Przydatność próby Valsalvy w diagnostyce omdleń neurokardiogennych
  Abstract
 • Vol 5, No 1 (1998) - Original Papers
  Wartość próby Valsalvy w ocenie wrażliwości baroreceptorów tętniczych u chorych po zawale serca
  Abstract
 • Vol 4, No 4 (1997) - Original Papers
  Zaburzenia repolaryzacji u chorych z wrodzonym zespołem wydłużonego QT: zwiększenie śródściennej dyspersji repolaryzacji
  Abstract
 • Vol 4, No 3 (1997) - Original Papers
  Znaczenie zaburzeń rytmu serca w etiologii omdleń wazowagalnych
  Abstract
 • Vol 4, No 1 (1997) - Original Papers
  Wrażliwość baroreceptorów tętniczych w przewidywaniu wyniku programowanej stymulacji komór u chorych po zawale serca
  Abstract
 • Vol 3, No 4 (1996) - Original Papers
  Zastosowanie klasyfikacji VASIS w określaniu typu omdlenia wazowagalnego
  Abstract
 • Vol 3, No 2 (1996) - Review Papers
  Miejsce przezprzełykowej stymulacji serca we współczesnej kardiologii
  Details
 • Vol 2, No 4 (1995) - Original Papers
  Zależność objętości wyrzutowej lewej komory serca od czynnej fazy napelniania u osób ze stymulatorem dwujamowym
  Abstract
 • Vol 2, No 3 (1995) - Original Papers
  Przydatność przezprzełykowej stymulacji lewego przedsionka serca dla oceny zagrożenia napadowym migotaniem i trzepotaniem przedsionków
  Abstract
 • Vol 2, No 3 (1995) - Original Papers
  Refrakcja i adaptacja refrakcji przedsionka do wzrastającej częstości akcji serca w rozpoznawaniu zagrożenia napadowym migotaniem/trzepotaniem przedsionków
  Abstract
 • Vol 2, No 1 (1995) - Original Papers
  Programowanie stymulatorów serca z adaptowaną częstotliwością Medronic-Acivitrax 8403
  Abstract
 • Vol 7, No 3 (2012) - Original Papers
  Analiza poziomu wiedzy o podstawowych czynnikach ryzyka chorób układu sercowo- -naczyniowego z uwzględnieniem zależności społeczno-demograficznych — badanie ankietowe
  Abstract  PDF (polish)
 • Vol 11, No 6 (2016) - Case Reports
  A patient with atrial fibrilation treated with a novel oral anticoagulatnt who underwent an episode of gastrointestinal bleeding
  Abstract  PDF (polish)  HTML (polish)
 • Vol 14, No 4 (2019) - Case Reports
  Pulmonary hypertension of complex aetiology: contemporary treatment options
  Abstract  PDF

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl